بررسی میزان تأثیر پارامترهای اسپرمی بر روی نتایج درمان به روش تزریق درون رحمی اسپرم

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تشریح، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و آزمایشگاه نازایی، بیمارستان شهید بهشتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 آزمایشگاه نازایی، بیمارستان شهید بهشتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: روش تزریق درون رحمی اسپرم (Intrauterine insemination یا IUI) یکی از شایع‌ترین روش‌های مورد استفاده در باروری زنان است که خصوصیات اسپرمی در آن دخیل هستند. مطالعه‌ی حاضر نیز با هدف تعیین میزان تأثیر پارامترهای اسپرمی بر روی نتایج درمان به روش IUI به انجام رسید.روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی است در سال 1391 در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان انجام شد. جمعیت مورد مطالعه، نمونه‌های مایع منی افرادی بود که به مرکز ناباروری شهید بهشتی اصفهان، جهت درمان به روش IUI مراجعه نموده بودند. این نمونه‌ها به صورت Simple sampling جمع‌آوری گردیدند. در طی این بررسی، پارامترهای دانسیته‌ی اسپرمی، درصد حرکت چهارگانه‌ی اسپرمی، درصد مورفولوژی طبیعی اسپرمی و میزان ویسکوزیتی مایع منی و تجمع (naggregatiA) مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌های به دست‌آمده پس از ورود به رایانه به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: در این مطالعه پارامترهای اسپرمی در 80 نمونه که تحت درمان ناباروری به روش IUI قرار گرفته بودند، بررسی شد. از بین 80 بیماری که تحت درمان با این روش قرار گرفتند، 16 نفر باردار شدند و روش مذکور در 64 نفر موفقیت‌آمیز نبود. میانگین حجم مایع سمن، غظت مایع و پارامترهای حرکتی اسپرم در دو گروه باردارشده و باردارنشده اختلاف معنی‌داری نداشت.نتیجه‌گیری: مطابق نتایج این مطالعه علاوه بر عوامل اسپرمی، فاکتورهای دیگری مثل تکنیک تزریق اسپرم، مراقبت پزشکی، عوامل ثانوی مانند استعمال سیگار و تجهیزات مورد استفاده در نگه‌داری و تزریق اسپرم نیز امی‌توانند در موفقیت باروری روش IUI تأثیرگذار باشند. به همین دلیل پیشنهاد می‌گردد ضمن بازنگری پروتکل‌های جاری باروری به روش IUI و تطبیق آن با استانداردهای بین‌المللی، زنان کاندید روش مذکور، به همراه همسران خود قبل از تزریق اسپرم، به طور کامل تحت آموزش قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Main Semen Parameters on Intra-Uterine Insemination (IUI) Outcome

نویسندگان [English]

 • Roshanak Aboutorabi 1
 • Hojat Hosseini 2
 • Ali Mehrabi-Koushki 3
 • Shokoufeh Baghazade 4
1 Associate Professor, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences AND Infertility Laboratory, Shahid Beheshti Hospital, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Infertility Laboratory, Shahid Beheshti Hospital, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Infertility is common among couples of childbearing age. Approximately, half of known causes of primary infertility are attributable to male factor and the etiology of male factors infertility is poorly understood. While some individuals may be genetically predisposed to be sub-fertile, there are major epigenetic factors implicated as potential causes of male infertility. Semen characteristics such as morphology, concentration and motility have positive effect of infertility. One of the most prevalent methods for solving this problem is Intra-Uterine Insemination (IUI) and the aim of this study was determining the effect semen characteristics on IUI outcomes.Methods: This cross sectional study was done in Shahid Beheshti hospital (Isfahan, Iran) during March to September 2012. 80 samples of semen of infertile men were selected and analyzed by semen analysis and semen processing methods. Semen characteristics such as physical characteristics and motility were recorded and analyzed.Findings: Fertility in 16 cases (20%) was success and in 64 (80%) was unsuccess. Semen characteristics including volume, concentration and motility was not statistically different between these two groups.Conclusion: According to results of this study, except semen characteristics, some other factors such as technique of sperm injection, medical instruments and patient factors may have a role in unfertility. Thus, this factors and related protocols mast be revised and couple education mast be done before sperm injection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intra-Uterine Insemination (IUI)
 • Sperm motility
 • Male fertility
 1. Gurunath S, Pandian Z, Anderson RA, Bhattacharya S. Defining infertility--a systematic review of prevalence studies. Hum Reprod Update 2011; 17(5): 575-88.
 2. Hwang K, Walters RC, Lipshultz LI. Contemporary concepts in the evaluation and management of male infertility. Nat Rev Urol 2011; 8(2): 86-94.
 3. Dhont N, Luchters S, Muvunyi C, Vyankandondera J, De NL, Temmerman M, et al. The risk factor profile of women with secondary infertility: an unmatched case-control study in Kigali, Rwanda. BMC Womens Health 2011; 11: 32.
 4. Jequier AM. Clinical andrology-still a major problem in the treatment of infertility. Hum Reprod 2004; 19(6): 1245-9.
 5. Cooper TG, Noonan E, von Eckardstein S, Auger J, Baker HW, Behre HM, et al. World Health Organization reference values for human semen characteristics. Hum Reprod Update 2010; 16(3): 231-45.
 6. Eliasson R. Semen analysis with regard to sperm number, sperm morphology and functional aspects. Asian J Androl 2010; 12(1): 26-32.
 7. Elia J, Imbrogno N, Delfino M, Mazzilli R, Rossi T, Mazzilli F. The Importance of the Sperm Motility Classes - Future Directions. The Open Andrology Journal 2010; 2: 42-3.
 8. Yousefi B, Azargon A. Predictive factors of intrauterine insemination success of women with infertility over 10 years. J Pak Med Assoc 2011; 61(2): 165-8.
 9. Akl LD, Oliveira JB, Petersen CG, Mauri AL, Silva LF, Massaro FC, et al. Efficacy of the motile sperm organelle morphology examination (MSOME) in predicting pregnancy after intrauterine insemination. Reprod Biol Endocrinol 2011; 9: 120.
 10. Oyeyipo IP, Raji Y, Emikpe BO, Bolarinwa AF. Effects of nicotine on sperm characteristics and fertility profile in adult male rats: a possible role of cessation. J Reprod Infertil 2011; 12(3): 201-7.
 11. Obidi J. Effects of seasen on semen characteristiand fertility of shikabrown breeder cocks [Online]. [cited 2013]; Available from: URL: http://kubanni.abu.edu.ng:8080/jspui/handle/123456789/3053