جداسازی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی ژنوتیپی سودوموناس آئروجینوزای مولد عفونت مجاری ادراری در بیماران بستری شده از بیمارستان‌های شهدا و لبافی‌نژاد تهران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 بخش میکروب‌شناسی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیوی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار، بخش سل و تحقیقات ریوی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران

5 استاد، بخش میکروب‌شناسی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران

6 استادیار، بخش میکروب‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: عفونت مجاری ادراری (Urinary tract infection) شایع‌ترین نوع عفونت بیمارستانی می‌باشد. Pseudomonas aeruginosa از علل مهم ایجاد عفونت‌های بیمارستانی است و مقاومت آنتی بیوتیکی در آن می‌تواند درمان بیماران را با مشکل مواجه نماید. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی P. aeruginosa ایجاد کننده‌ی عفونت مجاری ادراری در بیماران سوندگذاری شده، تعیین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی و مشخص نمودن الگوی ژنومی این باکتری انجام شد.روش‌ها: نمونه‌های ادراری با استفاده از سرنگ استریل از سوند افراد سوندگذاری شده از 2 بیمارستان در تهران در یک مطالعه‌ی مقطعی از آذر 1386 تا مرداد 1387 جمع‌آوری گردید. سپس نمونه‌ها با روش لوپ استاندارد کشت داده شدند و در صورت وجود CFU/ml 105 باکتری، کشت مثبت در نظر گرفته شد. تشخیص باکتری‌ها با استفاده از روش‌های بیوشیمیایی انجام گرفت و با استفاده از دستورالعمل (Clinical and laboratory standards institute) CLSI مقاومــت سویه‌ها نسبت به آنتـــی بیوتیک‌های مختلف تعیین شد. در مرحله‌ی بـــعد، سویه‌ها از لحاظ ژنتیـــکی با استفاده از روش PFGE (Pulsed- field gel electrophoresis) مورد مطالعه قرار گرفتند.یافته‌ها: در این مطالعه، 116 نمونه به لحاظ کشت باکتریایی مثبت بودند. سودوموناس آئروجینوزا 3/10 درصد نمونه‌ها را شامل شد. از لحاظ مقاومت آنتی بیوتیکی، بیشترین مقاومت نسبت به کاربنی سیلین (100 درصد)، سفوتوکسیم (75 درصد) و کوتریموکسازول (7/66 درصد) مشاهده شد. به لحاظ ژنوتیپی سویه‌ها در هفت تایپ قرار گرفتند.نتیجه‌گیری: این بررسی مشخص نمود که سویه‌های جدا شده نسبت به طیف وسیعی از آنتی بیوتیک‌ها حساسیت داشتند. همچنین سویه‌های مشترک درون بیمارستانی و بین بیمارستانی، منجر به ایجاد عفونت مجاری ادراری در افراد بستری شده‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation, Antibiotic Resistance Determination and Genotypic Analysis of Pseudomonas Aeruginosa Strains Causing Urinary Tract Infection in Catheterized Patients of Shohada and Labafi Nejad Hospitals, Tehran, Iran

نویسندگان [English]

 • Nastaran Asghari-Moghadam 1
 • Reza Rasoolzadeh 2
 • Seyyed Mohamad-Mahdi Hoseini-Moghadam 3
 • Mahnaz Seifi 4
 • Mohamad Reza Pour-Shafie 5
 • Maliheh Talebi 6
1 Department of Microbiology, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran
2 PhD Student, Department of Biology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Urology and Nephrology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Tuberculosis, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran
5 Professor, Department of Microbiology, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran
6 Assistant Professor, Department of Microbiology, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Urinary tract infection is the most common nosocomial infection worldwide. Microorganisms causing urinary tract infections are resistant to most of the antibiotics. Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) is one of the major causes of nosocomial infections and its antibiotic resistance leads to medical implications associated with urinary tract infections. The aim of this study was to assess the prevalence of P. aeruginosa strains to identify their in-vitro susceptibility to antimicrobial agents and to determine genetic diversity of them.Methods: Urine samples were obtained from catheterized patients in Shohada and Labafi Nejad hospitals, Tehran, Iran, and cultured by standard loop method. The cultures with more than 105 CFU/ml were assumed as positive. After identification of bacterial species by biochemical tests, susceptibility of each isolate was assessed by disk diffusion method according to Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) guidelines. In order to analyze bacterial genotypic diversity, pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) was performed.Findings: 116 out of 163 urine samples were positive for bacterial isolates. Pseudomonas species were placed in third step of the most frequent isolates. Antibiotic sensitivity was observed against most of antimicrobial agents. Some of strains were genetically similar.Conclusion: This study revealed that isolated strains were sensitive to wide range of antibiotic agents. In addition, common type strains were responsible of causing inter- and intra-hospital urinary tract infections in catheterized patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urinary tract infection
 • Catheterization
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE)
 1. Trautner BW.Management of catheter-associated urinary tract infection. Curr Opin Infect Dis 2010; 23(1): 76-82.
 2. Saint S, Meddings JA, Calfee D, Kowalski CP, Krein SL.Catheter-associated urinary tract infection and the Medicare rule changes. Ann Intern Med 2009 16; 150(12): 877-84.
 3. Trautner BW, Hull RA, Darouiche RO. Prevention of catheter-associated urinary tract infection. Curr Opin Infect Dis 2005; 18(1): 37-41.
 4. Jacobsen SM, Stickler DJ, Mobley HL, Shirtliff ME. Complicated catheter-associated urinary tract infections due to Escherichia coli and Proteus mirabilis. Clin Microbiol Rev 2008; 21(1): 26-59.
 5. Tabibian JH, Gornbein J, Heidari A, Dien SL, Lau VH, Chahal P, et al. Uropathogens and host characteristics. J Clin Microbiol 2008; 46(12): 3980-6.
 6. Aloush V, Navon-Venezia S, Seigman-Igra Y, Cabili S, Carmeli Y. Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa: risk factors and clinical impact. Antimicrob Agents Chemother 2006; 50(1): 43-8.
 7. Tenover FC, Arbeit RD, Goering RV. How to select and interpret molecular strain typing methods for epidemiological studies of bacterial infections: a review for healthcare epidemiologists. Molecular Typing Working Group of the Society for Healthcare Epidemiology of America. Infect Control Hosp Epidemiol 1997; 18(6): 426-39.
 8. Olive DM, Bean P. Principles and applications of methods for DNA-based typing of microbial organisms. J Clin Microbiol 1999; 37(6): 1661-9.
 9. Singer RS, Sischo WM, Carpenter TE. Exploration of biases that affect the interpretation of restriction fragment patterns produced by pulsed-field gel electrophoresis. J Clin Microbiol 2004; 42(12): 5502-11.
 10. Wu AHB. Clinical guide to laboratory tests. 4th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2006. p. 1620-2.
 11. Tenover FC, Arbeit RD, Goering RV, Mickelsen PA, Murray BE, Persing DH, et al. Interpreting chromosomal DNA restriction patterns produced by pulsed-field gel electrophoresis: criteria for bacterial strain typing. J Clin Microbiol 1995; 33(9): 2233-9.
 12. Haghi-Ashteiani M, Sadeghifard N, Abedini M, Soroush S, Taheri-Kalani M. Etiology and antibacterial resistance of bacterial urinary tract infections in children's medical center, Tehran, Iran. Acta Med Iran 2007; 45(2): 153-7.
 13. Mohammadimehr M, Feizabadi MM, Bahadori A. Antibiotic resistance pattern of gram negative bacilli caused nosocomial infections in ICUs in Khanevadeh and Golestan Hospital in Tehran- 2007. J Army Univ Med Sci I.R. Iran 2011; 8(4): 283-90. [In Persian].
 14. De Francesco MA, Ravizzola G, Peroni L, Negrini R, Manca N. Urinary tract infections in Brescia, Italy: etiology of uropathogens and antimicrobial resistance of common uropathogens. Med Sci Monit 2007; 13(6): BR136-BR144.
 15. Wazait HD, Patel HR, Veer V, Kelsey M, Van Der Meulen JH, Miller RA, et al. Catheter-associated urinary tract infections: prevalence of uropathogens and pattern of antimicrobial resistance in a UK hospital (1996-2001). BJU Int 2003; 91(9): 806-9.
 16. Troillet N, Samore MH, Carmeli Y. Imipenem-resistant Pseudomonas aeruginosa: risk factors and antibiotic susceptibility patterns. Clin Infect Dis 1997; 25(5): 1094-8.
 17. Taneja N, Maharwal S, Sharma M. Imipenem resistance in nonfermenters causing nosocomial urinary tract infections. Indian J Med Sci 2003; 57(7): 294-9.
 18. Wagenlehner FM, Naber KG. Current challenges in the treatment of complicated urinary tract infections and prostatitis. Clin Microbiol Infect 2006; 12 Suppl 3: 67-80.
 19. Kayser FH, Bienz BW, Eckert J, Zinkernagel RM. Medical microbiology. New York, NY: Thiem; 2004. p. 320-73.
دوره 32، شماره 272 - شماره پیاپی 272
فروردین و اردیبهشت 1393
صفحه 1-8
 • تاریخ دریافت: 19 خرداد 1392
 • تاریخ بازنگری: 06 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401