تأثیر محیط کشت بر فعالیت اسید فسفاتاز و خصوصیات این آنزیم در شکل عفونی پروماسیگوت‌های انگل لیشمانیا

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه انگل‌شناسی، بیمارستان الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه قارچ و انگل‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: لیشمانیوز جلدی مرطوب ناشی از آلودگی با لیشمانیا ماژور، یکی از شایع‌ترین بیماری‌های عفونی پوست در بسیاری از مناطق جهان می‌باشد. گزارش‌های موجود، حاکی از آن است که بعضی از خصوصیات پروماستیگوت‌های لیشمانیا از جمله زمان عفونی شدن پروماستیگوت‌های کشت داده شده در محیط کشت مصنوعی، تحت تأثیر نوع محیط کشت می‌باشد. با توجه به ضرورت استفاده از محیط کشت مصنوعی در اکثر مطالعاتی که روی لیشمانیا صورت می‌گیرد و همچنین نقش اسید فسفاتاز در عفونت‌زایی پروماستیگوت‌ها، در این مطالعه تأثیر محیط کشت بر زمان عفونی شدن و خصوصیات آنزیمی اسید فسفاتاز در پروماستیگوت‌های لیشمانیا ماژور بررسی گردید.روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی مقطعی بود و برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده‌، انگل (ER/75/IR/MRHO) L.major از موش‌های Balb/c از قبل آلوده شده به دو محیط کشت NNN (Novy-MacNeal-Nicolle) و 1640RPMI (1640Roswell Park memorial institute-) منتقل و به شکل پروماستیگوت رشد داده شد. سپس با رسم منحنی رشد، پروماستیگوت‌های مرحله‌ی ایستا جدا گردید. نمونه‌های جمع‌آوری شده از هر یک از محیط کشت‌ها پس از انجماد، همراه با بافر سدیم استات و 100Triton-X- هموژنیزه شدند و پس از سانتریفیوژ، میزان فعالیت اسید فسفاتازدر مایع رویی به روش کالیمتری اندازه‌گیری شد.یافته‌ها: پروماستیگوت‌های کشت داده شده در دو محیطNNN  و 1640RPMI به ترتیب پس از گذشت 7 و 5 روز از شروع کشت، وارد مرحله‌ی ایستا شدند. میزان فعالیت اسید فسفاتاز در محیط NNN برابر 08/0 ± 02/1 و در محیط RPMI 01/0 ± 80/1 مساوی µM/min/mg protein به دست آمد. همچنین، Km (Michaelis–Menten) و Vmax (Maximum velocity) اسید فسفاتاز مرحله‌ی ایستا در پروماستیگوت‌های کشت داده شده در محیط NNN به ترتیبµM  11/1 ± 26/105 و µM/min/mg protein 48/1 ± 37/98 و در محیط کشت 1640RPMI به ترتیب µM 14/1 ± 39/106 و µM/min/mg protein 96/0 ± 04/98 بود.نتیجه‌گیری: با وجود تفاوت در زمان عفونی شدن پروماستیگوت‌های کشت داده شده در محیط‌های NNN و 1640RPMI و همچنین تفاوت‌های گزارش شده در میزان آگلوتینه شدن پروماستیگوت‌ها، میزان سنتز آنزیم کیناز و قدرت عفونت‌زایی پروماستیگوت‌های کشت داده شده در محیط کشت‌های متفاوت، به نظر می‌رسد تفاوت قابل توجهی در خصوصیات آنزیمی اسید فسفاتاز پروماستیگوت‌های ایستای کشت داده شده در دو محیط کشت وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Medium in Properties and Activity of Acid Phosphatase (ACP) in the Infective Form of Leishmania Major Promastigotes

نویسندگان [English]

 • Amir Navabi 1
 • Simindokht Soleimanifard 2
1 Department of Parasitology and Mycology, Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The wet cutaneus leishmaniasis caused by Leishmania major infection is one of the common skin diseases in many parts of the world. Reports indicate that some properties of Leishmania, such as time of infection, is affected of medium. Respecting the use of artificial medium in the majority of the studies on Leismania, and the role of acid phosphatase (ACP) in the pathogenesis of promastigotes, in this research, we studied the effects of medium in properties of acid phosphatase and time of infecting in Leishmania major promastigotes.Methods: In this cross-sectional study, to culture promastigotes, Leishmania major (MRHO/IR/75/ER) from previously infected Balb/c mice was transferred to NNN (Novy-MacNeal-Nicolle) and RPMI1640 (Roswell Park memorial institute) medium. Growth curve was generated and stationary stages were divided. Frozen promastigotes of each medium were homogenized using sodium acetate and Triton-X-100 and acid phosphatase was measured via calorimetric assay.Findings: Stationary parasites were collected in NNN and RPMI-1640 medium in seventh and fifth day, respectively. The rate of acid phosphatase activity was determined as 1.02±0.08 in NNN and 1.8 ± 0.01 in RPMI-1640. Also, Km (Michaelis–Menten) and Vmax (Maximum velocity) of this enzyme was 105.26 ± 1.11 µM and 98.37 ± 1.48 µM/min/mg protein in NNN and 106.39 ± 1.14 µM and 98.04 ± 0.96 µM/min/mg protein in RPMI1640.Conclusion: Despite the infecting time in promastigotes, rate of agglutination, rate of kinase synthesis and virulent are different in two mediums. It seems that there are no significant differences in properties of acid phosphatase in stationary promastigotes in the two mediums.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leishmania major
 • Media culture
 • Acid phosphatase
 • Virulence
 1. do Monte-Neto RL, Coelho AC, Raymond F, Legare D, Corbeil J, Melo MN, et al. Gene expression profiling and molecular characterization of antimony resistance in Leishmania amazonensis. PLoS Negl Trop Dis 2011; 5(5): e1167.
 2. Bern C, Maguire JH, Alvar J. Complexities of assessing the disease burden attributable to leishmaniasis. PLoS Negl Trop Dis 2008; 2(10): e313.
 3. Wilson R, Bates MD, Dostalova A, Jecna L, Dillon RJ, Volf P, et al. Stage-specific adhesion of Leishmania promastigotes to sand fly midguts assessed using an improved comparative binding assay. PLoS Negl Trop Dis 2010; 4(9).
 4. Rogers ME, Chance ML, Bates PA. The role of promastigote secretory gel in the origin and transmission of the infective stage of Leishmania mexicana by the sandfly Lutzomyia longipalpis. Parasitology 2002; 124(Pt 5): 495-507.
 5. Bates PA, Hermes I, Dwyer DM. Leishmania donovani: immunochemical localization and secretory mechanism of soluble acid phosphatase. Exp Parasitol 1989; 68(3): 335-46.
 6. Fernandes AC, Soares DC, Saraiva EM, Meyer-Fernandes JR, Souto-Padron T. Different secreted phosphatase activities in Leishmania amazonensis. FEMS Microbiol Lett 2013; 340(2): 117-28.
 7. Dutra PM, Dias FA, Rodrigues CO, Romeiro A, Attias M, De SW, et al. Platelet-activating factor modulates a secreted phosphatase activity of the trypanosomatid parasite Herpetomonas muscarum muscarum. Curr Microbiol 2001; 43(4): 288-92.
 8. Baghaei M, Mesripour M. Characterization of acid phosphatase in the promastigotes of three isolates of leishmania major . Iran J Med Sci 2003; 28(1): 1-8.
 9. el-On J, Sneier R, Elias E. Leishmania major: bacterial contamination of cutaneous lesions in experimental animals. Isr J Med Sci 1992; 28(12): 847-51.
 10. Soleimanifard S, Arjmand R, Hejazi SH. Investigation and comparison of Leishmania major promastigote and amastigote protein content by sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. Sci J Hamadan Univ Med Sci 2013; 20 (1): 1-8. [In Persian].
 11. Dey T, Afrin F, Anam K, Ali N. Infectivity and virulence of Leishmania donovani promastigotes: a role for media, source, and strain of parasite. J Eukaryot Microbiol 2002; 49(4): 270-4.
 12. Sarkari B, Chance M, Hommel M. Antigenuria in visceral leishmaniasis: detection and partial characterisation of a carbohydrate antigen. Acta Trop 2002; 82(3): 339-48.
 13. Rezazadeh MF, Shakeri R, Kaboudanian AS, Tahghighi A, Foroumadi A. In vitro immunobiological studies of novel 5-(5-nitrofuran-2-yl)-1, 3, 4-thiadiazoles with piperazinyl-linked benzamidine substituents against Leishmania major. Iran J Allergy Asthma Immunol 2013; 12(4): 368-76.
 14. Sant'anna MR, Nascimento A, Alexander B, Dilger E, Cavalcante RR, Diaz-Albiter HM, et al. Chicken blood provides a suitable meal for the sand fly Lutzomyia longipalpis and does not inhibit Leishmania development in the gut. Parasit Vectors 2010; 3(1): 3.
 15. Schlein Y, Jacobson RL. Haemoglobin inhibits the development of infective promastigotes and chitinase secretion in Leishmania major cultures. Parasitology 1994; 109 (Pt 1): 23-8.
 16. Sacks DL, Modi G, Rowton E, Spath G, Epstein L, Turco SJ, et al. The role of phosphoglycans in Leishmania-sand fly interactions. Proc Natl Acad Sci U S A 2000; 97(1): 406-11.
 17. Kbaier-Hachemi H, Guerbouj S, Turki-Mannoubi L, Kaabi B, Guizani I. In vitro growth kinetics, differentiation and morphological characterisation of Tunisian Leishmania infantum parasites. Trans R Soc Trop Med Hyg 2012; 106(1): 20-5.
 18. Sysoev VV. A comparison of the growth of Leishmania major, L. turanica and L. gerbilli on NNN medium. Med Parazitol (Mosk) 1995; (1): 13-7. [In Russian].