ارزیابی اثرات پیشگیرانه‌ی مخمر غنی شده با سلنیوم بر بافت‌شناسی کبد و فعالیت آنزیم‌‌های آن پس از القا‌ی سرطان کولورکتال در رت

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار، گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی، پژوهشکده‌‌ی آتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده‌‌ی علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 دانشیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مقدمه: سرطان کولورکتال از شایع‌ترین علت‌های مرگ ناشی از سرطان در دنیا می‌باشد. مطالعات زیادی پیرامون به کارگیری پروبیوتیک‌ها و سلنیوم در پیشگیری از سرطان‌ها انجام شده است. مطالعه‌ی حاضر به منظور بررسی تغییرات آنزیم‌های کبدی رت شامل آلانین آمینو ترانسفراز (ALT یا Alanine transaminase)، آسپارات آمینو ترانسفراز (AST یا Aspartate transaminase) و آلکالین فسفاتاز (ALP یا Alkaline phosphatase) در سرطان کولون القا شده توسط دی ‌متیل ‌هیدرازین و اثرات پیشگیرانه‌ی مخمر Saccharomyces cerevisiae (اشکال ساده و غنی شده با سلنیوم) انجام گرفت.روش‌ها: 40 سر موش صحرایی ماده در محدوده‌‌ی وزنی g 250-200 به پنج گروه شاهد سالم، شاهد مبتلا به سرطان، مخمر، سلنیوم و مخمر غنی شده با سلنیوم تقسیم شدند. کلیه‌ی حیوانات به ‌جز شاهد سالم، داروی سرطان‌زای دی ‌متیل ‌هیدرازین را دو بار در هفته به مدت پنج هفته و با دوز mg/kg 40 دریافت کردند، اما گروه سالم فقط سرم فیزیولوژی دریافت کردند. گروه سلنیوم، سلنیوم محلول در آب را به مقدار mg/ml 4، گروه مخمر همزمان با دی متیل ‌هیدرازین Saccharomyces cerevisiae را با تراکم CFU/ml 108 × 5 و گروه آخر، مخمر غنی شده با سلنیوم را به همین مقدار از طریق گاواژ روزانه دریافت کردند. در پایان هفته‌ی 40، حیوانات تشریح، نمونه‌های خونی تهیه و میزان آنزیم‌ها سنجیده شد.یافته‌ها: میانگین سطح آنزیم‌ها در گروه شاهد مبتلا به سرطان از همه بالاتر بود و در سایر گروه‌ها، کاهش معنی‌داری داشت (050/0 > P). لازم به ذکر است بیشترین کاهش در سطح آنزیمی، مربوط به گروهی بود که مخمر غنی شده با سلنیوم را دریافت کردند.نتیجه‌گیری: سطح آنزیم‌های کبدی در سرطان کولون القا شده با دی ‌متیل ‌هیدرازین افزایش می‌یابد. استفاده از مخمر غنی شده با سلنیوم، سبب کاهش میزان آنزیم‌های ALT، AST و ALP می‌گردد. مخمر غنی شده با سلنیوم از ایجاد تغییرات بافتی در کبد به هنگام دریافت ماده‌ی سرطان‌زا پیشگیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preventive Impacts of Selenium-Enriched Yeast on Liver and Enzyme Activity after Inducing Colorectal Cancer in Rat

نویسندگان [English]

 • Jamileh Abedi 1
 • Amir Tukmechi 2
 • Vahid Nejati 3
 • Rahim Hobbenaghi 4
1 MSc Student, Department of Biology, School of Science, Urmia University, Urmia, Iran
2 Assistant Professor, Department of Pathobiology and Quality Control, Artemia and Aquatic Research Institute, Urmia University, Urmia, Iran
3 Associate Professor, Department of Biology, School of Science, Urmia University, Urmia, Iran
4 Associate Professor, Department of Pathobiology, School of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Background: Colorectal cancer is the most common cause of death in the world. More studies were done on using the probiotics and selenium for cancer prevention. In this research, liver enzymes (such as alanine aminotransferase, asparate aminotransferase and alkaline phosphatase) changes were assessed following dietary administration of Saccharomyces cerevisiae (simple and selenium-enriched forms) in the rat with colorectal cancer induced by dimethyl hydrazine.Methods: Forty female rats, with 200-250 g initial body weight, were divided into five groups as healthy control, cancer control, simple form of yeast, selenium and selenium-enriched yeast. All animals received carcinogenic agent (40 mg/kg body weight) twice weekly for five weeks, except healthy controls which only received normal saline. Selenium group received 4 mg/ml of selenium nitrate in water; Saccharomyces cerevisiae was administered at the concentration of 5 × 108 CFU/ml with dimethyl hydrazine in yeast group; the last group received selenium-enriched yeast at the same concentration. At the end of forty weeks after Dimethyl hydrazine injection, all animals were euthanized and blood samples were taken for enzymes assay.Findings: Although the mean of enzymes activity were higher at cancer control, other groups significantly showed lower enzymes activity (P < 0.05). The most decrease of enzyme activity was seen in animals that received selenium-enriched yeast.Conclusion: The level of liver enzymes activity increases in colorectal cancer induced by dimethyl hydrazine in rat. Selenium-enriched yeast administration in rat could decreases the enzymes level and prevent tissue damage after carcinogenic agent injection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Colorectal Cancer
 • Dimethyl hydrazine
 • Liver enzymes
 • Rat
 • Saccharomyces cerevisiae
 • Selenium
 1. Mahdavinia M, Bishehsari F, Ansari R, Norouzbeigi N, Khaleghinejad A, Hormazdi M, et al. Family history of colorectal cancer in Iran. BMC Cancer 2005; 5: 112.
 2. Dadkhah A, Fatemi F. Effects of anti tomuric property of black cumin on induced colon cancer with dimethyl hydrazine in rat. Proceedings of the 1st Province Seminar of the latest Findings of the Clinical Lab Scinces; 2009 May 5; Qom, Iran. p. 1-32. [In Persian].
 3. Manju V, Nalini N. Chemopreventive efficacy of ginger, a naturally occurring anticarcinogen during the initiation, post-initiation stages of 1,2 dimethylhydrazine-induced colon cancer. Clin Chim Acta 2005; 358(1-2): 60-7.
 4. Aggarwal BB, Sundaram C, Malani N, Ichikawa H. Curcumin: the Indian solid gold. Adv Exp Med Biol 2007; 595: 1-75.
 5. Wollowski I, Rechkemmer G, Pool-Zobel BL. Protective role of probiotics and prebiotics in colon cancer. Am J Clin Nutr 2001; 73(2 Suppl): 451S-5S.
 6. Ghoneum M, Matsuura M, Braga M, Gollapudi S. S. cerevisiae induces apoptosis in human metastatic breast cancer cells by altering intracellular Ca2+ and the ratio of Bax and Bcl-
 7. Int J Oncol 2008; 33(3): 533-9.
 8. Fuller R, Gibson GR. Modification of the intestinal microflora using probiotics and prebiotics. Scand J Gastroenterol Suppl 1997; 222: 28-31.
 9. Sakoda LC, Graubard BI, Evans AA, London WT, Lin WY, Shen FM, et al. Toenail selenium and risk of hepatocellular carcinoma mortality in Haimen City, China. Int J Cancer 2005; 115(4): 618-24.
 10. Karunasinghe N, Ferguson LR, Tuckey J, Masters J. Hemolysate thioredoxin reductase and glutathione peroxidase activities correlate with serum selenium in a group of New Zealand men at high prostate cancer risk. J Nutr 2006; 136(8): 2232-5.
 11. Rayman MP. The use of high-selenium yeast to raise selenium status: how does it measure up? Br J Nutr 2004; 92(4): 557-73.
 12. Drotman RB, Lawhorn GT. Serum enzymes as indicators of chemically induced liver damage. Drug Chem Toxicol 1978; 1(2): 163-71.
 13. Yin H, Fan G, Gu Z. Optimization of culture parameters of selenium-enriched yeast (Saccharomyces cerevisiae) by response surface methodology (RSM). LWT - Food Science and Technology 2010; 43(4): 666-9.
 14. Harrison TR. Harrison's principles of internal medicine: Diseases of the liver and bile ducts. Trans. Pazooki B, Moradi Moghaddam A, Nariman Sadad AS. Tabriz, Iran: Zoghi Publication; 1991.
 15. Muriel P, Garciapina T, Perez-Alvarez V, Mourelle M. Silymarin protects against paracetamol-induced lipid peroxidation and liver damage. J Appl Toxicol 1992; 12(6): 439-42.
 16. Shida K, Suzuki T, Kiyoshima-Shibata J, Shimada S, Nanno M. Essential roles of monocytes in stimulating human peripheral blood mononuclear cells with Lactobacillus casei to produce cytokines and augment natural killer cell activity. Clin Vaccine Immunol 2006; 13(9): 997-1003.
 17. Ziaei H, Karimi Tarshizi AM, Bashtani M, Naimipour H, Zeinali A. The effect of antibiotics on alternative compounds inhibit humoral and some parameters of broiler chickens. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 2000; 16(2): 142-53. [In Persian].
 18. Foster LH, Sumar S. Selenium in health and disease: a review. Crit Rev Food Sci Nutr 1997; 37(3): 211-28.
 19. Schwarz K, Foltz CM. Selenium as an integral part of factor 3 against dietary necrotic liver degeneration. 1951. Nutrition 1999; 15(3): 255.
 20. Ng SC, Hart AL, Kamm MA, Stagg AJ, Knight SC. Mechanisms of action of probiotics: recent advances. Inflamm Bowel Dis 2009; 15(2): 300-10.
 21. Yu SY, Zhu YJ, Li WG. Protective role of selenium against hepatitis B virus and primary liver cancer in Qidong. Biol Trace Elem Res 1997; 56(1): 117-24.
 22. Chen J, Song X, Zhang H, Qu YB, Miao JY. Sophorolipid produced from the new yeast strain Wickerhamiella domercqiae induces apoptosis in H7402 human liver cancer cells. Appl Microbiol Biotechnol 2006; 72(1): 52-9.
 23. Ren Z, Zhao Z, Wang Y, Huang K. Preparation of selenium/zinc-enriched probiotics and their effect on blood selenium and zinc concentrations, antioxidant capacities, and intestinal microflora in canine. Biol Trace Elem Res 2011; 141(1-3): 170-83.
 24. Utterback PL, Parsons CM, Yoon I, Butler J. Effect of supplementing selenium yeast in diets of laying hens on egg selenium content. Poult Sci 2005; 84(12): 1900-1.
دوره 32، شماره 291 - شماره پیاپی 291
مرداد و شهریور 1393
صفحه 991-1003
 • تاریخ دریافت: 04 آذر 1392
 • تاریخ بازنگری: 04 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401