الگوی مرگ و میر بیمارستانی سکته‌ی قلبی و عوامل مؤثر بر آن در ایران: یک مطالعه‌ی ملی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشیار، گروه قلب و عروق، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه قلب و عروق، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 استاد، مرکز ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

5 استاد، گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

6 استادیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در ایران، تا زمان انجام این پژوهش، مطالعه‌ی جامع و مبتنی بر جمعیت، برای تعیین الگوی اپیدمیولوژیک سکته‌ی قلبی و به ویژه، تعیین میزان و عوامل مؤثر بر مرگ و میر بیماران در بیمارستان انجام نشده بود. این مطالعه با این هدف انجام گرفت.روش‌ها: این مطالعه‌ی هم‌گروهی آینده‌نگر و مبتنی بر جمعیت، از داده‌های 20750 بیمار جدید مبتلا به سکته‌ی قلبی در سال 1391 در ایران استفاده نمود. از Cox Regression و Logistic Regression برای تحلیل داده‌ها در نرم‌افزار Stata استفاده شد.یافته‌ها: 4/72 درصد بیماران مرد و مابقی زن بودند و میانگین و انحراف معیار سن در آنان 4/13± 2/61 سال بود. میزان کشندگی مرگ بیمارستانی به علت سکته‌ی قلبی برابر 1/12 درصد بود. میزان بروز مرگ بیمارستانی در زنان بیشتر از مردان بود. این میزان در کل کشور 74/6 درصد با حدود اطمینان (CI 95%) 7-4/6 درصد بود. سن بالاتر از 84 سال، جنسیت زن، بی‌سوادی، عدم دریافت درمان ترومبولیتیک، دیابت نوع دو، درد قفسه‌ی سینه قبل از ورود به بیمارستان و درد مقاوم به درمان، انسداد شاخه‌ی راست قلب، تاکی‌کاردی بطنی، فیبریلاسیون دهلیزی، سکته‌ی قلبی با بالارفتن قطعه‌ی ST، نارسایی قلب و دریافت آنژیوبلاستی مهم‌ترین تعیین کننده‌های مرگ بیماران بودند.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، به نظر می‌رسد که سکته‌ی قلبی با بالارفتن قطعه‌ی ST و سن بالاتر از 84 سال بیشترین اثر را بر بروز مرگ بیمارستانی بیماران مبتلا به سکته‌ی قلبی دارد. نتایج این مطالعه برای برنامه‌ریزی در پایش و بهبود مراقبت‌ها و درمان بیماران کمک کننده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pattern of In-Hospital Mortality of Myocardial Infarction and Associated Factors in Iran: A National Study

نویسندگان [English]

 • Ali Ahmadi 1
 • Jafar Golshahi 2
 • Arsalan Khaledi-far 3
 • Hamid Soori 4
 • Yadollah Mehrabi 5
 • Koroush Etemed 6
1 Assistant Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
2 Associate Professor, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Cardiology, School of Medicine, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
4 Professor, Safety Promotion and Injury Prevention Research Center, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Professor, Department of Biostatistics, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 Assistant Professor, Department of Epidemiology, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: No comprehensive and population-based study has been so far conducted in Iran to determine the epidemiologic pattern of myocardial infarction (MI) and particularly in-hospital mortality rate and the effective factors. This study aimed to determine the epidemiologic pattern and associated risk factors.Methods: This prospective, population-based cohort study used the data of 20750 patients with MI in Iran in 2012. The in-hospital mortality rate was calculated using Cox regression. Univariate analysis of variances and multiple logistic regression were used to determine the effective factors on the patients’ mortality. The odds ratio and 95% confidence interval (CI) were reported using Stata software.Findings: 15033 patients (72.4%) were men. The mean age of the patients was 61.2 ± 13.4 years. The case fatality rate of in-hospital mortality was 12.1%. The in-hospital mortality rate was higher in women and was 6.74% (95% CI: 6.4-7%) in at-risk patients. Age of over 84 years, being female, educational level, smoking, lack of thrombolytic therapy, diabetes type 2, chest pain prior to arriving in hospital, right bundle branch block, ventricular tachycardia, percutaneous coronary intervention (PCI), lateral MIs, and ST segment elevation (STEMI) were determinants of in-hospital mortality in the patients.Conclusion: In view of the results obtained in this study, it seems that STEMI, lack of thrombolytic therapy, the age of over 84 years, and ventricular tachycardia have the highest impact on in-hospital mortality of the patients with MI. The results of this study are helpful in planning for monitoring and promoting healthcare and treatment for the patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Myocardial Infarction
 • In-hospital mortality
 • Risk Factor
 1. Celermajer DS, Chow CK, Marijon E, Anstey NM, Woo KS. Cardiovascular disease in the developing world: prevalences, patterns, and the potential of early disease detection. J Am Coll Cardiol 2012; 60(14): 1207-16.
 2. Gale CP, Fox KA. International comparisons of acute myocardial infarction. Lancet 2014; 383(9925): 1274-6.
 3. Havulinna AS, Paakkonen R, Karvonen M, Salomaa V. Geographic patterns of incidence of ischemic stroke and acute myocardial infarction in Finland during 1991-2003. Ann Epidemiol 2008; 18(3): 206-13.
 4. Takii T, Yasuda S, Takahashi J, Ito K, Shiba N, Shirato K, et al. Trends in acute myocardial infarction incidence and mortality over 30 years in Japan: report from the MIYAGI-AMI Registry Study. Circ J 2010; 74(1): 93-100.
 5. Ishihara M, Sato H. Thirty years trend in acute myocardial infarction during coronary angiography at a tertiary emergency center in Japan. J Cardiol 2012; 59(3): 243-8.
 6. Esteghamati A, Ashraf H, Khalilzadeh O, Rashidi A, Mohammad K, Asgari F, et al. Trends of diabetes according to body mass index levels in Iran: results of the national Surveys of Risk Factors of Non-Communicable Diseases (1999-2007). Diabet Med 2010; 27(11): 1233-40.
 7. Kelishadi R, Ardalan G, Qorbani M, Ataie-Jafari A, Bahreynian M, Taslimi M, et al. Methodology and Early Findings of the Fourth Survey of Childhood and Adolescence Surveillance and Prevention of Adult Non-Communicable Disease in Iran: The CASPIAN-IV Study. Int J Prev Med 2013; 4(12): 1451-60.
 8. Koohpayehzadeh J, Etemad K, Abbasi M, Meysamie A, Sheikhbahaei S, Asgari F, et al. Gender-specific changes in physical activity pattern in Iran: national surveillance of risk factors of non-communicable diseases (2007-2011). Int J Public Health 2014; 59(2): 231-41.
 9. Shahbazian H. World diabetes day; 2013. J Renal Inj Prev 2013; 2(4): 123-4.
 10. Bougouin W, Marijon E, Puymirat E, Defaye P, Celermajer DS, Le Heuzey JY, et al. Incidence of sudden cardiac death after ventricular fibrillation complicating acute myocardial infarction: a 5-year cause-of-death analysis of the FAST-MI 2005 registry. Eur Heart J 2014; 35(2): 116-22.
 11. Samavat T, Hojjatzadeh A. Programs for prevention and control of cardiovascular diseases. 1st ed. Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education Health; 2012. [In Persian].
 12. Cardiovascular Office, Ministry of Health and Medical Education. MI Registry [Online]. [cited 2013 Sep 1]; Available from: URL:http://ehr2.behdasht.gov.ir/miregistry
 13. Mendis S, Thygesen K, Kuulasmaa K, Giampaoli S, Mahonen M, Ngu BK, et al. World Health Organization definition of myocardial infarction: 2008-09 revision. Int J Epidemiol 2011; 40(1): 139-46.
 14. Dalager-Pedersen M, Sogaard M, Schonheyder HC, Nielsen H, Thomsen RW. Risk for myocardial infarction and stroke after community-acquired bacteremia: a 20-year population-based cohort study. Circulation 2014; 129(13): 1387-96.
 15. Gaeta R. Management of acute myocardial infarction. Lancet 2014; 383(9915): 410.
 16. Abbasi S, De Leon AP, Kassaian S, Karimi A, Sundin O, Soares J, et al. Gender differences in the risk of coronary artery disease in iran. Iran J Public Health 2012; 41(3): 36-47.
 17. Duenas M, Ramirez C, Arana R, Failde I. Gender differences and determinants of health related quality of life in coronary patients: a follow-up study. BMC Cardiovasc Disord 2011; 11: 24.
 18. Cho JY, Jeong MH, Ahn Y, Jeong HC, Jang SY, Kim SS, et al. Impact of high admission blood pressure without history of hypertension on clinical outcomes of patients with acute myocardial infarction: from Korea Acute Myocardial Infarction Registry. Int J Cardiol 2014; 172(1): e54-e58.
 19. Thomas CN, Titus G, Williams D, Simeon D, Pitt-Miller P. Two-year mortality and its determinants following acute myocardial infarction in Trinidad and Tobago. West Indian Med J 2000; 49(2): 112-4.
 20. Kuch B, Bolte HD, Hoermann A, Meisinger C, Loewel H. What is the real hospital mortality from acute myocardial infarction? Epidemiological vs clinical view. Eur Heart J 2002; 23(9): 714-20.
 21. Luo JG, Yang M, Han L, Chen LW, Chen X, Gao K, et al. Validity of the Global Registry of Acute Coronary Events risk score in prediction of acute myocardial infarction mortality in hospitalised Chinese patients aged 80 and over. Australas J Ageing 2014; 33(4): E1-E5.
 22. Xavier D, Pais P, Devereaux PJ, Xie C, Prabhakaran D, Reddy KS, et al. Treatment and outcomes of acute coronary syndromes in India (CREATE): a prospective analysis of registry data. Lancet 2008; 371(9622): 1435-42.
 23. Roig E, Castaner A, Simmons B, Patel R, Ford E, Cooper R. In-hospital mortality rates from acute myocardial infarction by race in U.S. hospitals: findings from the National Hospital Discharge Survey. Circulation 1987; 76(2): 280-8.
 24. Tamadon MR, Ardalan MR, Nasri H. World Kidney Day 2013; acute renal injury; a global health warning. J Parathyroid Dis 2013; 1(2):27-8.
 25. Mowlaie M, Nasri H. Close association of arterial plaques with left ventricular hypertrophy and ejection fraction in hemodialysis patients. J Nephropharmacol 2014; 3(1): 9-12.
 26. Nasri H. Elevated serum parathyroid hormone is a heart risk factor in hemodialysis patients. J Parathyroid Dis 2013; 1(1): 13-4.