توزیع فراوانی علایم یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه‌کننده به درمانگاه بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 هیأت علمی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ارزیابی زنان یائسه با هدف مشخص کردن عوارض زودرس و دیررس یائسگی و پیشگیری از بروز آن‌ها با مصرف داروهای هورمونی و یا سایر درمان‌های جایگزین ضرورت دارد. هدف کلی از انجام این طرح، تعیین توزیع فراوانی علایم زودرس و دیررس یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال 1391 بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی و مقطعی بود که در سال 1391 انجام گرفت 400 نفر از زنان یائسه‌ی بالای 45 سال مراجعه‌کننده به درمانگاه بیمارستان الزهرا (س) اصفهان به طور تصادفی انتخاب شدند. برای تعیین عوارض زودرس و دیررس یائسگی از پرسشنامه‌‌ی استاندارد Jones و همکاران استفاده شد. آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد.یافته‌ها: از عوارض زودرس یائسگی، طاسی سر (1 درصد)، ریزش موهای زیر بغل و پوبیس (2 درصد)، وزوز گوش (4 درصد)، سوزش و خارش پوست (7 درصد) و درد پستان (8 درصد) درصد کمی را به خود اختصاص دادند. شیوع عوارضی مانند سوزن سوزن شدن دست یا پا (14 درصد)، تکرر ادرار (19 درصد)، ترشح، سوزش و خارش دستگاه تناسلی (23 درصد) و کوچک شدن اندازه‌ی پستان (28 درصد) کمتر از 30 درصد بود و شیوع عوارضی مانند سر درد و گرگرفتگی بیش از 54 درصد گزارش شد. از عوارض دیررس یائسگی تنها فشار خون مطالعه شد که شیوع آن 5/44 درصد بود.نتیجه‌گیری: طبق نتایج این مطالعه با افزایش سن گرگرفتگی، سر درد، فشار خون، کوچک شدن اندازه‌ی پستان و تکرر ادرار و با افزایش شاخص توده‌ی بدنی گرگرفتگی و فشار خون افزایش یافت. زنان بی سواد نسبت به دیگر زنان سر  درد، فشار خون و کوچک شدن اندازه‌ی پستان بیشتری داشتند. سوزن سوزن شدن دست یا پادر زنان مجرد در مقایسه با متأهل‌ها و در زنان بدون فعالیت بدنی در مقایسه با زنان دارای فعالیت بدنی بالاتر بود. فراوانی فشارخون و سوزن سوزن شدن دست یا پا در زنان مصرف‌کننده‌ی دخانیات، بیشتر بود. سر درد و کوچک شدن اندازه‌ی پستان در زنان مصرف‌کننده‌ی قرص‌های هورمونی کمتر از غیر مصرف‌کننده‌ها و بر عکس سوزن سوزن شدن دست یا پا در زنان غیر مصرف‌کننده کمتر از مصرف‌کننده‌ها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency Distribution and Associated Factors of Menopausal Symptoms in Women in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Ahmad Reza Zamani 1
 • Parvin Ghalriz 2
 • Seyyed-Mohammad Sahhafi 3
 • Mehdi Khazaei 2
1 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Faculty Member, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The evaluation of the menopausal women for determining the early and late complications of menopause, preventing their occurrence by hormone-replacement therapy or alternatives, seems necessary. The present study aimed to investigate the frequency distribution andassociated factors of menopausal symptoms in women referring to Alzahra Clinic of Isfahan University of Medical Sciences.Methods: This was a cross-sectional study conducted on 400 women randomly selected from the above 45-years-old menopausal women referring to the outpatient clinic of Alzahara Hospital in Isfahan, Iran, in 2012. The data was collected by Jones' Standard Questionnaire during the interviews and analyzed by chi-square test.Findings: The frequency distribution of early symptoms of menopause including alopecia, axillary and pubic hair loss , tinnitus, dry and itchy skin, and mastalgia were 1%, 2%, 4%, 7% and 8%, respectively. The frequency distribution of burning hands and feet, frequency, vaginal itching, secretion and burning and decrease in breast size were less than 30%; the prevalence of headache and hot flashes were more than 54%. The frequency distribution of hypertension (a late symptom of menopause) was 44.5%.Conclusion: The results revealed that increase in age and body mass index (BMI) increased “hot flashes, headache, hypertension, decrease in breast size and frequency” and “hot flashes and hypertension”, respectively. Increase in “headache, hypertension and decrease in breast size” in illiterate women was the highest in comparison to women with higher education.“Burning hands and feet” in single women and women with physical activity was higher compared to married women and women without physical activities. Smoking women had higher “hypertension and burning hands and feet”. "Headache and decrease in breast size" were lower and "burning hands and feet" was higher in women using hormonal drugs compared to non-users.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Women
 • Menopause
 • Early symptoms
 • Late symptoms
 1. WHO Scientific Group. Research on the menopause in the 1990s. Geneva, Switzerland: World Health Organization. 1996.
 2. Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF, Nygaard IE. Danforth's obstetrics and gynecology. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p. 1063-72.
 3. Testa MA, Simonson DC. Assesment of quality-of-life outcomes. N Engl J Med 1996; 334(13): 835-40.
 4. Ryan KJ, Berkowitz RS, Barbieri RL, Dunaif AE. Kistner's gynecology and women's health. Trans. Ghazi Jahani B, Ghotbi R. Tehran, Iran: Golban Publication; 2009. p. 746. [In Persian].
 5. Berek JS. Novak's gynecology Trans. Khatibi SN, Monjami A, Rahimzadeh P, Kazemzadeh S. Tehran, Iran: Noor Danesh Publication; 2002. p. 569. [In Persian].
 6. Abedzadeh M, Taebi M, Saberi F, Sadat Z. Quality of life and related factors in Menopausal women in Kashan city. Iran South Med J; 2009: 12(1): 81-8. [In Persian].
 7. Jones M, Marshal DH, Nordi BEA. Standard questionnaire to evaluate the early complications of menopause. Curr Med Res Opin; 1999; 4(13): 12-20.
 8. Jahanfar S, Ramazani Tehrani F, Hashemi SM. Early complications of menopause among woman inTehran. J Reprod Fertil 2002: 3(2): 31-40.
 9. Dhillon HK, Singh HJ, Shuib R, Hamid AM, Mohd Zaki Nik MN. Prevalence of menopausal symptoms in women in Kelantan, Malaysia. Maturitas 2006; 54(3): 213-21.
 10. Lange-Collett J. Promoting health among perimenopausal women through diet and exercise. J Am Acad Nurse Pract 2002; 14(4): 172-7.