بررسی کمی اثر رفع انقباضی فراکسیون‌های حاصل از عصاره‌ی گیاه Pycnocycla spinosa Decne Ex. Boiss بر انقباضات ایلئوم رت با استفاده از روش Bioassay

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه فارماکولوژی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی داروسازی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی و مرکز تحقیقات علوم دارویی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: عصاره‌ی اندام هوایی گیاه Pycnocycla spinosa (P. spinosa) دارای اثرات ضد اسهال و آنتی اسپاسمودیک است و اثر ضد اسهال آن از نظر کمی و کیفی بسیار به لوپرامید نزدیک است. هدف از این مطالعه، شناسایی فراکسیون فعال جدا شده از عصاره‌ی‌ گیاه P.spinosa با استفاده از روش Bioassay بر روی انقباضات ایلئوم رت است.روش‌ها: از اندام هوایی گیاه P. spinosa به روش ماسیراسیون عصاره‌ی متانولی تهیه و سپس فراکسیون‌های آن بر اساس پلاریته جدا و اثر ضد انقباضی آن‌ها بر روی اسپاسم عضلانی ایجاد شده توسط 1KC روی بافت جدا شده‌ی ایلئوم تعیین و با عصاره‌ی تام مقایسه شد. سپس اثر آنتی اسپاسمی فراکسیون مؤثرتر انتخاب و با عصاره‌ی اندام هوایی و نیز گروه شاهد مقایسه گردید. انقباضات بر اساس حداکثر دامنه‌ی انقباضات ثبت شده اندازه‌گیری شد و بر اساس درصد پاسخ اولیه بیان گردید. منحنی غلظت پاسخ برای هر گروه آزمایش رسم گردید و مقدار 50IC (غلظتی از عصاره که موجب 50 درصد حداکثر اثر مهار می‌شود) محاسبه شد.یافته‌ها: از میان هفت فراکسیون جدا شده از عصاره‌ی گیاه P. spinosa، اولین فراکسیون که غیر پلارترین ترکیبات را نسبت به سایر فراکسیون‌ها دارا می‌باشد، قوی‌ترین اثر رفع انقباضی را دارد.نتیجه‌گیری: عصاره‌ی گیاه P. spinosa حاوی ترکیبات فعال متعددی است، اما قدرت آن‌ها با هم متفاوت است. در این تحقیق، قوی‌ترین ترکیبات در فراکسیون اول وجود دارند و از این رو شناسایی ساختار شیمیایی ترکیب موجود در این فراکسیون توصیه می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bioassay Guided Fractionation of the Effect of Pycnocycla Spinosa Extract on Contraction of Rat Ileum

نویسندگان [English]

 • Hasan Sadraei 1
 • Mostafa Ghanadian 2
 • Gholamreza Asghari 3
 • Masoud Jahed 4
1 Associate Professor, Department of Pharmacology, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Isfahan Pharmaceutical Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Isfahan Pharmaceutical Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Student of Pharmacy, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences AND Isfahan Pharmaceutical Sciences Research Center AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Hydroalcoholic extract from aerial part of Pycnocycla spinosa have shown to possess antispasmodic and anti-diarrhoeal activities. Anti-diarrhoeal effect of the extract, both quantitatively and qualitatively, are very close to loperamide. The aim of this research was identification of active fraction separated from extract of Pycnocycla spinosa via applying bioassay method on contraction of rat ileum.Methods: From aerial part of Pycnocycla spinosa methanolic, extract was prepared and then medium polar fractions were separated. The antispasmodic activities of separated fractions were assessed on rat isolated ileum contraction induced by KCl and compared with total extract. After that, the most active fraction was identified for further comparison with control group. Contractions were measured as maximum recorded amplitude and express as percent of initial contraction. Full concentration response curve was plotted for each group of experiment and the IC50 value (inhibitory concentration of extract causing 50% of maximum response) was calculated.Findings: From nine fractions isolated from Pycnocycla spinosa extract, the third fraction identified as the most active fraction which contained the active substance(s). Five fractions had a medium activity and two fractions were ineffective.Conclusion: This research demonstrated that Pycnocycla spinosa possessed a number of active substances with different potencies. The most potent substance was in the third fraction and therefore, purification and identification of this substance is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pycnocycla spinosa
 • ایلئوم
 • عصاره
 • 1KC
 • فراکسیون
 • 50IC
 1. Mozaffarian V. Dictionary of Iranian plant names. Tehran, Iran: Farhang Moaser Publication; 1996. p. 443-4. [In Persian].
 2. Sadraei H, Asghari G, Hekmatti AA. Antispasmodic effect of three fractions of hydroalcoholic extract of Pycnocycla spinosa. J Ethnopharmacol 2003; 86(2-3): 187-90.
 3. Sadraei H, Asghari G, Naddafi A. Relaxant effect of essential oil and hydro-alcoholic extract of Pycnocycla spinosa Decne. exBoiss. on ileum contractions. Phytother Res 2003; 17(6): 645-9.
 4. Sadraeia H, Asgharib Gh, Arabzadeha A. Effect of hydroalcoholic extract of Pycnocycla spinosa on rat isolated bladder contraction. Iran J Pharm Res 2004; 4: 237-41.
 5. Sadraei H, Asghari Gh, Andishah M. Antispasmodic effects of Pycnocycla spinosa seed and aerial part extracts on rat ileum and uterus smooth muscle contractions. DARU J Pharm Sci 2008; 16(3): 160-3.
 6. Sadraei H, Asghari G, Shams M. Antidiarrheal Action of Hydroalcoholic Extract of Pycnocycla spinosa in Comparison with Loperamide and Dicyclomine. Iran J Pharm Res 2011; 10(4): 835-41.
 7. Hajhashemi V, Asghari Gh, Hajhashemi V, Nezami M. Evaluation of cardiovascular effect of Pycnocycla spinosa Decne. exBoiss. var. spinosa extract in anaesthetized rat. DARU J Pharm Sci 2006; 14(1): 11-4.
 8. Behzad S. Isolation based on the biological effects of compounds containing contractile effect of Pycnocyla spinosa Decne. ex.Boiss [Pharm D Thesis]. Isfahan, Iran: School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences; 2007. [In Persian].
 9. Arasteh S. Phytochemical investigation of Pycnocyla spinosa Decne. ex.Boiss root [Pharm D Thesis]. Isfahan, Iran: School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences; 2007. [In Persian].
 10. Samuelsson G. Drugs of natural origin. 4th ed. Stockholm, Sweden: Swedish Pharmaceutical Press; 1999. p. 48-9.