بررسی میزان تأثیر سولفات منیزیم بر فشار خون و ضربان قلب بعد از الکتروشوک درمانی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مرکر تحقیقات علوم رفتاری و گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 فلوشیپ آی سی یو، گروه بیهوشی، مرکز پزشکی امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشیار،گروه جراحی، دانشکده‌‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی ‌پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

7 گروه هوشبری، دانشکده‌‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: الکتروشوک درمانی (ECT یا Electroconvulsive Therapy) یک درمان طبی برای بیماری‌های شدید روانی می‌باشد که طی آن میزان کمی از جریان الکتریسیته وارد مغز می‌شود. تغییرات همودینامیک ایجادشده به دنبال ECT عبارت هستند از پاسخ ابتدایی پاراسمپاتیک که منجر به برادیکاردی گذرا می‌شود و سپس دیس‌شارژ سمپاتیک که منجر به تاکیکاردی، افزایش فشار خون و آریتمی می‌گردد. هدف از این مطالعه، تعیین تأثیر دوزهای متفاوت سولفات منیزیم بر پاسخ قلبی- عروقی بعد از ECT بود.روش‌ها: این کارآزمایی بالینی، دو سو کور و تصادفی‌شده در سال 1390 در بخش ECT بیمارستان خورشید اصفهان بر روی 35 بیمار به صورت متقاطع انجام شد. هر بیمار به طور تصادفی دو بار در هر کدام از 4 گروه دارونما و سولفات منیزیم با دوزهای 10، 20 و 30 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن قرار گرفت. فشار خون سیستولی و دیاستولی، سرعت ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن خون شریانی در بدو ورود و در صفر، 1، 3 و 10 دقیقه بعد از ختم تشنج اندازه‌گیری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین فشار خون سیستولی در زمان‌‌های صفر، 1 و 3 دقیقه بعد از ECT در گروه 2 به ترتیب 94/20 ± 14/126، 52/18 ± 71/122، 50/17 ± 71/115 و در گروه 3 به ترتیب 07/18 ± 123، 77/14 ± 71/123 و 20/14 ± 29/116 میلی‌متر جیوه بود. میانگین فشار خون دیاستولی در زمان‌های صفر، 1 و 3 دقیقه بعد از ECT در گروه 2 به ترتیب 02/10 ± 14/75، 64/10 ± 71/74 و 99/10 ± 14/76 و در گروه 3 به ترتیب 30/10 ± 76، 67/9 ± 43/74 و 08/9 ± 14/76 میلی‌متر جیوه بود. میانگین فشار متوسط شریانی در زمان‌های صفر، 1 و 3 دقیقه بعد از ECT در گروه 2 به ترتیب 24/12 ± 14/92، 33/12 ± 71/90 و 43/12 ± 33/89 و در گروه 3 به ترتیب 60/11 ± 67/91، 91/10 ± 86/90 و 87/9 ± 52/89 میلی‌متر جیوه بود که در مقایسه با گروه شاهد اختلاف معنی‌داری داشت. سرعت ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن خون شریانی در زمان‌های مختلف در بین 4 گروه اختلاف معنی‌داری نداشت.نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق سولفات منیزیم با دوزهای 20 و 30 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم اثر قابل توجهی بر کاهش فشار خون سیستولی و دیاستولی و فشار متوسط شریانی بعد از ECT بدون کاهش مدت زمان تشنج دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Magnesium Sulfate on Blood Pressure and Heart Rate after Electroconvulsive Therapy

نویسندگان [English]

 • Azim Honarmand 1
 • Seyyed-Mohammadreza Safavi 1
 • Mehrdad Salehi 2
 • Mohammadreza Habibzadeh 3
 • Mehrdad Masoudifar 4
 • Masoud Nazem 5
 • Fahimeh Mehdizadeh 6
 • Shahnaz Barvarz 7
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Behavioral Sciences Research Center AND Department of Psychiatric Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Fellowship in Critical Care Unit, Department of Anesthesiology, Imam Hussein Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Associate Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
7 Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Electroconvulsive therapy (ECT) is a medical treatment used in serious mental illnesses, in which a small amount of electricity passed the brain. The hemodynamic side effects include an initial parasympathetic response causing transient bradycardia, followed by a sympathetic discharge resulting in tachycardia, hypertension and a risk of arrhythmias. The aim of this study was to determine the effect of different doses of magnesium sulfate on cardiovascular response after electroconvulsive therapy.Methods: This clinical-trial, double-blind, randomized study was held cross over on 35 patients in electroconvulsive therapy (ECT) center of Noor hospital in Isfahan, Iran, in 2011. Each patient was randomly assigned to be allocated twice into each of the four test groups which received placebo (control) or 10 (second), 20 (third), or 30 (forth) mg/kg of MgSo4. Systolic and diastolic arterial blood pressures, heart rate and oxygen saturation values were recorded on arrival for the ECT and then at 0, 1, 3 and 10 minutes after the end of the ECT-induced seizure.Findings: Mean systolic blood pressure at 0, 1 and 3 minutes after the end of the ECT-induced seizure of the second (126.140 ± 20.937, 122.710 ,± 18.524, and 115.710 ± 17.504 mmHg, respectively) and third (123.000 ± 18.077, 123.710 ± 14.770, and 116.290 ± 14.201 mmHg, respectively) groups were statistically different compared to controls. Besides, mean diastolic blood pressure at 0, 1 and 3 minutes after the end of the ECT-induced seizure of the second group (76.000 ± 10.304, 74.430 ± 9.669, and 76.140 ± 9.082 mmHg, respectively) were statistically different compared to control group. Mean arterial blood pressure (MAP) at 0, 1 and 3 minutes after the end of the ECT of the second (92.140 ± 12.237, 90.710 ± 12.328, and 89.330 ± 12.425 mmHg, respectively) and third (91.670 ± 11.602, 90.860 ± 10.905, 89.520 ± 9.873 mmHg, respectively) groups compared with the control group were statistically different, too. Heart rate and arterial oxygen saturation at different times in the four groups were not statistically different.Conclusion: Based on the results of this study, magnesium sulfate with doses of 20 and 30 mg/kg attenuated the systolic and diastolic blood pressure and mean arterial blood pressure (MAP) response of electroconvulsive therapy without reducing the duration of seizure activity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Magnesium sulfate
 • Cardiovascular response
 • Electroconvulsive therapy (ECT)
 1. Little JD. ECT in the Asia Pacific region: what do we know? J ECT 2003; 19(2): 93-7.
 2. Sackeim HA, Dillingham EM, Prudic J, Cooper T, McCall WV, Rosenquist P, et al. Effect of concomitant pharmacotherapy on electroconvulsive therapy outcomes: short-term efficacy and adverse effects. Arch Gen Psychiatry 2009; 66(7): 729-37.
 3. Gravenstein JS, Anton AH, Wiener SM, Tetlow AG. Catecholamine and cardiovascular response to electro-convulsion therapy in man. Br J Anaesth 1965; 37(11): 833-9.
 4. Anton AH, Uy DS, Redderson CL. Autonomic blockade and the cardiovascular and catecholamine response to electroshock. Anesth Analg 1977; 56(1): 46-54.
 5. Zisselman MH, Jaffe RL. ECT in the treatment of a patient with catatonia: consent and complications. Am J Psychiatry 2010; 167(2): 127-32.
 6. Payne NA, Prudic J. Electroconvulsive therapy: Part I. A perspective on the evolution and current practice of ECT. J Psychiatr Pract 2009; 15(5): 346-68.
 7. Gerring JP, Shields HM. The identification and management of patients with a high risk for cardiac arrhythmias during modified ECT. J Clin Psychiatry 1982; 43(4): 140-3.
 8. Patkar AA, Hill KP, Weinstein SP, Schwartz SL. ECT in the presence of brain tumor and increased intracranial pressure: evaluation and reduction of risk. J ECT 2000; 16(2): 189-97.
 9. James MF, Beer RE, Esser JD. Intravenous magnesium sulfate inhibits catecholamine release associated with tracheal intubation. Anesth Analg 1989; 68(6): 772-6.
 10. Bauer J, Hageman I, Dam H, Baez A, Bolwig T, Roed J, et al. Comparison of propofol and thiopental as anesthetic agents for electroconvulsive therapy: a randomized, blinded comparison of seizure duration, stimulus charge, clinical effect, and cognitive side effects. J ECT 2009; 25(2): 85-90.
 11. Ashton WB, James MF, Janicki P, Uys PC. Attenuation of the pressor response to tracheal intubation by magnesium sulphate with and without alfentanil in hypertensive proteinuric patients undergoing caesarean section. Br J Anaesth 1991; 67(6): 741-7.
 12. van Zijl DH, Gordon PC, James MF. The comparative effects of remifentanil or magnesium sulfate versus placebo on attenuating the hemodynamic responses after electroconvulsive therapy. Anesth Analg 2005; 101(6): 1651-5.
 13. Nasseri K, Arasteh MT, Maroufi A, Shami S. Effects of remifentanil on convulsion duration and hemodynamic responses during electroconvulsive therapy: a double-blind, randomized clinical trial. J ECT 2009; 25(3): 170-3.
 14. Royal College of Psychiatrists. The ECT Handbook (Council report CR 39). London, UK: Gaskell; 1995.
 15. O'Flaherty D, Husain MM, Moore M, Wolff TR, Sills S, Giesecke AH. Circulatory responses during electroconvulsive therapy. The comparative effects of placebo, esmolol and nitroglycerin. Anaesthesia 1992; 47(7): 563-7.
 16. Castelli I, Steiner LA, Kaufmann MA, Alfille PH, Schouten R, Welch CA, et al. Comparative effects of esmolol and labetalol to attenuate hyperdynamic states after electroconvulsive therapy. Anesth Analg 1995; 80(3): 557-61.
 17. Wajima Z, Yoshikawa T, Ogura A, Imanaga K, Shiga T, Inoue T, et al. Intravenous verapamil blunts hyperdynamic responses during electroconvulsive therapy without altering seizure activity. Anesth Analg 2002; 95(2): 400-2, table.
 18. Maletzky BM. Seizure duration and clinical effect in electroconvulsive therapy. Compr Psychiatry 1978; 19(6): 541-50.
 19. Howie MB, Black HA, Zvara D, McSweeney TD, Martin DJ, Coffman JA. Esmolol reduces autonomic hypersensitivity and length of seizures induced by electroconvulsive therapy. Anesth Analg 1990; 71(4): 384-8.
 20. Beucher G, Dreyfus M. Efficacy of magnesium sulfate for the prevention of eclampsia in women with preeclampsia. Gynecologie Obstetrique & Fertilite 2010; 38(2): 155-8.
 21. Dasgupta S, Chakraborty B, Saha D, Ghosh D. Comparison of neonatal outcome in women with severe pre-eclampsia undergoing caesarean section under spinal or general anaesthesia. J Indian Med Assoc 2011; 109(3): 166-70.
 22. Akazawa S, Shimizu R, Nakaigawa Y, Ishii R, Ikeno S, Yamato R. Effects of magnesium sulphate on atrioventricular conduction times and surface electrocardiogram in dogs anaesthetized with sevoflurane. Br J Anaesth 1997; 78(1): 75-80.
 23. Schulz-Stubner S, Wettmann G, Reyle-Hahn SM, Rossaint R. Magnesium as part of balanced general anaesthesia with propofol, remifentanil and mivacurium: a double-blind, randomized prospective study in 50 patients. Eur J Anaesthesiol 2001; 18(11): 723-9.
 24. Tsai SK, Huang SW, Lee TY. Neuromuscular interactions between suxamethonium and magnesium sulphate in the cat. Br J Anaesth 1994; 72(6): 674-8.
 25. Somjen GG, Baskerville EN. Effect of excess magnesium on vagal inhibition and acetylcholine sensitivity of the mammalian heart in situ and in vitro. Nature 1968; 217(5129): 679-80.
 26. Toda N, West TC. Interaction between Na, Ca, Mg, and vagal stimulation in the S-A node of the rabbit. Am J Physiol 1967; 212(2): 424-30.