آسیب‌های عروقی در نفریت لوپوسی: نیازی برای برای توجه بیشتر به واسکولوپاتی در این بیماران

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه بیمار‌های داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

آسیب‌های عروقی از مهم‌ترین عوامل در پاتوژنز و پیشرفت بسیاری از بیماری‌های اولیه و ثانویه‌ی کلیه به ویژه گلومرولوپاتی‌ها می‌باشند (2-1). در واقع، بسیاری از بیماری‌های کلیوی از ضایعات اولیه‌ی عروقی ناشی می‌شوند، اما در اکثریت موارد، در بیماری‌هایی که به طور اولیه اجزای گلومرول‌ها یا توبولواینترستیشیال را تحت تأثیر قرار می‌دهند، ساختارهای عروقی به طور ثانویه درگیر می‌شوند. نفریت لوپوسی و IgA نفروپاتی (IgA nephropathy یا Immunoglobulin nephropathy) از بهترین مثال‌های بیماری‌هایی هستند که بر روی بخش‌های مختلف بافت کلیه شامل گلومرول‌ها، رگ‌ها، بافت بینابینی و توبول‌ها اثر می‌گذارند (5-2). در این بیمار‌ی‌ها، علاوه بر ضایعات پارانشیم کلیه، آسیب‌های متعدد عروق کلیه که با مکانیسم‌های متفاوتی ایجاد شده‌اند، دیده می‌شود. تشخیص و طبقه‌بندی دقیق آسیب‌های عروقی، نقشی مهم در کنترل ایده‌آل این بیماری‌ها ایفا می‌کند (6-5)...

عنوان مقاله [English]

Vascular Lesions in Lupus Nephropathy

نویسندگان [English]

 • Azar Baradaran 1
 • Maryam Sattari 2
1 Associate Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Vascular lesions are of significant importance in the progression of various kidney diseases. Indeed, various kidney diseases result from primary lesions to the vascular component; however in some cases, vascular compartment is involved secondarily in the disease process affecting primarily either the glomeruli or the tubulointerstitial components. Recently, much attention was made toward vasculopathy in patients with lupus nephropathy. Most of these morphologic lesions belong to antiphospholipid antibody syndrome nephropathy. In this regard, it is necessary to precisely define vascular lesions in patients with lupus nephropathy.

 1. Mubarak M, Nasri H. What nephrolopathologists need to know about antiphospholipid syndrome-associated nephropathy: Is it time for formulating a classification for renal morphologic lesions? J Nephropathol 2014; 3(1): 4-8.
 2. Nasri H. Hypertension and renal failure with right arm pulse weakness in a 65 years old man. J Nephropathol 2012; 1(3): 130-3.
 3. Baradaran A. Antiphospholipid syndrome-associated nephropathy; a nephropathy needs classification. J Nephropharmacol 2012; 1(1): 7-9.
 4. Nasri H. Antiphospholipid syndrome-associated nephropathy: Current concepts. J Renal Inj Prev 2013; 2(1): 1-2.
 5. Mardani S, Nasri H. Catastrophic antiphospholipid syndrome presenting with sudden renal failure and past history of long-lasting psychosis and hypertension in a woman. J Nephropathol 2013; 2(2): 110-3.
 6. Baradaran A, Behradmanesh S, Nasri H. Association of body mass index and serum vitamin D level in healthy Iranian adolescents. Endokrynol Pol 2012; 63(1): 29-33.
 7. Wu LH, Yu F, Tan Y, Qu Z, Chen MH, Wang SX, et al. Inclusion of renal vascular lesions in the 2003 ISN/RPS system for classifying lupus nephritis improves renal outcome predictions. Kidney Int 2013; 83(4): 715-23.
 8. Serrano F. Antiphospholipid Syndrome: A complex disease. J Nephropathol 2013; 2(1): 73-4.
 9. Daugas E, Nochy D, Huong DL, Duhaut P, Beaufils H, Caudwell V, et al. Antiphospholipid syndrome nephropathy in systemic lupus erythematosus. J Am Soc Nephrol 2002; 13(1): 42-52.
 10. Anis S, Ahmed E, Muzaffar R. Prevalence of anti- beta2GPI antibodies and their isotypes in patients with renal diseases and clinical suspicion of antiphospholipid syndrome. J Nephropathol 2013; 2(3): 181-9.
 11. Mubarak M. Hidden face of lupus nephritis exposed: Isolated tubulointerstitial lupus nephritis. J Nephropathol 2013; 2(1): 71-2.
 12. Nasri H. Linkage of elevated CaxPO4 product with inflammation in maintenance hemodialysis
 13. patients. Minerva Urol Nefrol 2006; 58(4): 339-45.
 14. Hajivandi A, Amiri M. World Kidney Day 2014: Kidney disease and elderly. J Parathyr Dis 2014; 2(1):3-4.
 15. Nasri H1, Baradaran A. The influence of serum 25-hydroxy vitamin D levels on Helicobacter Pylori Infections in patients with end-stage renal failure on regular hemodialysis. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2007; 18(2): 215-9.
 16. Nasri H, Ardalan MR, Rafieian-Kopaei R. On the occasion of world hypertension day 2014. J Parathyr Dis 2014; 2(1):19-20.