علائم افسردگی و کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم: آیا ارتباطی وجود دارد؟

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 فوق تخصص غدد، واحد توسعه‌ی تحقیقات بالینی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

2 کارشناس ارشد، واحد توسعه‌ی تحقیقات بالینی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

3 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

4 متخصص روان‌پزشکی، واحد توسعه‌ی تحقیقات بالینی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

چکیده

مقدمه: دیابت یکی از بیماری‌های مزمن شایع است. شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت بالاتر از جمعیت عادی است و از آن جایی که بیماری‌های جسمی و روانی تحت تأثیر یکدیگر هستند، این مطالعه با هدف بررسی رابطه‌ی بین علایم افسردگی و کنترل قند خون در بیماران مبتلا به دیابت انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، بیماران مبتلا به دیابت نوع دوی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان کامکار قم از فروردین تا تیر 1391 مورد مطالعه قرار گرفتند. از آن‌ها نمونه‌ی خون جهت تعیین میزان قند خون ناشتا (Fasting blood sugar یا FBS) و HbA1c اخذ شد. سپس بیماران پرسشنامه‌ی افسردگی Beck را تکمیل کردند و رابطه‌ی بین علایم افسردگی با کنترل قند خون مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: از 116 بیمار مورد مطالعه، 31 درصد مرد و بقیه زن بودند. 3/29 درصد بیماران فاقد علایم افسردگی و 7/70 درصد دارای آن علایم بودند. 6/17 درصد از بیماران با علایم افسردگی و 3/35 درصد از بیماران غیر افسرده، FBS کمتر از 130 میلی‌گرم در دسی‌لیتر داشتند (099/0 = P). همچنین، 1/17 درصد از بیماران با علایم افسردگی و 6/17 درصد از بیماران غیر افسرده، 7 درصد > HbA1c داشتند (940/0 = P). میانگین FBS در بیماران با علایم افسردگی 98/70 ± 57/190 و در بیماران غیر افسرده 27/66 ± 88/179 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود (453/0 = P). همچنین، میانگین HbA1c در بیماران با علایم افسردگی 63/1 ± 64/8 و در بیماران غیر افسرده 41/1 ± 44/8 درصد بود (530/0 = P).نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می‌توان چنین نتیجه گرفت که افسردگی، به خصوص در دراز مدت، تأثیری بر کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Depressive Symptoms and Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes: Is There Any Relationship?

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Parham 1
 • Fatemeh Hosseinzadeh 2
 • Jalal Hajizadeh 3
 • Gholam-Hossein Norouzinezhad 4
1 Endocrinologist, Clinical Research Development Center, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran
2 Clinical Research Development Center, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran
3 General Practitioner, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran
4 Psychiatrist, Clinical Research Development Center, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran
چکیده [English]

Background: Type 2 diabetes is one of the most common chronic diseases. Prevalence of depression in patients with diabetes is higher than the general population and can affect the prognosis of diabetes and glycemic control. As physical and mental diseases could be influenced by each other, we planned this study to evaluate the relationship of depression and glycemic control in patients with type 2 diabetes.Methods: In this cross-sectional study, patients with type 2 diabetes referring to diabetic clinic of Kamkar Hospital of Qom, Iran, from March to June 2012 were evaluated. Blood samples were taken to measure fasting blood sugar (FBS) and HbA1c. Then, the patients completed the Beck Depression Inventory and the relationship of depression and glycemic control was studied.Findings: From 116 studied patients, 36 (31%) were men and others were women. 29.3% did not have depression and 70.7% were depressed. Also, 17.6% of depressed patients and 35.5% of non-depressed patients had FBS < 130 mg/dl (P = 0.099) and 17.1% of depressed patients and 17.6% of non-depressed patients had HbA1c < 7% (P = 0.940). Mean FBS was 190.57 ± 70.98 mg/dl in depressed patients and 179.88 ± 66.27 mg/dl in non-depressed patients (P = 0.453). Mean HbA1c was 8.64 ± 1.63 percent in depressed and 8.44 ± 1.41 percent in non-depressed patients (P = 0.530).Conclusion: Regarding the results of this study, it can be concluded that depression has no effect on glycemic control of patients with type 2 diabetes, especially in long-term period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Depression
 • Diabetes
 • HbA1c
 • Fasting blood sugar
 1. Powers AC. Diabetes mellitus. In: Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson J, editors. Harrisons principles of internal Medicine. 17th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2008. p. 2152-80.
 2. Larijani B, Abolhasani F, Mohajeri-Tehrani MR, Tabatabaei O. Prevalence of diabetes mellitus in Iran in 2000. Iran J Diabetes Lipid Disord 2005; 4(3): 75-83. [In Persian].
 3. Halgin RP, Krauss Whitbourne S. Abnormal psychology: clinical perspectives on psychological disorders. 6th ed. New York, NY: McGraw Hill Company; 2010. p. 250.
 4. Miri M, Abdorrazzaghnezhad M, HajiAbadi M, Soorgi Z, Qasemi K. Relationship between depression and level of reliance on God in Birjand university students. J Birjand Univ Med Sci 2008; 14(4): 9-15. [In Persian].
 5. Goldney RD, Phillips PJ, Fisher LJ, Wilson DH. Diabetes, depression, and quality of life: a population study. Diabetes Care 2004; 27(5): 1066-70.
 6. Husaini BA, Hull PC, Sherkat DE, Emerson JS, Overton MT, Craun C, et al. Diabetes, depression, and healthcare utilization among African Americans in primary care. J Natl Med Assoc 2004; 96(4): 476-84.
 7. Nejati Safa AA, Larijani B, Shariati B, Amini H, Rezagholizadeh A. Depression, quality of life and glycemic control in patients with diabetes. Iran J Diabetes Lipid Disord 2007; 7(2): 195-204. [In Persian].
 8. Georgiades A, Zucker N, Friedman KE, Mosunic CJ, Applegate K, Lane JD, et al. Changes in depressive symptoms and glycemic control in diabetes mellitus. Psychosom Med 2007; 69(3): 235-41.
 9. de Groot M, Jacobson AM, Samson JA, Welch G. Glycemic control and major depression in patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus. J Psychosom Res 1999; 46(5): 425-35.
 10. Taziki SA, Bazrafsan HR, Behnampour N, Paviz M. Relationship between depressive's symptoms and diabetes. J Gorgan Uni Med Sci 2001; 3(2): 59-64. [In Persian].
 11. Richardson LK, Egede LE, Mueller M, Echols CL, Gebregziabher M. Longitudinal effects of depression on glycemic control in veterans with Type 2 diabetes. Gen Hosp Psychiatry 2008; 30(6): 509-14.
 12. Beck AT, Steer RA, Garbin MG. Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: twenty-five years of evaluation. Clin Psychol Rev 1988; 8(1):77-100.
 13. Azkhosh M. Application of psychological tests and clinical diagnosis. Tehran, Iran: Ravan Publication; 3rd ed. 2008. p. 26-224. [In Persian].
 14. Beck AT, Steer RA, Brown GK. Manual for the Beck Depression Inventory-II. San Antonio, TX: Psychological Corporation; 1996.
 15. Salehi B, Rezvanfar M, Shirian F. The relation of HbA1C levels and major depression in patients with type 2 diabetes mellitus, referring to endocrine clinic of Arak. J Arak Univ Med Sci 2007; 10(3): 58-65. [In Persian].
 16. Kaholokula JK, Haynes SN, Grandinetti A, Chang HK. Biological, psychosocial, and sociodemographic variables associated with depressive symptoms in persons with type 2 diabetes. J Behav Med 2003; 26(5): 435-58.
 17. Rahimian-Boogar E, Mohajeri-Tehrani M. Risk factors associated with depression in type 2 diabetics. Feyz 2012; 16(3): 261-72. [In Persian].
 18. Talbot F, Nouwen A. A review of the relationship between depression and diabetes in adults: is there a link? Diabetes Care 2000; 23(10): 1556-62.