بررسی اثرات دوزهای پایین تیموکینون بیرونی بر حرکت و زنده ماندن اسپرم در مردان نورموزواسپرمی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تشریح، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تشریح، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه علوم تشریح، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس آزمایشگاه، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تحرک اسپرم فرایند بسیار پیچیده‌ی مولکولی است که در نتیجه‌ی موج‌های عرضی موجود در طول فلاژلای اسپرم می‌باشد. تیموکینون، فراوان‌ترین بخش فعال جداسازی شده از سیاهدانه است. مشخص گردیده است که به کار بردن تیموکینون در موجود زنده، می‌تواند اسپرماتوژنز را پیشرفت دهد و تعداد و حرکت اسپرم‌ها را افزایش بخشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات دوزهای پایین تیموکینون در محیط کشت بر روی حرکت و زنده ماندن اسپرم‌ انسان است.روش‌ها: 20 نمونه‌ی مایع منی مردان نورموزواسپرمی در محیط 10Ham’s F حاوی آلبومین شسته شدند. برای هر کدام از غلظت‌های تیموکینون (ml/gµ 5 و 10) ده نمونه در نظر گرفته شد. پس از شستن نمونه، دو کسر از آن با یا بدون دوز مورد نظر تیموکینمون انکوبه شدند. حرکت و زنده ماندن اسپرم‌ها پس از دو ساعت انکوبه کردن اندازه‌گیری شدند. علاوه بر آن، حرکت اسپرم به صورت پیش‌رونده‌ی سریع و کند، غیر پیش‌رونده و بی‌حرکت درجه‌بندی شد.یافته‌ها: هر دو دوز به کار رفته‌ی تیموکینون درصد کل اسپرم‌های متحرک و پیش‌رونده‌ی سریع را افزایش دادند. استفاده از دوز ml/gµ 10 تیموکینون درصد اسپرم‌های پیش‌رونده‌ی کند را افزود؛ در حالی که دوز ml/gµ 5 آن را کاهش داد. با به کار بردن تیموکینون، تعداد اسپرم‌های غیر پیش‌رونده و بی‌حرکت کاهش یافت، اما درصد اسپرم‌های زنده تغییر نکرد.نتیجه‌گیری: تیموکینون در دوزهای پایین می‌تواند تحرک اسپرم‌ها را در محیط کشت افزایش دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Low Doses of Exogenous Thymoquinone on Sperm Motility and Viability of Normozoospermic Men

نویسندگان [English]

 • Khatereh Fazelian 1
 • Gholamreza Dashti 2
 • Farhad Golshan Iranpour 3
 • Shekofeh Baghazadeh 4
1 MSc Student, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Andrology Laboratory, Shahid Beheshti Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Sperm motility is a highly complex molecular process which is the result of transverse waves exist along its flagellum. Thymoquinone (TQ) is the most abundant active component isolated from black seed (Nigella Sativa). It was revealed that in-vivo administration of thymoquinone could improve spermatogenesis and increase number and motility of spermatozoa. The aim of this study was to assess in-vitro effects of low doses of thymoquinone on motility and viability of human spermatozoa.Methods: Twenty semen samples of normozoospermic men were washed in modified Ham’s F10 medium containing albumin. 10 semen samples were used for each concentration of thymoquinone (5 and 10 μg/ml). Each sample was washed and two aliquots of it were incubated with or without considered dose of thymoquinone. Sperm motility and viability were assessed after two hours of incubation. Also, sperm motility was graded as fast- and slow-progressive, non-progressive and immotile.Findings: Both doses of thymoquinone increased the percentage of total motile and fast-progressive sperms. Administration of 10 μg/ml of thymoquinone increased the percentage of slow-progressive sperms while the dose of 5 μg/ml reduced it. The percentage of non-progressive and immotile sperms was decreased but the percentage of viable sperms was not changed after using thymoquinone.Conclusion: Low doses of thymoquinone can increase sperm motility in culture media.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nigella sativa
 • Spermatozoa
 • Sperm motility
 • Thymoquinone
 1. Ford WC. Glycolysis and sperm motility: does a spoonful of sugar help the flagellum go round? Hum Reprod Update 2006; 12(3): 269-74.
 2. Tash JS. Protein phosphorylation: the second messenger signal transducer of flagellar otility. Cell Motil Cytoskeleton 1989; 14(3): 332-9.
 3. Goreja WG. Black seed: Nature's Miracle Remedy. New York, NY: Amazing Herbs Press; 2003.
 4. Burits M, Bucar F. Antioxidant activity of Nigella sativa essential oil. Phytother Res 2000; 14(5): 323-8.
 5. Chaieb K, Kouidhi B, Jrah H, Mahdouani K, Bakhrouf A. Antibacterial activity of Thymoquinone, an active principle of Nigella sativa and its potency to prevent bacterial biofilm formation. BMC Complement Altern Med 2011; 11: 29.
 6. Boskabady MH, Shirmohammadi B, Jandaghi P, Kiani S. Possible mechanism(s) for relaxant effect of aqueous and macerated extracts from Nigella sativa on tracheal chains of guinea pig. BMC Pharmacol 2004; 4: 3.
 7. Mansour M, Tornhamre S. Inhibition of 5-lipoxygenase and leukotriene C4 synthase in human blood cells by thymoquinone. J Enzyme Inhib Med Chem 2004; 19(5): 431-6.
 8. Boskabady MH, Shafei MN, Parsaee H. Effects of aqueous and macerated extracts from Nigella sativa on guinea pig isolated heart activity. Pharmazie 2005; 60(12): 943-8.
 9. Nagi MN, Alam K, Badary OA, al-Shabanah OA, al-Sawaf HA, al-Bekairi AM. Thymoquinone protects against carbon tetrachloride hepatotoxicity in mice via an antioxidant mechanism. Biochem Mol Biol Int 1999; 47(1): 153-9.
 10. Ait ML, Ait MH, Elabbadi N, Bensalah M, Gamouh A, Aboufatima R, et al. Anti-tumor properties of blackseed (Nigella sativa L.) extracts. Braz J Med Biol Res 2007; 40(6): 839-47.
 11. AL- Zuhairy RGM. The phytotherapeutic effect of traditional crude oil of Nigella sativa on male reproductive system of albino mice treated with low toxic dose of paracetamol. Medical Journal of Babylon 2012; 9(1): 229-37.
 12. El Khasmi M, Allah AI, Farh M, Riad F, Safwate A, El Abbadi N, et al. Effet de l'huile fixe de la nigelle (Nigella sativa L.) sur le profil des androgènes chez le rat male. Phytotherapie 2011; 9(6): 338-42.
 13. Alhimaidi AR. Thymoqunone treatment of intracytoplasmic sperm injection (ICSI) compared to in vitro fertilization (IVF) of mice oocytes and their development in vitro. Adv Mol Med 2005; 1(3): 119-23.
 14. Kamarzaman S, Yazmie A, Rahman SA. Effects of thymoquinone supplementation on cyclophosphamide toxicity of mouse embryo In vitro. Global Veterinaria 2014; 12(1): 80-90.
 15. Al-Zahrani S, Mohany M, Kandeal S, Badr G. Thymoquinone and vitamin E supplementation improve the reproductive characteristics of heat stressed male mice. Journal of Medicinal Plants Research 2012; 6(3): 493-9.
 16. World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research. WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen. Geneva, Switzerland: WHO; 2010.
 17. Mohamad MA, Mohamad MMJ, Daradka H. Effects of black seeds (Nigella sativa) on spermatogenesis and fertility of male albino rats. Research Journal of Medicine and Medical Sciences 2009; 4(2): 386-90.
 18. Bashandy AS. Effect of fixed oil 0f Nigela sativa on male fertility in normal and hyperlipidemic rats. Int J Pharmacol 2007; 3(1): 27-33.