علایم روان‌شناختی در بیماران با شکایت سرگیجه مزمن

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، پژوهشگر، مرکز پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سرگیجه (Dizziness) از شایع‌ترین شکایات طبی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک‌های نورولوژی است. نیمی از موارد اختلالات سرگیجه با علل ارگانیک به خوبی توجیه نمی‌شوند و با اختلالات روانپزشکی همراه هستند که به شدت، زندگی بیماران را مختل می‌کند. هدف مطالعه‌ی حاضر، بررسى نوع سرگیجه و ارتباط آن با اختلالات روان‌شناختی در بیماران با شکایت سرگیجه‌ی مزمن بوده است.روش‌ها: این مطالعه‌ی چند مرکزى و مقطعى بر روى بیماران 18 تا 65 ساله‌ی مبتلا به سرگیجه که به دو کلینیک نورولوژی در شهر اصفهان مراجعه کردند، بین سال‌هاى 91-1390 انجام شد. بیماران پرسش‌نامه‌های تجدید نظر شده‌ی فهرست علایم 90 سؤالی (SCL-90R یا Symptom checklist-90-R) و ابزار سنجش شدت سرگیجه (VSS-SF یا Vertigo symptom scale-short form) را تکمیل کردند و بر اساس تشخیص نوع سرگیجه به دو گروه ارگانیک و غیر ارگانیک تقسیم شدند. برای مقایسه‌ی متغیرهای کمی بین دو گروه از آزمون‌های t مستقل (و در صورت غیر نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون Mann-Whitney) استفاده شد.یافته‌ها: طى مطالعه، 179 بیمار مبتلا به سرگیجه با دامنه‌ی سنی 2/13 ± 2/43 سال وارد مطالعه شدند که 9/70 درصد آن‌ها را زن تشکیل می‌داد. از این تعداد، 133 نفر (3/74 درصد) سرگیجه‌ی ارگانیک و 46 نفر (7/25 درصد) سرگیجه‌ی غیرارگانیک داشتند. نمره‌ی ابعاد شکایت‌های جسمانی، وسواس- اجبار، افسردگی، اضطراب، افکار پارانوییدی و نمره‌ی شاخص کلی بیماری (GSI یا Global severity index) در افراد دارای سرگیجه‌ی غیر ارگانیک به طور معنی‌داری بیشتر از گروه دیگر بود. بین نمره‌ی کلی شدت سرگیجه و تمامی ابعاد پرسش‌نامه‌ی SCL-90-R رابطه‌ی مستقیم و معنی‌داری وجود داشت (ضریب همبستگی Pearson از 603/0 برای بعد شکایات جسمانی تا 380/0 برای بعد ترس مرضی بود؛ 001/0< P). نمره‌ی کلی شدت سرگیجه بین دو گروه متفاوت نبود، اما نمره‌ی بعد سرگیجه/تعادل در افراد دارای سرگیجه‌ی ارگانیک و نمره‌ی بعد اتونومیک/اضطراب در افراد دارای سرگیجه‌ی غیر ارگانیک نسبت به گروه دیگر به طور معنی‌داری بیشتر بود.نتیجه‌گیری: طبق نتایج این مطالعه، بین علایم روان‌شناختی و شدت سرگیجه ارتباط وجود داشت و بیماران با سرگیجه‌ی غیر ارگانیک از سرگیجه‌ی شدیدتری رنج می‌بردند؛ گرچه جهت بررسى رابطه‌ی علت- معلولى نیاز به انجام مطالعات آینده‌نگر است. بدین ترتیب، شیوع بالای علایم روان‌شناختی در مطالعه‌ی کنونی، لزوم یافتن راهکارهای علمی و عملی مناسب به منظور برخورد مناسب با اختلالات سرگیجه در بیماران را مشخص می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychological Symptoms in Patients with Chronic Dizziness

نویسندگان [English]

 • Ahmad Chitsaz 1
 • Fariborz Khorvash 2
 • Ali Gholamrezaei 3
 • Azadeh Nourmohammadi 4
1 Associate Professor, Department of Neurology, School of Medicine AND Isfahan Neurosciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Neurology, School of Medicine AND Isfahan Neurosciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, Researcher, Medical Students Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Dizziness is one of the most commonly occurring chief complaints in neurology. The aim of this study was to differentiate patients with dizziness according to organic and somatoform vertigo and evaluate the relationship of dizziness/vertigo symptoms with psychological symptoms in patients with chronic vertigo and dizziness.Methods: This multicenter, cross-sectional study was conducted on 18- to 65-year-old referred to two neurology outpatient clinics in the city of Isfahan, Iran, during 2012-2013. Patients completed the symptom check-list (SCL-90-R), and vertigo symptom scale-short form (VSS-SF).Findings: During the study period, 179 patients (mean age: 30.9 ± 0.1 years, 81.7% women) were included. In 74.3% of the patients (n = 133) dizziness was of organic and in 25.7% (n = 46) of nonorganic origin. Compared with the organic group, the patients with nonorganic dizziness had much more scores on SCL-90-R.Conclusion: The results indicates that psychological symptoms are associated with dizziness symptoms in patients with psychiatric disorders and it should be included in the differential diagnosis in patients with chronic dizziness. Hence, in cases of dizziness disorders, early interdisciplinary cooperation is both helpful and essential during diagnostic work-up to include signs of somatic and psychosomatic origin and perevent chronification and reduce the severe handicap, and incurring high medical costs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dizziness
 • Vertigo
 • Anxiety disorders
 • Vestibular disorders
 • Depressive disorders
 • Somatoform disorders
 1. Eckhardt-Henn A, Breuer P, Thomalske C, Hoffmann SO, Hopf HC. Anxiety disorders and other psychiatric subgroups in patients complaining of dizziness. J Anxiety Disord 2003; 17(4): 369-88.
 2. Best C, Eckhardt-Henn A, Tschan R, Dieterich M. Why do subjective vertigo and dizziness persist over one year after a vestibular vertigo syndrome? Ann N Y Acad Sci 2009; 1164: 334-7.
 3. Dieterich M, Eckhardt-Henn A. Neurological and somatoform vertigo syndromes. Nervenarzt 2004; 75(3): 281-302. [In German].
 4. Staab JP. Chronic dizziness: the interface between psychiatry and neuro-otology. Curr Opin Neurol 2006; 19(1): 41-8.
 5. Andersson G, Hagman J, Talianzadeh R, Svedberg A, Larsen HC. Dual-task study of cognitive and postural interference in patients with vestibular disorders. Otol Neurotol 2003; 24(2): 289-93.
 6. Eckhardt-Henn A, Dieterich M. Psychiatric disorders in otoneurology patients. Neurol Clin 2005; 23(3): 731-49, vi.
 7. Eckhardt-Henn A, Kappis B, Thomalske C, Hoffmann S, Hopf HC. Three Year Outcome For Patients With The Chief Symptom Of Dizziness. A longitudinal study of differences of handicap and emotional distress in patients with organic and non-organic (somatoform) dizziness. J Neurol 2001; 248(Suppl 2): II/19.
 8. Jacob RG, Redfern MS, Furman JM. Optic flow-induced sway in anxiety disorders associated with space and motion discomfort. Journal of Anxiety Disorders 1995; 9(5): 411-25.
 9. Piker EG, Jacobson GP, McCaslin DL, Grantham SL. Psychological comorbidities and their relationship to self-reported handicap in samples of dizzy patients. J Am Acad Audiol 2008; 19(4): 337-47.
 10. Jacob RG, Whitney SL, Detweiler-Shostak G, Furman JM. Vestibular rehabilitation for patients with agoraphobia and vestibular dysfunction: a pilot study. J Anxiety Disord 2001; 15(1-2): 131-46.
 11. Best C, Eckhardt-Henn A, Tschan R, Dieterich M. Psychiatric morbidity and comorbidity in different vestibular vertigo syndromes. Results of a prospective longitudinal study over one year. J Neurol 2009; 256(1): 58-65.
 12. Tschan R, Wiltink J, Best C, Beutel M, Dieterich M, Eckhardt-Henn A. Validation of the German version of the Vertigo Handicap Questionnaire (VHQ) in patients with vestibular vertigo syndromes or somatoform vertigo and dizziness. Psychother Psychosom Med Psychol 2010; 60(9-10): e1-12. [In German].
 13. Best C, Tschan R, Eckhardt-Henn A, Dieterich M. Who is at risk for ongoing dizziness and psychological strain after a vestibular disorder? Neuroscience 2009; 164(4): 1579-87.
 14. Best C, Eckhardt-Henn A, Diener G, Bense S, Breuer P, Dieterich M. Interaction of somatoform and vestibular disorders. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77(5): 658-64.
 15. Eckhardt-Henn A, Tschan R, Best C, Dieterich M. Somatoform vertigo syndrome. Nervenarzt 2009; 80(8): 909-17. [In German].
 16. Schmid G, Henningsen P, Dieterich M, Sattel H, Lahmann C. Psychotherapy in dizziness: a systematic review. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2011; 82(6): 601-6.
 17. Monzani D, Casolari L, Guidetti G, Rigatelli M. Psychological distress and disability in patients with vertigo. J Psychosom Res 2001; 50(6): 319-23.
 18. Wiltink J, Tschan R, Michal M, Subic-Wrana C, Eckhardt-Henn A, Dieterich M, et al. Dizziness: anxiety, health care utilization and health behavior--results from a representative German community survey. J Psychosom Res 2009; 66(5): 417-24.
 19. Mirzai R. Standardizing and validating of SCL-90-R in Iran [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Tehran University of Medical Sciences; 1979. p. 40-8.
 20. Balaban CD, Jacob RG, Furman JM. Neurologic bases for comorbidity of balance disorders, anxiety disorders and migraine: neurotherapeutic implications. Expert Rev Neurother 2011; 11(3): 379-94.
 21. Ettigi P, Meyerhoff AS, Chirban JT, Jacobs RJ, Wilson RR. The quality of life and employment in panic disorder. J Nerv Ment Dis 1997; 185(6): 368-72.