رابطه‌ی بین سرطان کلیه و شغل در استان اصفهان: یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پرتو درمانی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مهمترین عوامل خطر محیطی سرطان کلیه، مواجهه‌های شغلی با مواد شیمیایی سرطان‌زا می‌باشد. با توجه به این که استان اصفهان یکی از مهمترین قطب‌های صنعتی کشور بوده است و صنایع شیمیایی متعددی در این استان فعال هستند، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین سرطان کلیه و شغل انجام شد.روش‌ها: این مطالعه‌ی مورد- شاهدی در سال 1391 در شهر اصفهان انجام شد. بیماران مبتلا به سرطان کلیه که از سال 1381 تا 1389 شناسایی شده بودند، به عنوان گروه مورد (180 نفر) و یک گروه از افراد سالم در جامعه با یکسان‌سازی از نظر سن و جنس به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند (452 نفر). مشخصات دموگرافیک و اطلاعات شغلی از پرونده‌ی بیمارستانی بیماران و در صورت عدم وجود اطلاعات کافی از خانواده‌ی بیمار جمع‌آوری و تکمیل شد.یافته‌ها: مشاغل در دو گروه بیمار و شاهد به ترتیب عبارت از 24 و 44 نفر کارگر، 24 و 101 نفر کارمند، 46 و 114 نفر شغل آزاد، 58 و 123 نفر خانه‌دار، 26 و 47 نفر کشاورز و دامدار و 4 و 23 نفر مشاغل دیگر بود (017/0 = P). از گروه بیمار 4/34 درصد و از گروه شاهد 7/25 درصد در محل کار به مدت بیش از 5 سال با مواد شیمیایی سر و کار داشته‌اند (027/0 = P). در گروه بیمار 1/32 درصد با کود شیمیایی، 4/46 درصد با رنگ و 3/14 درصد با مواد شیمیایی جنگی تماس داشته‌اند، در صورتی که در گروه شاهد 1/21 درصد با کود شیمیایی، 8/12 درصد با رنگ، 7/14 درصد با مواد نفتی و 7/14 درصد با مواد شیمیایی سنتتیک در تماس بوده‌اند (001/0 > P).نتیجه‌گیری: تماس با مواد شیمیایی مختلف در بیماران مبتلا به سرطان کلیه در اصفهان یکی از عوامل خطر برای سرطان کلیه است. با توجه به این که مواد شیمیایی مختلف اثرات سرطان‌زایی شناخته شده‌ای دارند، لازم است با اعمال قوانین و مقررات و توسعه‌ی بهداشت صنعتی در صنایع، نسبت به کنترل تماس کارگران با مواد شیمیایی و انجام آزمایشات دوره‌ای از آنان اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Kidney Cancer and Occupation in Isfahan Province, Iran; A Case-Control Study

نویسندگان [English]

 • Mina Tajvidi 1
 • Sajad Najafi 2
 • Sayyed Hadi Molana 2
 • Seyfolah Gharib 3
 • Simin Hemati 1
1 Associate Professor, Department of Radiotherapy and Oncology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Students Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Department of Professional Health, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: One of the most important environmental risk factors for kidney cancer is occupational exposure to chemical carcinogens. Since the Isfahan province is one of the major industrial centers in Iran and various chemical industries operating in the province, this study was conducted to determine the association of kidney cancer and occupation.Methods: This case-control study was conducted in 2012 in Isfahan, Iran. Patients with cancer diagnosed between 2002 and 2010 were considered as the case group (n = 180); one group of age and sex matched healthy persons were considered as controls (n = 452). Demographic and employment data were gathered from the hospital records of patients; in the absence of sufficient information, the patient's family was contacted. Findings: In the patient and control groups there were 24 and 44 labors, 24 and 101 employees, 46 and 114 self-employed, 58 and 123 households, 26 and 47 farmer and rancher, and 4 and 23 other jobs, respectively (P = 0.017). Of the case group, 34.4% and of the controls, 25.7% were in contact with chemical agents for more than 5 years in place of working (P = 0.027). In the patient group, 32.1% were in contact with fertilizer, 46.6% with color, and 14.3% with chemical warfare agents, while in the control group 21.1% were in contact with fertilizer, 12.8% with color, 14.7% with oil, and 14.7% with synthetic chemicals (P < 0.001).Conclusions: Exposure to various chemicals in patients with kidney cancer in Isfahan is one of the risk factors for kidney cancer. Given the known carcinogenic effects of various chemicals, it is necessary to assign specific rules and improve occupational health in industry regarding exposure of workers to chemical agents and to conduct periodical tests.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kidney cancer
 • Chemicals
 • Occupational disease
 1. Pili R, Rodriguez R. Cancer of the kidney. In: Abeloff MD, Armitage JO, Lichter AS, Niederhuber JE, Kastan MB, Mckenna WG, editors. 1634. 4th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2008. p. 1613-34.
 2. Clapp RW, Jacobs MM, Loechler EL. Environmental and occupational causes of cancer: new evidence 2005-2007. Rev Environ Health 2008; 23(1): 1-37.
 3. Pukkala E, Martinsen JI, Lynge E, Gunnarsdottir HK, Sparen P, Tryggvadottir L, et al. Occupation and cancer - follow-up of 15 million people in five Nordic countries. Acta Oncol 2009; 48(5): 646-790.
 4. Rushton L, Hutchings S, Brown T. The burden of cancer at work: estimation as the first step to prevention. Occup Environ Med 2008; 65(12): 789-800.
 5. Auperin A, Benhamou S, Ory-Paoletti C, Flamant R. Occupational risk factors for renal cell carcinoma: a case-control study. Occup Environ Med 1994; 51(6): 426-8.
 6. Pesch B, Haerting J, Ranft U, Klimpel A, Oelschlagel B, Schill W. Occupational risk factors for renal cell carcinoma: agent-specific results from a case-control study in Germany. MURC Study Group. Multicenter urothelial and renal cancer study. Int J Epidemiol 2000; 29(6): 1014-24.
 7. Wilson RT, Donahue M, Gridley G, Adami J, El GL, Dosemeci M. Shared occupational risks for transitional cell cancer of the bladder and renal pelvis among men and women in Sweden. Am J Ind Med 2008; 51(2): 83-99.
 8. McLaughlin JK. Renal cell cancer and exposure to gasoline: a review. Environ Health Perspect 1993; 101(Suppl 6): 111-4.
 9. Belldegrun AS, Klatte T, Shuch B, LaRochelle JC, Miller DC, Said JW, et al. Cancer-specific survival outcomes among patients treated during the cytokine era of kidney cancer (1989-2005): a benchmark for emerging targeted cancer therapies. Cancer 2008; 113(9): 2457-63.
دوره 31، شماره 229 - شماره پیاپی 229
فروردین و اردیبهشت 1392
صفحه 305-313
 • تاریخ دریافت: 21 فروردین 1392
 • تاریخ بازنگری: 05 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401