بررسی میزان شیوع کراتیت هرپسی در بیماران مراجعه کننده به مرکز چشم‌پزشکی فیض با استفاده از روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی عمومی، دانشکده‌‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ویروس هرپس سیمپلکس (HSV یا Herpes simplex virus) یکی از شایع‌ترین عوامل نابینایی یک طرفه در دنیا می‌باشد. تشخیص این بیماری متکی به علایم بالینی است. در این مطالعه با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR یاPolymerase chain reaction)، شیوع بیماری در بیماران مراجعه کننده به مرکز چشم‌پزشکی فیض بررسی گردید.روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی در سال 1391 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گردید و نمونه‌ای به حجم 307 نفر از بیمارانی با تظاهرات عمومی کراتیت انتخاب شد. روش PCR به منظور تشخیص 1-DNA HSV انجام پذیرفت. سپس با استفاده از نرم‌افزار SPSS، میزان شیوع برآورد گردید.یافته‌ها: از 307 نمونه‌ی چشمی، 182 زن (3/59 درصد) و 125 مرد (7/40 درصد) با میانگین سنی 41/7 ± 30/27 سال بودند. تعداد 20 نفر از بیماران با میانگین سنی 31/3 ± 55/27 سال از نظر وجود DNA کراتیت هرپسی مثبت تشخیص داده شدند.نتیجه‌گیری: شیوع کراتیت هرپسی در این نمونه، 51/6 درصد محاسبه گردید. میزان ابتلا به این بیماری در جمعیت زنان و مردان تفاوت معنی‌داری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Herpetic Keratitis in Patients Referred to Feiz Ophthalmology Centre, Isfahan, Iran, Using Polymerase Chain Reaction Method

نویسندگان [English]

 • Masoud Mokhtari 1
 • Keyvan Vosta 2
 • Tahmineh Narimani 3
 • Nafiseh Hosseini 3
 • Sharareh Moghim 4
1 General Physician, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Herpes simplex virus 1 (HSV-1) is a major cause of unilateral blindness worldwide. Diagnosis of disease is based on clinical examination. In this study, the prevalence of the virus in patients attending Feiz Ophthalmology Centre, Isfahan, Iran, was determined using polymerase chain reaction (PCR) method.Methods: This descriptive study was done during 2012-2013. 307 samples were taken from patients with clinical keratoconjunctivitis. DNA of HSV-1 was detected using PCR method. The data were evaluated using SPSS software.Findings: From 307 clinical samples, 182 (59.3%) were of women and 125 (40.7%) of men. 20 patients with the mean age of 27.55 ± 3.31 were positive for HSV-1.Conclusion: The prevalence of herpetic keratitis was 6.51%. The frequency is not related to sex.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prevalence
 • Herpes Keratitis
 • Polymerase chain reaction (PCR)
 1. Pasha beyg K, Soleymanjahi H, Mohammadzadeh YS, Rustayi MH. Establishment of ELISA for detecting IgG antibody against herpes simplex virus types: a comparison with the virus neutralization test. Modares J Med Sci Pathol 2008; 11(3): 57-63. [In Persian].
 2. Subhan S, Jose RJ, Duggirala A, Hari R, Krishna P, Reddy S, et al. Diagnosis of herpes simplex virus-1 keratitis: comparison of Giemsa stain, immunofluorescence assay and polymerase chain reaction. Curr Eye Res 2004; 29(2-3): 209-13.
 3. Athmanathan S, Reddy SB, Nutheti R, Rao GN. Comparison of an immortalized human corneal epithelial cell line with Vero cells in the isolation of Herpes simplex virus-1 for the laboratory diagnosis of Herpes simplex keratitis. BMC Ophthalmol 2002; 2: 3.
 4. Kamimura A, Takata MI, Fernandes AC, Neves JP, Viegas MT, Murata VY, et al. Molecular detection of herpes simplex virus by polymerase chain reaction in patients with typical and atypical herpetic keratitis. Arq Bras Oftalmol 2008; 71(6): 827-30.
 5. Sharifi N, Samadi A. Check protests weakness of ocular herpes simplex plugged in patients referred to the hospital eye clinic of Imam Khomeini (RA) Branch. Urmia Med J 2007; 18(1): 396-401. [In Persian].
 6. Koizumi N, Nishida K, Adachi W, Tei M, Honma Y, Dota A, et al. Detection of herpes simplex virus DNA in atypical epithelial keratitis using polymerase chain reaction. Br J Ophthalmol 1999; 83(8): 957-60.
 7. Kaye S, Choudhary A. Herpes simplex keratitis. Prog Retin Eye Res 2006; 25(4): 355-80.
 8. El-Aal AM, El SM, Mohammed E, Ahmed M, Fathy M. Evaluation of herpes simplex detection in corneal scrapings by three molecular methods. Curr Microbiol 2006; 52(5): 379-82.
 9. Farhatullah S, Kaza S, Athmanathan S, Garg P, Reddy SB, Sharma S. Diagnosis of herpes simplex virus-1 keratitis using Giemsa stain, immunofluorescence assay, and polymerase chain reaction assay on corneal scrapings. Br J Ophthalmol 2004; 88(1): 142–4.
 10. Remeijer L, Duan R, van Dun JM, Wefers Bettink MA, Osterhaus AD, Verjans GM. Prevalence and clinical consequences of herpes simplex virus type 1 DNA in human cornea tissues. J Infect Dis 2009; 200(1): 11-9.
 11. Tullo AB, Richmond SG, Easly DL. Presentation and Incidence of Par Trachoma in Adult. J Hyg (Comb) 1981: 87:63-70.
 12. Tamizifar H, Moeeni H, Azizolahi B, Fazeli H. Determine the prevalence of ocular conjunctivitis caused by adenovirus and herpes simplex virus isolation in cell culture technique using direct Immunofluorescence. J Isfahan Med Sch 2004; 22(75): 13-7. [In Persian].
 13. Pereira SR, Camara FP, Guimaraes MA, Vieira NL, Segenreich D, da Costa Guimaraes AC, et al. An immunofluorescence test for diagnosis of ophthalmic herpes in a mouse corneal model. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 2007; 49(2): 87-92.
 14. Kayea SB, Bakera K, Bonshekb R, Maserukab H, Grinfeldc E, et al. Human herpesviruses in the cornea. Br J Ophthalmol 2000;84(6): 559–61.
 15. Khodadoost MA, Sabahi F, Behroz MJ, Roustai MH, Saderi H, Amini-Bavil-Olyaee S, et al. Study of a polymerase chain reaction-based method for detection of herpes simplex virus type 1 DNA among Iranian patients with ocular herpetic keratitis infection. Jpn J Ophthalmol 2004; 48(4): 328-32.