سلامت جغرافیایی و سلامت انسان مطالعه‌ی موردی: پایش آلودگی خاک به آرسنیک و ارتباط آن با سرطان ریه در استان اصفهان با استفاده از فن‌آوری فضایی سنجش از دور

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه ژئومورفولوژی، دانشکده‌ی علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان و پژوهشگر، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران

2 استاد، گروه ژئومورفولوژی، دانشکده‌ی علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سرطان ریه یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در جهان است. به همین دلیل، شناسایی علل به وجود آورنده‌ی این بیماری و همچنین شناخت کانون‌های پراکندگی آن‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل در کنترل و کاهش این بیماری می‌باشد. هدف از مطالعه‌ی حاضر، پایش آلودگی آرسنیک محیطی و اثر آن بر بیماری سرطان ریه می‌باشد.روش‌ها: در این پژوهش توصیفی، میزان کود شیمیایی استفاده شده طی سال‌های 90-1388 تهیه گردید. آمار کلی سرطان ریه در محل مطالعه در طی سال‌های 90-1388 تهیه شد و با نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS یا Geographic information system) پراکندگی بیماری ترسیم گردید. سپس با استفاده از فن‌آوری سنجش از دور، آرسنیک خاک معین و پراکندگی آن نشان داده شد.یافته‌ها: با تطبیق نقشه‌ی پراکندگی آرسنیک و سرطان ریه، نتایج حاصل به صورت زیر به دست آمد: در مناطقی که پراکندگی عنصر آرسنیک از میزان بالاتری برخوردار بود، میزان سرطان ریه نیز به همان نسبت بالاتر بود و در مکان‌هایی از منطقه‌ی مورد مطالعه که بیشترین کود شیمیایی مصرف شده بود، میزان آرسنیک بالاتر از سایر مکان‌ها بود.نتیجه‌گیری: میزان سرطان ریه در شهرستان‌هایی که پراکندگی آرسنیک بیشتر است و همچنین دارای مرکزیت کشاورزی بالاتری هستند، مشهودتر است. الگوی مشاهده شده به علت استفاده از فن‌آوری‌های کشاورزی از قبیل استفاده از برخی سموم و کودهای کشاورزی در این مناطق که موجب ازدیاد عنصر ارسنیک در این مناطق می‌شود، دلایلی بر تأیید فرضیه‌ی اثر ارسنیک بر ازدیاد سرطان ریه در این مناطق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographic Health and Human Health; Using Space Technology and Remote Sensing in Monitoring Soil Pollution by Arsenic and the Related Lung Cancer in Isfahan, Iran: A Case Study

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Rashidi 1
 • Mohammad Hossein Rameshat 2
 • Reza Rouzbahani 3
1 PhD Student, Department of Geomorphology, School of Geography, University of Isfahan, Isfahan AND Researcher, Iranian space Research Center, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Geomorphology, School of Geography, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Lung cancer is the most common disease in the world; thus, identifying the causes of disease as well as distribution centers is one of the most important factors in controlling and reducing the disease. We aimed to monitor the environmental contamination by arsenic and its effect on lung cancer in Isfahan, Iran.Methods: The amount of fertilizers used and the overall statistics of lung cancer in the studied area during the years 2009 to 2011 were gathered. Then, using geographic information system (GIS) software, mapping the disease distribution was done. Finally, the remote sensing technology was used to determine the soil pollution by arsenic and its distribution.Findings: Matching scatter plot of arsenic and lung cancer showed that in areas where the distribution of the arsenic level was higher, the rate of lung cancer was proportionally higher, too. The arsenic levels were higher in the locations that higher amounts of fertilizers were used.Conclusion: The results showed that lung cancer rates are higher in agricultural center. The observed pattern is due to the use of pesticides and fertilizers in agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Respiratory diseases
 • Spatial distribution
 • Arsenic
 • Geographic map
 1. Braunwald E. Approach to the patient with cardiovascular disease. In: Kasper DL, Branwald E, Favci AS, Havser SL, Longo DL, Jameson JL, editors. Harrison's Principles of Internal Medicine. 16th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2004. p. 1301-4.
 2. Selinus O, Alloway BJ. Essentials of medical geology: Impacts of the natural environment on public health. Academic Press ed. New York, NY: Academic Press; 2005.
 3. Campbell JB. Spatial variation of sand content and pH within single contiguous delineations of two soil mapping units. Soil Sci Soc Am J 1978; 42(3): 460-4.
 4. Chakraborty AK, Das DK. Arsenic pollution and its environmental significance. J Interacad 1997; 1: 262–76.
 5. Organization of Agricultue Jahad Iran. Water and soil studies center for Arsenic pollution [Online]. [cited 2014]; Available from: URL: www.swri.ir [In Persian].
 6. McMichael T. Human frontiers, environments and disease. New York, NY: Cambridge University Press; 2001.
 7. Nicholson FA, Smith SR, Alloway BJ, Carlton-Smith C, Chambers BJ. An inventory of heavy metals inputs to agricultural soils in England and Wales. Sci Total Environ 2003; 311(1-3): 205-19.
 8. Richards TB, Croner CM, Novick LF. Getting Started with Geographic Information Systems (GIS), part 1: Geographic Information Systems (GIS) for state and local public health practitioners, part 1. J Public Health Manag Pract 1999; 5(2): 73-6.
 9. Meade MS, Emch M. Medical geography. New York, NY: Guilford Press; 2005.
 10. Ministry of Health and Medical Education, Center for disease Control. [Online]. [cited 2014]; Available from: URL: http://port.health.gov.ir/mfdc.cdc [In Persian].
 11. Woolson EA, Alexy JH, Kearney PC. The chemistry and phytotoxicity of arsenic in soils: I. Contaminated Field Soils. Soil Sci Soc Am J 1971; 35(6): 938-43.
 12. Rashidi M, Ghias M, Rouzbahani R, Rameshat MH, Poursafa P, Gharib H. Relationship between spatial distribution of malignant diseases and plumb element in Isfahan Province. J Isfahan Med Sch 2012; 29(135): 418-25. [In Persian].
 13. Rezaeian M, Dun G, St Leger S, Appleby L. Geographical epidemiology, spatial analysis and geographical information systems: a multidisciplinary glossary. J Epidemiol Community Health 2007; 61(2): 98–102.