شناسایی و تعیین فراوانی اسینتوباکتر بومانی‌های مقاوم به کلیستین جدا شده از نمونه‌های بالینی به روش PCR

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مقاومت آنتی‌بیوتیکی در بین عوامل باکتریایی ایجاد کننده‌ی عفونت بیمارستانی رو به گسترش است. اسینتوباکتر بومانی (Acinetobacter baumannii) یکی از این عوامل است که مقاومت فزاینده‌ی آن به آنتی‌بیوتیک‌های رایج، درمان عفونت‌های ناشی از این باکتری را با مشکل روبه‌رو ساخته است. هدف از این مطالعه، شناسایی Acinetobacter baumannii جدا شده از نمونه‌های بالینی به روش PCR (Polymerase chain reaction) و تعیین فراوانی نسبی سویه‌های مقاوم به کلیستین بود.روش‌ها: طی یک دوره‌ی 7 ماهه، تعداد 96 نمونه‌ی بالینی مورد بررسی قرار گرفتند. تمام جدایه‌های اسینتوباکتر بومانی با آزمایش‌های بیوشیمیایی مرسوم و سپس با تکثیر ژن 51-blaOXA تعیین هویت شدند. جهت تعیین مقاومت فنوتیپیک جدایه‌ها نسبت به آنتی‌بیوتیک کلیستین، از روش کلنی اسکرینینگ استفاده شد و همچنین مقاومت سویه‌ها به طور کمی به روش Broth microdilution با تعیین میزان حداقل غلظت بازدارنده (MIC یا Minimum inhibitory concentration) اندازه‌گیری شد.یافته‌ها: تعداد 51 نمونه (1/53 درصد) از نظر فنوتیپیک به کلیستین مقاوم بودند و میزان MIC تعیین شده برای سویه‌های مقاوم بیش از µg/ml 128 بود.نتیجه‌گیری: فراوانی بالای ایزوله‌های اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کلیستین در نمونه‌ها و میزان MIC فزون یافته‌ی آن‌ها، نشانگر تغییر الگوی مقاومت این سویه‌ها نسبت به کلیستین می‌باشد. بنابراین نظارت و دقت بیشتر بر تجویز و مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها همراه با بهبود معیارهای کنترل عفونت در سیستم‌های بهداشتی برای جلوگیری از گسترش سویه‌های مقاوم ضروری است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Frequency of Colistin-Resistant Acintobacter Baumanii in Clinical Isolates Using Polymerase Chain Reaction

نویسندگان [English]

 • Rozita Yousefian 1
 • Vajihe Karbasizade 2
 • Sharareh Moghim 3
1 MSc Student, Department of Microbiology, School of Biology, Islamic Azad University, Falavarjan Branch, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Microbiology, School of Biology, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Antibiotic resistance among bacterial agents causing nosocomial infections is increasing. Acinetobacter baumannii is one of these agents that its increasing resistance to commonly used antibiotics makes it difficult to treat such infections. The aim of this study was to identify Acinetobacter baumannii isolates from clinical specimens using polymerase chain reaction (PCR) method and to determine relative frequency of colistin-resistant isolates.Methods: In a period of 7 months, 96 clinical specimens were isolated. All isolates were identified as Acinetobacter baumannii via standard biochemical tests and amplification of blaoxa-51 gene. To determine phenotypic resistance of isolates toward colistin, colony screening method was used and also minimum inhibitory concentration (MIC) of colistin was determined via broth microdilution.Findings: 51 isolates (53.1%) were resistant to colistin phenotypically and the minimum inhibitory concentration level for colistin resistant strains was more than 128 µg/ml.Conclusion: Based on our findings, the relative frequency of colistin-resistant Acinetobacter baumannii isolates was high. Therefore, more supervision and controlled use of this antibiotic is necessary; more infection control measurements are necessary to be done.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acinetobacter baumannii
 • Colistin, Nosocomial infections
 • Polymerase chain reaction (PCR)
 1. Karbasizade V, Heidari L. Antimicrobial resistance of acinetobacter baumannii isolated from intensive care units of Isfahan hospitals, Iran. J Isfahan Med Sch 2012; 30(191): 759-63. [In Persian].
 2. Feizabadi MM, Fathollahzadeh B, Taherikalani M, Rasoolinejad M, Sadeghifard N, Aligholi M, et al. Antimicrobial susceptibility patterns and distribution of blaOXA genes among Acinetobacter spp. Isolated from patients at Tehran hospitals. Jpn J Infect Dis 2008; 61(4): 274-8.
 3. Moffatt JH, Harper M, Harrison P, Hale JD, Vinogradov E, Seemann T, et al. Colistin resistance in Acinetobacter baumannii is mediated by complete loss of lipopolysaccharide production. Antimicrob Agents Chemother 2010; 54(12): 4971-7.
 4. Moffatt JH, Harper M, Adler B, Nation RL, Li J, Boyce JD. Insertion sequence ISAba11 is involved in colistin resistance and loss of lipopolysaccharide in Acinetobacter baumannii. Antimicrob Agents Chemother 2011; 55(6): 3022-4.
 5. Turton JF, Woodford N, Glover J, Yarde S, Kaufmann ME, Pitt TL. Identification of Acinetobacter baumannii by detection of the blaOXA-51-like carbapenemase gene intrinsic to this species. J Clin Microbiol 2006; 44(8): 2974-6.
 6. Ardebili A, Azimi A, Mohammadi-Barzelighi H, Owlia P, Beheshti M, Talebi M, et al. Determination of resistance pattern of isolated acinetobacter baumannii from hospitalized burned patients in Motahari Hospital, Tehran. J Zanjan Univ Med Sci 2012; 20(83): 112-9. [In Persian].
 7. Goudarzi H, Goudarzi H, Goudarzi H, Goudarzi M. Assessment of antibiotic resistance pattern in Acinetobacter bumannii carrying bla oxA type genes isolated from hospitalized patients. Novel Biomed 2013; 1(2): 54-61.
 8. Noori M, Karimi A, Fallah F, Hashemi A, Alimehr Sh, Goudarzi H, et al. High prevalence of metallo beta lactamase producing Acinetobacter baumannii isolated from two hospitals of Tehran Iran. Arch Pediatr Infect Dis 2014; 2(1): e15439.
 9. Gales AC, Reis AO, Jones RN. Contemporary assessment of antimicrobial susceptibility testing methods for polymyxin B and colistin: review of available interpretative criteria and quality control guidelines. J Clin Microbiol 2001; 39(1): 183-90.
 10. Jones RN, Anderegg TR, Swenson JM. Quality control guidelines for testing gram-negative control strains with polymyxin B and colistin (polymyxin E) by standardized methods. J Clin Microbiol 2005; 43(2): 925-7.
 11. Nicodemo AC, Araujo MR, Ruiz AS, Gales AC. In vitro susceptibility of Stenotrophomonas maltophilia isolates: comparison of disc diffusion, Etest and agar dilution methods. J Antimicrob Chemother 2004; 53(4): 604-8.
 12. Tan TY, Ng LS. Comparison of three standardized disc susceptibility testing methods for colistin. J Antimicrob Chemother 2006; 58(4): 864-7.
 13. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. Fifteenth information supplement (M100-S15). Wayne, PA: CLSI; 2005.
 14. Goldstein FW, Ly A, Kitzis MD. Comparison of Etest with agar dilution for testing the susceptibility of Pseudomonas aeruginosa and other multidrug-resistant bacteria to colistin. J Antimicrob Chemother 2007; 59(5): 1039-40.
 15. Tan TY, Ng SY. The in-vitro activity of colistin in gram-negative bacteria. Singapore Med J 2006; 47(7): 621-4.
 16. Bahador A, Taheri M, Pourakbari B, Hashemizadeh Z, Rostami H, Mansoori N, et al. Emergence of rifampicin, tigecycline, and colistin-resistant Acinetobacter baumannii in Iran; spreading of MDR strains of novel International Clone variants. Microb Drug Resist 2013; 19(5): 397-406.
 17. Karmostaji A, Najar S, Salmanian A. Emergence of tigecycline resistant Acinetobacter baumannii from an intensive care unit (ICU) in Tehran. Jundishapur J Microbiol. 2013; 6 (3): 215-9.
 18. Lo-Ten-Foe JR, de Smet AM, Diederen BM, Kluytmans JA, van Keulen PH. Comparative evaluation of the VITEK 2, disk diffusion, etest, broth microdilution, and agar dilution susceptibility testing methods for colistin in clinical isolates, including heteroresistant Enterobacter cloacae and Acinetobacter baumannii strains. Antimicrob Agents Chemother 2007; 51(10): 3726-30.
 19. Li J, Rayner CR, Nation RL, Owen RJ, Spelman D, Tan KE, et al. Heteroresistance to colistin in multidrug-resistant Acinetobacter baumannii. Antimicrob Agents Chemother 2006; 50(9): 2946-50.
دوره 32، شماره 301 - شماره پیاپی 301
مهر و آبان 1393
صفحه 1466-1474
 • تاریخ دریافت: 20 اردیبهشت 1393
 • تاریخ بازنگری: 10 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401