بررسی ارتباط عناصر آب و هوایی با بیماری ناخنک چشم (مطالعه‌ی مقایسه‌ای شهرهای مشهد و زاهدان)

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه چشم‌پزشکی، مرکز تحقیقات چشم الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه اقلیم‌شناسی در برنامه‌ریزی محیطی، دانشکده‌ی جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 استادیار، گروه اقلیم‌شناسی و ژئومورفولوژی‌، دانشکده‌ی جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

4 دانشیار، گروه چشم‌پزشکی، مرکز تحقیقات چشم خاتم‌الانبیا (ص)، دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 مربی، گروه اقلیم‌شناسی و ژئومورفولوژی، دانشکده‌ی جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

مقدمه: ناخنک یکی از بیماری‌های شایع چشمی است که از عناصر اقلیمی تأثیر می‌پذیرد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان تأثیر عناصر آب ‌و‌هوایی بر بیماری ناخنک چشم در شهرهای مشهد و زاهدان در نیمه‌ی شرقی ایران است.روش‌ها: از آمار مراجعین به کلینیک‌های چشم‌پزشکی الزهرا (س) زاهدان با تعداد 130464 بیمار و تعداد 28776 بیمار مبتلا به ناخنک چشم و خاتم‌الانبیا (ص) مشهد با تعداد 974542 بیمار و تعداد 20222 بیمار مبتلا به ناخنک چشم از طریق نمونه‌گیری مبتنی بر هدف در بازه‌ی زمانی (1390-1385) استفاده شد. با توجه به هدف مطالعه، بیماران به طور تصادفی از تمام شغل‌ها انتخاب شدند. داده‌های مربوط به عناصر اقلیمی شامل ساعات آفتابی، روزهای گرد ‌و ‌غباری، سرعت باد، تابش ‌کل، حداکثر و حداقل دما و رطوبت برای دو ایستگاه هواشناسی زاهدان و مشهد از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید. جهت بررسی و مقایسه‌ی ارتباطات از مدل‌ همبستگی، برای تأخیرهای زمانی از توابع خودهمبستگی، بررسی تفاوت‌های فصلی شیوع بیماری ناخنک از آزمون ANOVA و برای مقایسه‌ی شیوع بیماری در بین مراجعین چشمی در دو شهر از آزمون Student-t استفاده شد.یافته‌ها: در شهر زاهدان روزهای گرد‌ و ‌غباری، ساعات آفتابی، سرعت باد، شاخص ماورای بنفش و تابش به ترتیب بیشترین تأثیر را بر بیماری ناخنک نشان می‌دهند. در شهر مشهد سرعت باد، روزهای گرد‌ و ‌غباری و شاخص ماورای ‌بنفش در اولویت تأثیرگذاری قرار دارند. مدل ANOVA تفاوت معنی‌داری از حیث شیوع بیماری در فصول مختلف نشان نمی‌دهد. همچنین نتایج آزمون Student-t نشان داد که شیوع بیماری در بین مراجعین بیماران چشمی در شهر زاهدان بیشتر از مشهد می‌باشد. اعمال تأخیرهای زمانی نیز حاکی از وجود یک تأخیر زمانی فصلی در تأثیرپذیری بیماری ناخنک از عناصر آب و هوایی است.نتیجه‌گیری: به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که بروز بیماری ناخنک در زاهدان بیشتر از مشهد می‌باشد و عناصر آب و هوایی در زاهدان نقش پر رنگ‌تری در بروز و تشدید این بیماری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Climate Factors and Pterygium Disease; Comparative Study of the Cities of Mashhad and Zahedan, Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hosein Validad 1
 • Fatemeh Mayvaneh 2
 • Alireza Entezari 3
 • Ali-Akbar Sabermoghaddam 4
 • Mohammad Baaghideh 3
 • Elahe Akbari 5
1 Assistant Professor, Department of Ophthalmology, Alzahra Eye Research Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
2 Department of Climatology in Environmental Planning, School of Geography and Environmental Science, University of Hakim Sabzevari, Sabzevar, Iran
3 Assistant Professor, Department of Climatology and Geomorphology, School of Geography and Environmental Science, University of Hakim Sabzevari, Sabzevar, Iran
4 Associate Professor, Department of Ophthalmology, Khatam ol-Anbia Eye Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Instructor, Department of Climatology and Geomorphology, University of Hakim Sabzevari, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Background: Pterygium is a common disease of the eye affected by environmental factors, especially climatic parameters. The purpose of this study was to evaluate the influence of climatic factors on pterygium in the cities of Mashhad and Zahedan in Iran eastern half.Methods: The data of 130,464 patients referred to Zahedan Alzahra Ophthalmology Clinic (from them, 28,776 patients with pterygium) and 974,542 patients referred to Mashhad Khatam ol-Anbia Ophthalmology Clinic (from them, 20,222 patients with pterygium) during 2006-2011 were used. Climatic data elements including sunshine hours, dusty days, wind speed, ultraviolet and total sunshine index, maximum and minimum temperature, and humidity for two stations in Zahedan and Mashhad were obtained from the Iran Meteorological Organization. To study and compare the relationship of climatic factors and pterygium, correlation model, to analyze time delays, autocorrelation functions (ACF) and partial and autocorrelation functions (PACF), to assess seasonal differences in prevalence of pterygium model, ANOVA test, and to compare the prevalence of pterygium among patients in both two cities,  independent sample t-test were used.Findings: In Zahedan, dusty days, sunshine hours, wind speed indicator, and ultraviolet and total sunshine indexes were the most effective factors on the prevalence of pterygium, respectively; while in Mashhad, wind speed, dusty days, and ultraviolet index were the most effective factors, respectively. ANOVA test showed no significant differences in terms of prevalence in different seasons. The t-test results showed that the prevalence of eye disease among patients in Zahedan was more than the city of Mashhad significantly. There was delay time in influencing the prevalence of pterygium by seasonal climate elements.Conclusion: In general, the incidence of pterygium was higher in Zahedan than Mashhad. It seems that the role of climatic factors in the incidence and severity of pterygium is more notable in Zahedan.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pterygium
 • Climatic elements
 • Mashhad
 • Zahedan
 • Iran
 1. Houshvar Z. Geographical pathology of Iran (principles and basis). Mashhad, Iran: Jahad-e-Deneshghahi Publication; 1986. p. 67-70. [In Persian].
 2. Farajzadeh Asl M, Darand M, Faghihzadeh S. Climatic factors associated with mortality in the population of Tehran. Journal of Planning and Space Planning 2009; 14(2): 290-302. [In Persian].
 3. Shiroma H, Higa A, Sawaguchi S, Iwase A, Tomidokoro A, Amano S, et al. Prevalence and risk factors of pterygium in a southwestern island of Japan: the Kumejima Study. Am J Ophthalmol 2009; 148(5): 766-71.
 4. Alemwork M, Abebe B, Mene A. Prevalence of pterygium in a rural community of Meskan District, Southern Ethiopia. Ethiop J Health Dev 2008; 22(2): 191-4.
 5. Tamson W, Jaeger EA. Duane's clinical ophthalmology. Vol 6. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 1998. p. 1-10.
 6. Fraunfelder FT, Roy FH. Current occular therapy. 5th ed. Philadelphia, PA: W.B Saunders Company; 2000. p. 339-41, 394-6.
 7. Goldberg L, David R. Pterygium and its relationship to the dry eye in the Bantu. Br J Ophthalmol 1976; 60(10): 720-1.
 8. Lu P, Chen XM. Prevalence and risk factors of pterygium. Int J Ophthalmol 2009; 2(1): 82-5.
 9. Taylor HR. The biological effects of UV-B on the eye. Photochem Photobiol 1989; 50(4): 489-92.
 10. Tang FC, Chen SC, Lee HS, Lin WF, Chou MC, Lee MC. Relationship between pterygium/pinguecula and sunlight exposure among postmen in central Taiwan. Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei) 1999; 62(8): 496-502.
 11. Lu J, Wang Z, Lu P, Chen X, Zhang W, Shi K, et al. Pterygium in an aged Mongolian population: a population-based study in China. Eye (Lond) 2009; 23(2): 421-7.
 12. Gazzard G, Saw SM, Farook M, Koh D, Widjaja D, Chia SE, et al. Pterygium in Indonesia: prevalence, severity and risk factors. Br J Ophthalmol 2002; 86(12): 1341-6.
 13. Lu P, Chen X, Kang Y, Ke L, Wei X, Zhang W. Pterygium in Tibetans: a population-based study in China. Clin Experiment Ophthalmol 2007; 35(9): 828-33.
 14. Kamran K, Zareh Sh, Razmpoor F, Refah F. Effects of UV radiation on cataract and pterygium patients in two clinics in ophthalmology in Bandar Abbas and Tehran. Hormozgan Med J 2001; 5(4): 10-3. [In Persian].
 15. Fotouhi A, Hashemi H, Khabazkhoob M, Mohammad K. Prevalence and risk factors of pterygium and pinguecula: the Tehran Eye Study. Eye (Lond) 2009; 23(5): 1125-9.
 16. Negaresh H, Khosravi M, Shahhoseini M, Mahmoudi P. A study on short-term droughts of Zahedan township. Journal of Geography and Development 2010; 8(18): 109-34. [In Persian].
 17. Statistical Center of Iran. Statistical Yearbook of Sistan and Baluchestan. Tehran, Iran: Statistical Center of Iran; 2010. p. 2-81. [In Persian].
 18. Akbari M, Jargeh M, Madani Sadat H. Assessment of decreasing of groundwater-table using Geographic Information System (GIS) (Case study: Mashhad Plain Aquifer). J of Soil and Water Conservation 2009; 16(4): 63-78. [In Persian].
 19. Alaei Taleghani M. Geomorphology of Iran. 5th ed. Tehran, Iran: Ghomes Publications; 2009. p. 1-360. [In Persian].
 20. Wright CY, Albers PN. Comparison of two personal ultraviolet index monitors for sun awareness in South Africa. South African Journal of Science 2013; 109(12): 1-4.
 21. World Health Organization, World Meteorological Organization, United Nations Environment Programme, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Global Solar UV Index: A Practical Guide. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2002.
 22. Anton M, Piedehierro AA, Alados-Arboledas L, Wolfran E, Olmo FJ. Extreme ultraviolet index due to broken clouds at a midlatitude site, Granada (southeastern Spain). Atmospheric Research 2012; 118(0): 10-4.
 23. Sliney DH. Photoprotection of the eye - UV radiation and sunglasses. J Photochem Photobiol B 2001; 64(2-3): 166-75.
 24. Ahrens CD. Meteorology today: An introduction to weather, climate, and the environmental. 10th ed. Stamford, CT: Cengage Learning; 2012. p. 1-640.
 25. Hafeznia MR. An introduction to the research method in humanities (total revision with additions). 7th ed. Tehran, Iran; Samt Publications; 2010. p. 1-409. [In Persian].
 26. Vahidiasl, MGh. Statistics and probability in geography. Tehran, Iran: Payam-e-Noor University Publication; 2006. [In Persian].
 27. Shahkar Gh, Bozorgnia A. Experimental designs 1. Tehran, Iran: Payam-e-Noor University Publication; 2007. [In Persian].
 28. Asakereh H. Fundamentals of statistical climatology. 1st ed. Zanjan, Iran: Zanjan University; 2011. p. 1-545. [In Persian].
 29. Jabari I. Statistical methods in environmental and geographical sciences. Kermanshah, Iran: Razi University of Kermanshah; 2005. [In Persian].
 30. Lashkari H, Keikhosravi Gh. Statistical synoptic analysis of dust storm in Khorasan Razavi province (1993-2005). Journal of Geography Research. 2008; 65: 17-33. [In Persian].