اثر مواجهه با استرس مزمن ناهمگن ترتیبی در مادران باردار بر رفتار درد ناشی از آزمون فرمالین در فرزندان بالغ موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

2 مربی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: استرس‌های گوناگون موجود در طبیعت بر مادر باردار موجب تأثیراتی بر فرزند وی خواهد شد. استرس‌های ناهمگن ممکن است به طور بهتری اثرات استرس مزمن را بر رفتار دردی در فرزندان نشان دهد. در این تحقیق، اثر استرس ناهمگن مزمن در دوره‌ی بارداری بر رفتارهای دردی فرزندان در موش صحرایی با استفاده از آزمون فرمالین مطالعه شد.روش‌ها: در این پژوهش، حیوانات در دوگروه با و بدون استرس ناهمگن مزمن تقسیم بندی شدند و فرزندان آن‌ها در هر گروه، به دو گروه نر و ماده تقسیم گردیدند. استرس ناهمگن مزمن شامل محرومیت غذایی، محرومیت از آب، استرس بی‌حرکتی، بی‌حرکتی در دمای 4 درجه‌ی سانتی‌گراد، شنای اجباری و استرس اجتماعی برای گروه‌های استرسی از روز 9 تا 19 بارداری اعمال شد و از آزمون فرمالین روی فرزندان، به عنوان مدل درد التهابی استفاده شد.یافته‌ها: استرس ناهمگن مزمن، در موش‌های صحرایی نر باعث افزایش رفتارهای دردی در بخش ابتدایی و در موش‌های صحرایی ماده، باعث افزایش رفتارهای دردی در بخش انتهایی فاز 2 آزمون فرمالین شد.نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که قرار گرفتن در معرض استرس ناهمگن مزمن در موش نر و ماده سبب افزایش وابسته به جنس رفتارهای دردی آزمون فرمالین می‌شود. پیشنهاد می‌گردد که مدل استرس ناهمگن ترتیبی می‌تواند در شبیه سازی و ارزیابی مکانیسم‌های پایه‌ی استرس در دوران بارداری بر رفتارهای درد فرزندان مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Exposure to Chronic Heterogeneous Sequential Stress during Prenatal on Formalin-Induced Nociceptive Behaviour in Adult Offspring in Rats

نویسندگان [English]

 • Farzad Rajaei 1
 • Elaheh Erami 2
 • Hassan Azhdari-Zarmehri 3
1 Professor, Cellular and Molecular Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
2 Instructor, Department of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran
3 Assistant Professor, Cellular and Molecular Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Background: There are different kinds of stress on mothers during prenatal period. The present study investigated the effects of exposure to chronic heterogeneous sequential stress during prenatal period on formalin-induced nociceptive behavior in adult offspring.Methods: In the present study, animals were divided in stressed and non-stressed groups and their offspring divided in male and female groups. Heterogeneous sequential stress including food deprivation, water deprivation, restraint, restraint at room temperature, restraint at 4◦C, forced swimming and social isolation were applied during days 9 to 19 of gestation. Formalin test as chemical model and hot-plate as thermal pain model were used in rats.Findings: Chronic heterogeneous sequential stress increased the nociceptive behaviors in male rats in first part and in female rats in second part of phase 2 of formalin test compared with controls.Conclusion: The result of this study showed that chronic heterogeneous sequential stress in rats increased the nociceptive behaviours in second phase of formalin test in a gender-dependent order; which suggested chronic heterogeneous sequential stress may be useful in evaluating the basic mechanism of exposure to chronic heterogeneous sequential stress during prenatal period on in adult offspring.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chronic heterogeneous stress
 • Prenatal
 • Pain
 • Formalin test
 1. Heidari-Oranjaghi N, Azhdari-Zarmehri H, Erami E, Haghparast A. Antagonism of orexin-1 receptors attenuates swim- and restraint stress-induced antinociceptive behaviors in formalin test. Pharmacol Biochem Behav 2012; 103(2): 299-307.
 2. Sofiabadi M, Heidari-Oranjaghi N, Ghasemi E, Esmaeili MH, Haghdoost-Yazdi H, Erami E, et al. Assesment of orexin receptor 1 in stress attenuated nociceptive behaviours in formalin test. Physiol Pharmacol 2011; 15(3): 395-402. [In Persian].
 3. Vidal C, Jacob J. Hyperalgesia induced by emotional stress in the rat: an experimental animal model of human anxiogenic hyperalgesia. Ann N Y Acad Sci 1986; 467: 73-81.
 4. Ghasemi E, Erami E, Elahdadi Salmani M, Azhdari Zarmehri H. Chronic heterogeneous sequential stress increases formalin-induced nociceptive. Physiol Pharmacol 2013; 16(4): 371-9. [In Persian].
 5. Melzack R. From the gate to the neuromatrix. Pain 1999; (Suppl 6): S121-S126.
 6. Espinosa-Oliva AM, de Pablos RM, Villaran RF, Arguelles S, Venero JL, Machado A, et al. Stress is critical for LPS-induced activation of microglia and damage in the rat hippocampus. Neurobiol Aging 2011; 32(1): 85-102.
 7. Azhdari ZH, Semnanian S, Fathollahi Y, Erami E, Khakpay R, Azizi H, et al. Intra-periaqueductal gray matter microinjection of orexin-A decreases formalin-induced nociceptive behaviors in adult male rats. J Pain 2011; 12(2): 280-7.
 8. Erami E, Azhdari-Zarmehri H, Ghasemi-Dashkhasan E, Esmaeili MH, Semnanian S. Intra-paragigantocellularis lateralis injection of orexin-A has an antinociceptive effect on hot plate and formalin tests in rat. Brain Res 2012; 1478: 16-23.
 9. Azhdari-Zarmehri H, Semnanian S, Fathollahi Y. Comparing the analgesic effects of periaqueductal gray matter injection of orexin A and morphine on formalin-induced nociceptive behaviors. Physiol Pharmacol 2008; 12(3): 188-93. [In Persian].
 10. Coderre TJ, Vaccarino AL, Melzack R. Central nervous system plasticity in the tonic pain response to subcutaneous formalin injection. Brain Res 1990; 535(1): 155-8.
 11. Dickenson AH, Sullivan AF. Evidence for a role of the NMDA receptor in the frequency dependent potentiation of deep rat dorsal horn nociceptive neurones following C fibre stimulation. Neuropharmacology 1987; 26(8): 1235-8.
 12. Franklin KB, Abbott FV. Pentobarbital, diazepam, and ethanol abolish the interphase diminution of pain in the formalin test: evidence for pain modulation by GABAA receptors. Pharmacol Biochem Behav 1993; 46(3): 661-6.
 13. Vidal C, Jacob JJ. Stress hyperalgesia in rats: an experimental animal model of anxiogenic hyperalgesia in human. Life Sci 1982; 31(12-13): 1241-4.
 14. Satoh M, Kuraishi Y, Kawamura M. Effects of intrathecal antibodies to substance P, calcitonin gene-related peptide and galanin on repeated cold stress-induced hyperalgesia: comparison with carrageenan-induced hyperalgesia. Pain 1992; 49(2): 273-8.
 15. Butler RK, Finn DP. Stress-induced analgesia. Prog Neurobiol 2009; 88(3): 184-202.
 16. da Silva Torres IL, Cucco SN, Bassani M, Duarte MS, Silveira PP, Vasconcellos AP, et al. Long-lasting delayed hyperalgesia after chronic restraint stress in rats-effect of morphine administration. Neurosci Res 2003; 45(3): 277-83.
 17. Gaumond I, Arsenault P, Marchand S. The role of sex hormones on formalin-induced nociceptive responses. Brain Res 2002; 958(1): 139-45.
 18. Henry JL, Yashpal K, Pitcher GM, Coderre TJ. Physiological evidence that the 'interphase' in the formalin test is due to active inhibition. Pain 1999; 82(1): 57-63.
 19. Vaccarino AL, Chorney DA. Descending modulation of central neural plasticity in the formalin pain test. Brain Res 1994; 666(1): 104-8.