اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد (ACT) بر پذیرش درد، اضطراب مرتبط با درد و شدت درد بیماران مرد مبتلا به درد مزمن

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات روان تنی و گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات روان تنی و گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: درد مزمن از مشکلات شایع و پدیده‌ای چند مؤلفه‌ای است که مدیریت آن مستلزم مداخلات طبی و روان‌شناختی است. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد (ACT یا Acceptance and commitment therapy) براضطراب مرتبط با درد، پذیرش درد و شدت آن در بیماران مرد مبتلا به درد مزمن بود.روش‌ها: در قالب یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 30 بیمار واجد ملاک‌های ورود با روش نمونه‌گیری در دسترس از بین بیماران مرد مبتلا به درد مزمن مراجعه کننده‌ به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1391 انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه‌های پذیرش درد مزمن (CPAQ یا Chronic pain acceptance questionnaire)، فرم کوتاه مقیاس نشانگان اضطراب مرتبط با درد (20PASS- یا Pain anxiety symptoms scale)، مقیاس شدت درد (PIS یا Pain anxiety symptoms scale) و پرسش‌نامه‌ی جمعیت‌شناختی بود. گروه مورد طی 8 جلسه‌ی 5/1 ساعته تحت درمان پذیرش و تعهد قرار گرفتند. مرحله‌ی پیگیری دو ماه پس از آخرین جلسه‌ی درمان انجام شد.یافته‌ها: درمان پذیرش و تعهد بر افزایش پذیرش درد، کاهش اضطراب مرتبط با درد و شدت درد مؤثر است (050/0 > P).نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش حاکی از کارایی این شیوه‌ی نوظهور درمان شناختی- رفتاری است که به نظر می‌رسد به علت تلفیق تکنیک‌های شرقی در آن، برای بیماران ایرانی مناسب‌تر است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Group-Based Acceptance and Commitment Therapy on Pain-Related Anxiety, Acceptance of Pain and Pain Intensity in Patients with Chronic Pain

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hasan Anvari 1
 • Amrollah Ebrahimi 2
 • Hamid Taher Neshatdoost 3
 • Hamid Afshar 4
 • Ahmad Abedi 5
1 Department of Psychology, School of Psychology and Education Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Psychosomatic Research Center AND Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Psychology, School of Psychology and Education Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Psychosomatic Research Center AND Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Psychology, School of Psychology and Education Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Chronic pain is one of the most current multi-dimensional problems which its management requires medical and psychological interventions. This study aimed to evaluate the effectiveness of group-based acceptance and commitment therapy on pain-related anxiety, acceptance of pain and pain intensity in patients with chronic pain.Methods: In a randomized clinical trial study, 30 patients met entry criteria were selected from medical centers affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, using purposive sampling. They were divided randomly into two groups. Research instruments were Chronic Pain Acceptance Questionnaire (CPAQ), Short Form of Pain-Related Anxiety Symptoms Scale (PASS-20), Pain Intensity Scale (PIS) and a demographic questionnaire. Experimental group were treated with acceptance and commitment therapy during the 8 sessions of 1.5 hours. Follow-up period was two months after the last treatment session.Findings: Acceptance and commitment therapy showed a reduction in pain related anxiety and pain intensity and increase in acceptance of the pain (P < 0.05(.Conclusion: Findings indicates the effectiveness of this new behavioral therapy which is probably more appropriate for Iranian patients because of integrating behavioral therapy methods with eastern treatment techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acceptance and commitment therapy
 • Chronic pain
 • Pain-related anxiety
 • Pain acceptance
 1. Bowsher D. Pain: Management and Nursing Care. Trans. Sharoofi SA, Sajadi F, Boostani N. Tehran, Iran: Chehr Publication; 1995. [In Persian].
 2. Wade JB, Price DD, Hamer RM, Schwartz SM, Hart RP. An emotional component analysis of chronic pain. Pain 1990; 40(3): 303-10.
 3. Weisenberg M, Kreindler ML, Schachat R, Werboff J. Pain: anxiety and attitudes in Black, white and Puerto Rican patients. Psychosom Med 1975; 37(2): 123-35.
 4. Nash JM, Williams DM, Nicholson R, Trask PC. The contribution of pain-related anxiety to disability from headache. J Behav Med 2006; 29(1): 61-7.
 5. Lister BJ. Dilemmas in the treatment of chronic pain. Am J Med 1996; 101(1A): 2S-5S.
 6. Hayes SC. Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behavior Therapy 2004; 35(4): 639-65.
 7. Hoffman BM, Papas RK, Chatkoff DK, Kerns RD. Meta-analysis of psychological interventions for chronic low back pain. Health Psychol 2007; 26(1): 1-9.
 8. Hayes SC, Strosahl KD, Wilson KJ. Acceptance and Commitment Therapy: An Experiential Approach to Behavior Change. New York, NY: Guilford Press; 2003.
 9. McCracken LM, Eccleston C. Coping or acceptance: what to do about chronic pain? Pain 2003; 105(1-2): 197-204.
 10. Keogh E, Book K, Thomas J, Giddins G, Eccleston C. Predicting pain and disability in patients with hand fractures: comparing pain anxiety, anxiety sensitivity and pain catastrophizing. Eur J Pain 2010; 14(4): 446-51.
 11. McCracken LM, Velleman SC. Psychological flexibility in adults with chronic pain: a study of acceptance, mindfulness, and values-based action in primary care. Pain 2010; 148(1): 141-7.
 12. Veehof MM, Oskam MJ, Schreurs KM, Bohlmeijer ET. Acceptance-based interventions for the treatment of chronic pain: a systematic review and meta-analysis. Pain 2011; 152(3): 533-42.
 13. Vowles KE, McCracken LM. Acceptance and values-based action in chronic pain: a study of treatment effectiveness and process. J Consult Clin Psychol 2008; 76(3): 397-407.
 14. Wicksell RK, Olsson GL, Hayes SC. Mediators of change in acceptance and commitment therapy for pediatric chronic pain. Pain 2011; 152(12): 2792-801.
 15. Wicksell RK, Melin L, Lekander M, Olsson GL. Evaluating the effectiveness of exposure and acceptance strategies to improve functioning and quality of life in longstanding pediatric pain--a randomized controlled trial. Pain 2009; 141(3): 248-57.
 16. McCracken LM, Vowles KE, Eccleston C. Acceptance of chronic pain: component analysis and a revised assessment method. Pain 2004; 107(1-2): 159-66.
 17. Cascarilla EA. Chronic pain-related distress and disability:an emprical investigation of a modern behavioral theory of acceptance of chronic pain [PhD Thesis]. Akron, OH: University in Akron, Ohio; 2009.
 18. McCracken LM, Dhingra L. A short version of the Pain Anxiety Symptoms Scale (PASS-20): preliminary development and validity. Pain Res Manag 2002; 7(1): 45-50.
 19. Afsharzadeh T, Rezaei S, Yousefzadeh SH. The relation between fear of movement and pain intensity with physical disability in chronic low back pain patients. J Rehab 2010; 11(2): 21-8. [In Persian].
 20. McCracken LM, Eccleston C. A prospective study of acceptance of pain and patient functioning with chronic pain. Pain 2005; 118(1-2): 164-9.
 21. Vowles KE, McCracken LM, O'Brien JZ. Acceptance and values-based action in chronic pain: a three-year follow-up analysis of treatment effectiveness and process. Behav Res Ther 2011; 49(11): 748-55.
 22. Dindo L, Recober A, Marchman JN, Turvey C, O'Hara MW. One-day behavioral treatment for patients with comorbid depression and migraine: a pilot study. Behav Res Ther 2012; 50(9): 537-43.
 23. Cho S, Heiby EM, McCracken LM, Lee SM, Moon DE. Pain-related anxiety as a mediator of the effects of mindfulness on physical and psychosocial functioning in chronic pain patients in Korea. J Pain 2010; 11(8): 789-97.
 24. Schutze R, Rees C, Preece M, Schutze M. Low mindfulness predicts pain catastrophizing in a fear-avoidance model of chronic pain. Pain 2010; 148(1): 120-7.
 25. McWilliams LA, Cox BJ, Enns MW. Mood and anxiety disorders associated with chronic pain: an examination in a nationally representative sample. Pain 2003; 106(1-2): 127-33.
 26. Linton SJ. A review of psychological risk factors in back and neck pain. Spine (Phila Pa 1976 ) 2000; 25(9): 1148-56.