بررسی اثربخشی روش آرام‌سازی پیش رونده‌ی عضلانی بر اضطراب رقابتی ورزشکاران (مطالعه موردی: فوتبالیست‌ها)

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

3 دانشیار،گروه تربیت بدنی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اضطراب رقابتی نوع ویژه‌ای از اضطراب است که ورزشکاران در آستانه‌ی مسابقات مهم به آن دچار می‌شوند. این اضطراب در دو بعد جسمانی با علایمی مانند لرزش، تپش قلب، تنگی نفس و علایمی از این دست و نیز علایم شناختی شامل ترس از شکست و نگرانی از عملکرد ضعیف، بروز می‌کند. یکی از مهارت‌های روان‌شناختی که گمان می‌رود در کاهش و کنترل اضطراب رقابتی ورزشکاران اثربخش باشد، روش آرام‌سازی است. این روش به طور کلی شامل دو شیوه‌ی مبتنی بر آرام‌سازی عضلانی و شناختی است. در پژوهش حاضر، روش آرام‌سازی پیش رونده‌ی عضلانی به کار گرفته شد؛ در حالی که در آرام‌سازی ورزشکاران، بیشتر آرام‌سازی روحی مطرح است و کمتر به آرام‌سازی عضلانی توجه می‌شود.روش‌ها: در این مطالعه، 30 نفر از بازیکنان باشگاه ذوب آهن اصفهان، به صورت تصادفی در دو گروه شاهد و مورد قرار گرفتند. ابتدا از همه‌ی بازیکنان به وسیله‌ی پرسش‌نامه‌ی اضطراب حالتی- رقابتی 2-CSAI (2- Competitive state anxiety inventory) پیش آزمون به عمل آمد. سپس بازیکنان گروه مورد، 20 جلسه تمرین آرام‌سازی دریافت داشتند، آن گاه مرحله‌ی پس آزمون انجام گردید.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش که با استفاده از روش‌های آماری One-way ANOVA (One-way analysis of varianc) با آزمون‌های تعقیبی، Paired t و Independent t به دست آمد (05/0 = P)، نشان داد که آرام‌سازی پیش رونده‌ی‌ عضلانی به طور معنی‌داری اضطراب بدنی بازیکنان را کاهش می‌دهد، اضطراب شناختی آن‌ها را نزدیک به مرز معنی‌داری پایین می‌آورد و از تعداد ضربان قلب استراحت بازیکنان به میزان معنی‌داری می‌کاهد.نتیجه‌گیری: دروازه‌بانان نسبت به مدافعان و هافبک‌ها به طور معنی‌داری اضطراب شناختی بیشتری دارند، اما در مقایسه با بازیکنان خط حمله، این تفاوت معنی‌دار نبود. به عبارت دیگر، پس از دروازه‌بان‌ها که بیشترین میزان اضطراب رقابتی را نشان داداند، بازیکنان خط حمله بالاترین میزان اضطراب رقابتی را داشتند و بازیکنانی که در خطوط دفاع و میانی بازی می‌کردند، در مجموع اضطراب رقابتی کمتری را نشان دادند. همچنین بازیکنان بومی و غیر بومی در هیچ کدام از سه زیر مقیاس‌های اضطراب شناختی، اضطراب بدنی و اعتماد به نفس، تفاوت معنی‌داری نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Progressive Muscle Relaxation Technique on the Football Anxiety

نویسندگان [English]

 • Ali Rashidi 1
 • Hamid Atash-Poor 2
 • Rokhsareh Badami 3
1 MSc Student, Department of Sport Psychology, School of Physical Education and Sports Science, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, School of Education and Psychology, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Physical Education, School of Physical Education and Sports Science, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Anxiety is a special kind of anxiety that athletes competing in major competitions threshold to do so. The physical dimensions of anxiety symptoms such as tremor, palpitations, shortness of breath and symptoms such as cognitive symptoms include fear of failure and fear of poor performance, will occur. One of the psychological skills that are thought to be effective in reducing and controlling athletes' competitive anxiety, relaxation techniques are. It generally consists of two methods based on relaxation and cognitive. In this way, progressive muscle relaxation, has been used.Methods: This study consisted of 30 players, club Zob Ahan, randomly assigned to experimental and control groups. First of all players by anxiety questionnaires - Competitive CSAI-2 pre-test was performed. The players were in the experimental group received 20 sessions of relaxation, then step test was performed.Findings: The results were statistically analyzed using one-way ANOVA with post hoc test , the paired t test, t- test for independent groups, respectively (P = 0.05), showed a progressive muscle relaxation rate reduce anxiety 's physical , cognitive anxiety brought down close to the border between the players resting heart rate is significantly reduced.Conclusion: The results showed that the goalkeepers and defenders, midfielders had significantly more cognitive anxiety but is not significant in comparison to the quarterback .have. And the native players one of the three subscales of cognitive anxiety, somatic anxiety and self-esteem were not significantly different.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cognitive anxiety
 • Shortness of breath
 • Skill
 • Confidence
 1. Friedman M, Rosenman RH. Type A behavior and your heart. New York, NY: Knopf; 1974.
 2. Hale BD, Whitehouse A. The effects of imagery manipulated appraisal on intensity and direction of competitive anxiety. The Sport Psychologist 1998; 12(1): 40-51.
 3. Karimian M, Kashefolhagh F, Dadashi MS, Chharbaghi Z. The effect of relaxation and mental imagery on self-efficacy, competitive anxiety and sportive performance. Br J Sports Med 2010; 44(Suppl 1):i57.
 4. Knight WE, Rickard PhD NS. Relaxing music prevents stress-induced increases in subjective anxiety, systolic blood pressure, and heart rate in healthy males and females. J Music Ther 2001; 38(4): 254-72.
 5. Mamamis G, Doganis G. The effects of a mental training program on juniors pre-competitive anxiety, self confidence, and tennis performance. J Appl Sport Psychol 2004; 16(2):118-37.
 6. Alwan M, Zakaria A, Rahim MA, Hamid NA, Fuad M. Comparison between two relaxation methods on competitive state anxiety among college soccer teams during pre-competition stage. International Journal of Advanced Sport Sciences Research 2013; 1(1): 90-104.
 7. Athan AN, Sampson UI. Coping with pre-competitive anxiety in sport competition. European Journal of Natural and Applied Sciences 2013; 1(1): 1-9.
 8. Bagherpour T, Hashim Hairul Hashim HA, Saha S, Ghoshar AK. Effects of progressive muscle relaxation and internal imagery on competitive state anxiety inventory -- 2R among taekwondo athletes. International Proceedings of Economics Development & Research; 2012; 30: 218.
 9. Elliott D, Polman R, Taylor J. The effects of relaxing music for anxiety control on competitive sport anxiety. Eur J Sport Sci 2014; 14(Suppl 1): S296-S301.
 10. Shiraghayi S. Effect of relaxation in anxiety wrestlers [MSc Thesis]. Karaj, Iran: Islamic Azad University, Karaj Branch; 2005. [In Persian].
 11. Sanatkaran A. The effect of relaxation on state anxiety level-the level of competitive women's basketball clubs in Tehran. [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Islamic Azad University, Central Tehran Branch; 1999. [In Persian].
 12. Terathongkum S, Pickler RH. Relationships among heart rate variability, hypertension, and relaxation techniques. J Vasc Nurs 2004; 22(3): 78-82.
 13. Hanifi N, Ahmadi F, Memarian R, Khani M. the effect of Benson relaxation technique and premedication on systolic, diastolic, LV & aorta pressure in patients under coronary artery angiography. Razi J Med Sci 2005, 12 (46): 287-94. [In Persian].