بررسی شیوع گاستروانتریت و شناسایی ژنوتایپ‌های در حال گردش روتاویروسی در کودکان بستری شده در بیمارستان امام حسین شهر اصفهان؛ 1392

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری و گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: روتاویروس‌های انسانی از مهم‌ترین عوامل ایجاد گاستروانتریت حاد ویروسی در نوزادان و کودکان کم سن و سال جهان محسوب می‌شوند. از این رو، بررسی نمونه‌های اسهالی کودکان جهت تشخیص میزان شیوع روتاویروس و تعیین ژنوتایپ غالب برای جلوگیری از مصرف نابه‌جای آنتی بیوتیک و استفاده از واکسن ضروری به نظر می‌رسد. هدف این مطالعه، بررسی میزان شیوع روتاویروس و ژنوتایپ غالب آن در جمعیت کودکان زیر 3 سال مبتلا به اسهال حاد در اصفهان بود.روش‌ها: در این پژوهش، 116 نمونه‌ی مدفوعی از کودکان زیر 3 سال مبتلا به اسهال حاد مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین اصفهان به عنوان بیمارستان مرجع اطفال، جمع‌آوری شد. با استفاده از تکنیک SDS-PAGE (Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis)، اقدام به شناسایی روتاویروس گروه A گردید و سپس، ژنوتایپ نمونه‌های مثبت با روش Nested RT-PCR (Reverse transcription polymerase chain reaction) مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته‌ها: از 117 نمونه‌ی مدفوع اسهالی، 41 نمونه (3/35 درصد) روتاویروس گروه A مشخص گردید. در تعیین ژنوتایپ مشخص شد که از این تعداد نمونه، بیشترین فراوانی ژنوتیپ‌های روتاویروسی جدا شده مربوط به 8P1G (9/65 درصد) بود و پس از آن، ژنوتیپ‌های 4P8G (1/17 درصد)، 8P8G (2/12 درصد)، 4P1G (4/2 درصد) و 8P4G1G (4/2 درصد) قرار داشتند.نتیجه‌گیری: یافته‌های ما شیوع بالا عفونت با روتاویروس را نشان می‌دهد. پیشنهاد می‌گردد، در بررسی علت اسهال در کودکان، روتاویروس مورد توجه بیشتری قرار گیرد؛ همچنین، شایع‌ترین ژنوتاپ G8P4 بود که می‌تواند راهنمای تهیه واکسن مناسب باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Rotavirus Gastroenteritis and Circulating Genotypes in Children with Acute Gastroenteritis Admitted in Imam Hossein Hospital, Isfahan, Iran; 2013

نویسندگان [English]

 • Sharareh Moghim 1
 • Hossein Fazeli 2
 • Bahram Nasr Esfahani 3
 • Hoda Jafari-Modrek 4
1 Assistant Professor, Nosocomial Infection Research Centre, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center AND Department of Microbiology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Human Rotavirus is a significant cause of severe gastroenteritis in infants and young children worldwide. In recent years, rotavirus genotyping by reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) has provided valuable information about the diversity of rotaviruses circulating worldwide. The purpose of the present study was to monitor the prevalence of the different circulating G and P genotypes of rotaviruses in Isfahan, Iran.Methods: During the period of spring 2013, a total of 117 stool samples were collected from children less than 3 years old who were hospitalized for acute gastroenteritis in Imam Hossein Hospital, Isfahan, Iran, as the referral pediatrics hospital. Rotavirus-associated diarrhea was investigated in fecal specimens with sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). Rotavirus-positive specimens were typed by the nested reverse transcription (RT) polymerase chain reaction (Nested RT-PCR) using different types of specific primers.Findings: Out of the 117 collected samples, 35.3% (41 cases) tested positive for rotavirus. The frequency of G1P8, G8P4, G8P8, G1P4 and G1G4P8 types was 65.9%, 17.1%, 12.2%, 2.4% and 2.4%, respectively.Conclusion: In this study, the prevalence rotavirus infection among children less than 3 years of age in Isfahan was determined. The dominant genotyped was G1P8. Other studies in important areas of the country are needed to decide about future vaccine formulation in Iran. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rotavirus
 • Gastroenteritis
 • Genotype G
 • Genotype P
 • Isfahan
 • Iran
 1. Garcia-Basteiro AL, Bosch A, Sicuri E, Bayas JM, Trilla A, Hayes EB. Hospitalizations due to rotavirus gastroenteritis in Catalonia, Spain, 2003-2008. BMC Res Notes 2011; 4: 429.
 2. Kliegman RM, Stanton B, Geme JS, Schor NF, Behrman RE. Nelson textbook of pediatrics. 19th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2011.
 3. Moghim Sh, Asadi Manesh Sh, Hosseini N, Nasr Azadani H. Frequency of rotavirus in children under three years of age with gastroenteritis in Alzahra Hospital. J Isfahan Med Sch 2012; 30(210): 1679-86. [In Persian].
 4. Khodadadi P, Kargar M, Moshfea AA, Ansari H, Mohammad Hosseini Z. Prevalence of rotavirus in children hospitalized with acute gastroenteritis in Imam Sajjad Hospital of Yasuj, 2011. Armaghane-danesh 2013; 18(1): 61-8. [In Persian].
 5. Brook G, Butel J, Caroll K, Morse S. Medical microbiology. 24thed. New York, NY: McGraw Hill; 2007. p. 501-4.
 6. Kargar M, Najafi A, Zandi. Prevalence of rotavirus gastroenteritis and circulating genotypes in children hospitalized in Borazjan, during 2008-2009. Iran South Med J 2011; 14(4): 246-55. [In Persian].
 7. Kapikian AZ, Chanock RM. Rotaviruses. In: Knipe DM, Howley PM, editors. Fields virology. 5th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
 8. Khamrin P, Peerakome S, Tonusin S, Malasao R, Okitsu S, Mizuguchi M, et al. Changing pattern of rotavirus G genotype distribution in Chiang Mai, Thailand from 2002 to 2004: decline of G9 and reemergence of G1 and G2. J Med Virol 2007; 79(11): 1775-82.
 9. Santosham M, Nelson EA, Bresee JS. Implementing rotavirus vaccination in Asia. Vaccine 2007; 25(44): 7711-6.
 10. Maston D, Morren E, Duryea T. Rota virus vaccines for Infant [Online]. [cited 2010 Oct 5]; Available from: URL:http://www.uptodate.com/contents/rotavirus-vaccines-for-infants?detectedLanguage=en&source=search_result&search=Rota+virus+vaccines&selectedTitle=1~22&provider=noProvider.
 11. Parry J. New vaccines to boost child care in developing countries. Bull World Health Organ 2007; 85(6): 426-7.
 12. Sanaie M, Radpour H, Esteghamati AA, Keshtcar AA, Nasiri M, et al. Prevalence and molecular characterization of rotaviruses from children with acute diarrhea in Tabriz. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2009; 13(4): 69-77. [In Persian].
 13. Tamura T, Nishikawa M, Anh DD, Suzuki H. Molecular epidemiological study of rotavirus and norovirus infections among children with acute gastroenteritis in Nha Trang, Vietnam, December 2005-June 2006. Jpn J Infect Dis 2010; 63(6): 405-11.
 14. Gouvea V, Glass RI, Woods P, Taniguchi K, Clark HF, Forrester B, et al. Polymerase chain reaction amplification and typing of rotavirus nucleic acid from stool specimens. J Clin Microbiol 1990; 28(2): 276-82.
 15. Gentsch JR, Glass RI, Woods P, Gouvea V, Gorziglia M, Flores J, et al. Identification of group A rotavirus gene 4 types by polymerase chain reaction. J Clin Microbiol 1992; 30(6): 1365-73.
 16. Hassine-Zaafrane M, Sdiri-Loulizi K, Ben S, I, Kaplon J, Ayouni S, Ambert-Balay K, et al. The molecular epidemiology of circulating rotaviruses: three-year surveillance in the region of Monastir, Tunisia. BMC Infect Dis 2011; 11: 266.
 17. Kargar M, Zare M. High frequency of mixed genotypes rotavirus among children hospitalized with acute gastroenteritis in Marvdasht during 2007-2008. Iran J Clin Infect Dis 2010; 15(49): 1-5.
 18. Eskandarian S, Modarres Gilani SH, Rahbarimanesh AA, Nategh R, Edalat R, et al. RNA electrophoretic patterns and phylogenetic analysis of rotavirus genotypes [Ptype] (VP4) in children with acute gastroenteritis in Tehran-Iran. Iran J Clin Infect Dis 2011; 16(53): 35-40.
 19. Kazemi A, Shykhi A, Mousavinasab N. The comparison of clinical and laboratory findings in gasteroenteritis of rotavirus and others etiology in 2 months to 5 years old admitted patients, Zanjan 2004. J Zanjan Univ Med Sci 2006; 14(57): 32-8. [In Persian].
 20. Maleki E, Daie Parizi MH, Arabzadeh SAM. Relative frequency of rotavirus gastroenteritis in children below 3 years old with acute gastroenteritis referred to Afzalipour Hospital in autumn 2008. J Kerman Univ Med Sci 2010; 17(2): 130-6. [In Persian].
 21. Parashar UD, Bresee JS, Gentsch JR, Glass RI. Rotavirus. Emerg Infect Dis 1998; 4(4): 561-70.
 22. Dey SK, Thongprachum A, Ota Y, Phan TG, Nishimura S, Mizuguchi M, et al. Molecular and epidemiological trend of rotavirus infection among infants and children in Japan. Infect Genet Evol 2009; 9(5): 955-61.
 23. Lacroix L, Galetto-Lacour A, Altwegg M, Egli K, Schmidt M, Gervaix A. Disease burden of rotavirus gastroenteritis in children up to 5 years of age in two Swiss cantons: paediatrician- and hospital-based surveillance. Eur J Pediatr 2010; 169(3): 319-25.
 24. Santo JS, Alfieri AF, Leite JPG, Skraba I, Alfieri AA. Molecular epidemiology of the human group A rotavirus in the Parana State, Brazil. Braz Arch Biol Technol 2008; 51(2): 287-94.
 25. Kargar M, Zareei B, Tabatabaei H. Genotyping of VP7 protein with nested RT- PCR in children hospitalized in Tehran. Iran J infect Dis Trop Med 2008; 12: 11-7.
 26. Annarita P, Grassi T, Donia D, De Donno A, Idolo A, Alfio C, et al. Detection and molecular characterization of human rotaviruses isolated in Italy and Albania. J Med Virol 2010; 82(3): 510-8.
 27. Kargar M, Akbarizadeh AR. Prevalence and molecular genotyping of group a rotaviruses in Iranian children. Indian J Virol 2012; 23(1): 24-8.
 28. Nelson EA, Bresee JS, Parashar UD, Widdowson MA, Glass RI. Rotavirus epidemiology: the Asian Rotavirus Surveillance Network. Vaccine 2008; 26(26): 3192-6.
 29. Mohammed KA, el Assouli SM, Banjar ZM. Human rotavirus subgroups and serotypes in children with acute gastroenteritis in Saudi Arabia from 1988 to 1992. J Med Virol 1994; 44(3): 237-42.
 30. Phan TG, Khamrin P, Quang TD, Dey SK, Takanashi S, Okitsu S, et al. Detection and genetic characterization of group A rotavirus strains circulating among children with acute gastroenteritis in Japan. J Virol 2007; 81(9): 4645-53.
 31. Kheyami AM, Nakagomi T, Nakagomi O, Dove W, Hart CA, Cunliffe NA. Molecular epidemiology of rotavirus diarrhea among children in Saudi Arabia: first detection of G9 and G12 strains. J Clin Microbiol 2008; 46(4): 1185-91.
 32. Ahmed HM, Coulter JB, Nakagomi O, Hart CA, Zaki JM, Al-Rabaty AA, et al. Molecular characterization of rotavirus gastroenteritis strains, Iraqi Kurdistan. Emerg Infect Dis 2006; 12(5): 824-6.
 33. Kargar M, Jafarpour T, Najafi A. Epidemiological survey of group A rotaviruses infection among children under 5 years with acute diarrhea. Zahedan J Res Med Sci 2012 Oct; 14(8): 43-7.
دوره 31، شماره 250 - شماره پیاپی 250
مهر و آبان 1392
صفحه 1360-1368
 • تاریخ دریافت: 13 مرداد 1392
 • تاریخ بازنگری: 04 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401