بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت‌های حاد عمدی و غیر عمدی در گروه‌های آسیب‌پذیر بستری در بخش مسمومین بیمارستان مرجع مسمومیت‌ها (بیمارستان نور) استان اصفهان در سال 1391

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه سم‌شناسی بالینی، دانشکده‌‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، مرکز پژوهش‌های توکسیکولوژی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌‌‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 استاد، گروه سم‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مسمومیت حاد یکی از مشکلات عمده‌‌‌ی تهدیدکننده‌ی سلامت در سرتاسر جهان می‌باشد. هدف این مطالعه بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت‌های حاد عمدی و غیر عمدی در گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه با هدف کمک در برنامه‌ریزی و به کارگیری اقدامات پیشگیرانه بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی به بررسی اپیدمیولوژی 786 نفر از افراد گروه آسیب‌پذیر (نوجوانان، زنان سنین باروری و سالمندان) که طی سال 1391 به علت مسمومیت در بخش مسمومین بیمارستان ریفرال استان اصفهان بستری شده بودند، پرداختیم.یافته‌ها: اکثریت بیماران زن (1/92 درصد) بودند. در 5/89 درصد بیماران مسمومیت از نوع عمدی بود و 1/20 درصد از این افراد سابقه‌ی قبلی اقدام به خودکشی وجود داشت. داروهای اعصاب و روان بیشترین نوع ماده‌ی مسمومیت‌زای مصرف‌شده در این افراد را تشکیل می‌داد (9/51 درصد).تفاوت معنی‌دار بین ترکیب جنسی، نتیجه‌ی مسمومیت و ماده‌ی مسمومیت‌زا در افرادی که قصد خودکشی داشتند، نسبت به افرادی که قصد خودکشی نداشتند، وجود نداشت. اکثریت بیماران بهبود یافتند و میزان مرگ 5/0 درصد گزارش گردید.نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که آسیب‌پذیرترین گروه در معرض خطر مسمومیت‌های عمدی در جامعه‌ی ما زنان سنین باروری می‌باشند که با استفاده از داروها به خصوص داروهای اعصاب و روان اقدام به خودکشی می‌نمایند. این نتایج نشانگر نیاز به توجه و حمایت‌های بیشتر از زنان در سنین باروری جهت جلوگیری از اقدام به خودکشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Prevalence of Intentional and Unintentional Poisoning in Vulnerable Patients Admitted to a Referral Hospital

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Masoumi 1
 • Zakiye Ganjei 2
 • Eyleen Teymoori 2
 • Ali Mohammad Sabzghabaee 3
 • Ahmad Yaraghi 4
 • Mojtaba Akabri 5
 • Nastaran Eizadi-Mood 6
1 Assistant Professor, Department of Clinical Toxicology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Isfahan Clinical Toxicology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Professor, Department of Clinical Toxicology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Acute poisoning is one of the most threatening health problems around the world. The purpose of this study was to evaluate the prevalence of intentional and unintentional poisoning in vulnerable groups in order to assist in planning and implementation of preventive measures.Methods: This cross-sectional study included 786 patients in vulnerable groups (children, women of reproductive ages and the elderly) with acute poisoning who attended the Emergency Department of Noor Hospital in Isfahan, Iran, during 2012.Findings: In 89.5% of cases, poisoning was intentional and 20.1% of these patients had a history of previous suicide attempts. Women at the age 19-44 were the most suicidal cases (95.1%). The most common medications were psychiatric drugs (51.9%). No significant difference was found between sexes, ingested drugs, and outcome between intentional and poisoning group compared to unintentional poisoning. Majority of patients recovered and the mortality rate was 0.5%.Conclusion: Our results showed that the women of reproductive ages were the most vulnerable groups at risk of intentional poisoning in our society that commit suicide by using drugs especially with psychiatric drugs. More attention and support for this vulnerable group is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Toxicity
 • Prevalence
 • Epidemiology
 • Iran
 • Poisoning
 • Intentional
 • Unintentional
 1. Sawalha AF, Sweileh WM, Tufaha MT, Al-Jabi DY. Analysis of the pattern of acute poisoning in patients admitted to a governmental hospital in Palestine. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2010; 107(5): 914-8.
 2. Lipnik-Stangelj M. Hospitalizations due to poisonings in Slovenia--epidemiological aspects. Wien Klin Wochenschr 2010; 122(Suppl 2): 54-8.
 3. Sarjami S, Hassanian-Moghaddam H, Pajoumand A, Zarei MR. Epidemiology of adolescent poisoning in Loghman-Hakim hospital. Pajouhesh Dar Pezeshki 2008; 32(1): 81-5.
 4. Shadnia S, Esmaily H, Sasanian G, Pajoumand A, Hassanian-Moghaddam H, Abdollahi M. Pattern of acute poisoning in Tehran-Iran in 2003. Hum Exp Toxicol 2007; 26(9): 753-6.
 5. Marahatta SB, Singh J, Shrestha R, Koju R. Poisoning cases attending emergency department in Dhulikhel Hospital- Kathmandu University Teaching Hospital. Kathmandu Univ Med J (KUMJ) 2009; 7(26): 152-6.
 6. Hassanian-Moghaddam H, Pajoumand A, Sarjami S. One year epidemiological study of acute adult and adolescent poisoning admitted to Loghman Hospital, Tehran 2004-2005. Sci J Forensic Med 2008; 13(4): 235-40.
 7. Paulozzi LJ, Ryan GW. Opioid analgesics and rates of fatal drug poisoning in the United States. Am J Prev Med 2006; 31(6): 506-11.
 8. Limjindaporn C. Acute poison exposure in the emergency department: a 2-year study in a university hospital. J Med Assoc Thai 2010; 93(Suppl 7): S41-S49.
 9. Cassidy N, Lee SK, Donegan CF, Tracey JA. Poisoning in older adults: the experience of the national poisons information centre. Ir Med J 2008; 101(9): 268-70.
 10. McClure CK, Katz KD, Patrick TE, Kelsey SF, Weiss HB. The epidemiology of acute poisonings in women of reproductive age and during pregnancy, California, 2000-2004. Matern Child Health J 2011; 15(7): 964-73.
 11. Karbakhsh M, Zandi NS. Pattern of poisoning in the elderly: an experience from Tehran. Clin Toxicol (Phila) 2008; 46(3): 211-7.
 12. Liisanantti JH, Ala-Kokko TI, Dunder TS, Ebeling HE. Contributing factors in self-poisoning leading to hospital admission in adolescents in northern Finland. Subst Use Misuse 2010; 45(9): 1340-50.
 13. Mohammadi N, Karbakhsh M, Pajoumand A. Epidemiologic aspects of deliberate self-poisoning in adolescents: a hospital-based study in Tehran. Tehran Univ Med J 2007; 65(4): 59-64.
 14. Prosser JM, Perrone J, Pines JM. The epidemiology of intentional non-fatal self-harm poisoning in the United States: 2001-2004. J Med Toxicol 2007; 3(1): 20-4.
 15. Cox S, Kuo C, Jamieson DJ, Kourtis AP, McPheeters ML, Meikle SF, et al. Poisoning hospitalisations among reproductive-aged women in the USA, 1998-2006. Inj Prev 2011; 17(5): 332-7.