بررسی تأثیر صوت قرآن کریم بر روی میزان اضطراب و درد بیماران تحت عمل سزارین با روش بیهوشی اسپاینال: مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی شاهددار

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زنان و مامایی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: زنان کاندید عمل سزارین درجات بالایی از اضطراب را به دلیل ترس از بیهوشی و عوارض آن تجربه می‌کنند؛ از طرفی، دردی که در اثر عمل جراحی ایجاد می‌شود، باعث اثرات نامطلوب روانی و جسمانی می‌گردد. برای کاهش این اثرات از روش‌های دارویی و غیردارویی، نظیر شنیدن موسیقی، استفاده می‌شود. با توجه به اعتقاد مسلمانان جهان به قرآن، ما در این مطالعه تأثیر صوت قرآن کریم بر روی اضطراب و درد بیماران تحت عمل سزارین با روش بیهوشی اسپینال را بررسی کردیم.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی شاهددار، 64 نفر کاندید عمل سزارین بررسی شدند. برای یک گروه از صوت قرآن استفاده شد و برای گروه دیگر، صوت قرآن پخش نشد. شدت اضطراب و درد قبل، حین و بعد از عمل کنترل گردید. سپس، با استفاده از آزمون‌های آماری تجزیه و تحلیل انجام شد.یافته‌ها: نمره‌ی آرام بخشی، ضربان قلب، تعداد تنفس و میزان بروز استفراغ در گروه‌های تحت مطالعه تفاوت نداشت (050/0 < P). مدت حضور در ریکاوری در گروه شاهد به طور معنی‌داری بیشتر از گروه مورد بود (050/0 = P). در گروه مورد به طور معنی‌داری درد در زمان‌های 1، 2 و 24 ساعت پس از جراحی نسبت به گروه شاهد کمتر گزارش شد (050/0 > P). میزان میانگین فشار متوسط شریانی (MAP یا Mean arterial pressure) قبل از جراحی، حین جراحی و بعد از جراحی در گروه مورد به طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود (050/0 > P). نمره‌ی اضطراب حین جراحی و 1 ساعت بعد از آن در گروه شاهد بیشتر از گروه مورد بود (001/0 = P). فراوانی سطوح مختلف رضایت‌مندی در گروه‌های تحت مطالعه از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0 > P).نتیجه‌گیری: در این مطالعه، صوت قرآن کریم برای کاهش میزان اضطراب و درد مؤثر واقع شد و سطح رضایت‌مندی بیماران را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Quran Sound on Anxiety and Pain of Patients under Cesarean Section with Regional Anesthesia: A Randomized Case-Controlled Clinical Trial

نویسندگان [English]

 • Tajossadat Allameh 1
 • Mitra JabalAmeli 2
 • Khadijeh Lorestani 3
 • Mojtaba Akbari 4
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Anesthesiology and Critical Care, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Women candidate for cesarean section experience a high degree of anxiety due to fear of anesthesia and its complications. On the other hand, post-operative pain induces unfavorable psychosomatic effects. Pharmaceutical and non-pharmaceutical approaches, like listening to music, use to decrease these adverse effects. Regard to the belief of Muslims to Quran sound, we assessed its effect on the grade of pain and anxiety of the patients underwent cesarean section with regional anesthesia.Methods: In a case-controlled clinical trail, 64 candidates of cesarean section were included. Cases were exposed to Quran sound but the controls did not expose. The degree of pain and anxiety were compared during and after operation between two groups.Findings: There was no statistically significant difference between the groups in sedation score, heart rate, respiratory rate and vomiting (P > 0.050). Recovery duration in controls was significantly longer (P < 0.001). Pain was significantly lower in cases at 1, 2 and 24 hours after the surgery (P < 0.050). Mean arterial pressure was significantly lower in cases before, during, and after the (P < 0.050). Anxiety score was higher in controls during and 1 hour after the surgery (P = 0.001). The level of satisfaction between the groups was statistically different (P < 0.001).Conclusion: Quran sound decreased the degree of anxiety and pain, and increased the patients’ satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quran sound
 • Regional anesthesia
 • Cesarean section
 • Anxiety
 • Pain
 1. Mahdevar A. The efficacy of Qoran sound on anxiety, tolerance, blood pressure and heart rate in patients undergoing spinal anesthesia [Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2000. [In Persian].
 2. Heidari M. The efficacy of Qoran sound on vital signs and anxiety of patients before induction of anesthesia [Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 1998. [In Persian].
 3. Wikipedia, the Free Encyclopedia. Music therapy [Online] 2012. Available from: URL: http://fa.wikipedia.org/wiki/musictherapy.
 4. Söylemez MM. The Jundishapur School: its history, structure, and functions. The American Journal of Islamic Social Sciences 2013; 22(2): 1-27.
 5. Mavridou P, Dimitriou V, Manataki A, Arnaoutoglou E, Papadopoulos G. Patient's anxiety and fear of anesthesia: effect of gender, age, education, and previous experience of anesthesia. A survey of 400 patients. J Anesth 2013; 27(1): 104-8.
 6. Fischer SP, Bader AM, Sweitzer B. Preoperative evaluation. In: Miller RD, editors. Miller's anesthesia. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2010. p. 1001-63.
 7. Macario A, Feeley T. The postanesthesia care unit. In: Miller RD, editor. Miller's anesthesia. Philadelphia,PA: Elsevier, Churchill Livingstone; 2005. p. 2709-15.
 8. Christopherl WU. Acute postoperative pain textbook. In: Miller RD, editor. Miller's anesthesia. Philadelphia, PA: Elsevier, Churchill Livingstone; 2005. p. 2370.
 9. Ferrante FM, VadeBoncouer TR. Postoperative pain management. London, UK: Churchill Livingstone; 1993.
 10. Sadock BJ. Anxiety disorder. In: Castle D, Bassett D, editors. A primer of clinical psychiatry. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2010. p. 39.
 11. Egbert LD, Battit GE, Welch CE, Bartlett MK. Reduction of postoperative pain by encouragement and instruction of patients. A study of doctor-patient rapport. N Engl J Med 1964; 270: 825-7.
 12. Satoh M. Music therapy for dementia and higher cognitive dysfunction: a review. Brain Nerve 2011; 63(12): 1370-7.
 13. Uyar M, Akin KE. The effect of music therapy on pain and anxiety in intensive care patients. Agri 2011; 23(4): 139-46.
 14. Reza N, Ali SM, Saeed K, Abul-Qasim A, Reza TH. The impact of music on postoperative pain and anxiety following cesarean section. Middle East J Anesthesiol 2007; 19(3): 573-86.
 15. Laopaiboon M, Lumbiganon P, Martis R, Vatanasapt P, Somjaivong B. Music during caesarean section under regional anaesthesia for improving maternal and infant outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2009; (2): CD006914.
 16. Li Y, Dong Y. Preoperative music intervention for patients undergoing cesarean delivery. Int J Gynaecol Obstet 2012; 119(1): 81-3.
 17. Korhan EA, Khorshid L, Uyar M. The effect of music therapy on physiological signs of anxiety in patients receiving mechanical ventilatory support. J Clin Nurs 2011; 20(7-8): 1026-34.
 18. Sen H, Yanarates O, Sizlan A, Kilic E, Ozkan S, Dagli G. The efficiency and duration of the analgesic effects of musical therapy on postoperative pain. Agri 2010; 22(4): 145-50.
 19. Binns-Turner PG, Wilson LL, Pryor ER, Boyd GL, Prickett CA. Perioperative music and its effects on anxiety, hemodynamics, and pain in women undergoing mastectomy. AANA J 2011; 79(4 Suppl): S21-S27.