بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم ژن TIM-3 در بیماران مبتلا به آسم و ارتباط آن با سطح ایمونوگلوبین E تام سرمی این بیماران در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه ایمنی‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات ایمونولوژی سلولی و مولکولی و گروه ایمنی‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه زنتیک و زیست شناسی مولکولی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 فوق تخصص آسم، آلرژی و ایمنی بالینی، گروه ایمنی‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 کارشناس ارشد، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آسم نوعی بیماری التهابی مزمن مجاری هوایی است و یک بیماری چند عاملی محسوب می‌شود که ژن‌های متعددی در ایجاد و تشدید آن شناسایی شده است. از آن جمله، خانواده‌ی ژن TIM (T-cell immunoglobulin mucin) است که بر روی لنفوسیت‌های T بیان می‌شود و جایگاه ژنی آن بر روی کروموزوم شماره‌ی 5 واقع شده است. یکی از اعضای این خانواده، مولکول 3-TIM است که در سطح لنفوسیت‌های 1Th (T-Helper-1) بیان می‌شود. این مولکول در همکاری با Galectin-9 (لیگاند 3-TIM) و سامان‌دهی به پاسخ‌های 1Th، نقش مهمی در توسعه‌ی بیماری‌های آلرژیک دارد. پلی‌مورفیسم‌های تأثیرگذار بر ساختار و عملکرد مولکول 3-TIM ممکن است در آمادگی دچار شدن به بیماری‌های آلرژیک نقش مهمی را ایفا کنند. در این مطالعه، ارتباط پلی‌مورفیسم G>T4259 با میزان آمادگی دچار شدن به آسم و سطح ایمونوگلبولین E تام سرمی بررسی شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مورد- شاهدی، پلی‌مورفیسم G>T4259 ژن 3-TIM در 209 بیمار مبتلا به آسم و 200 نفر گروه شاهد، با استفاده از تکنیک Polymerase chain reaction–restriction fragment length polymorphis (PCR-RFLP) مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، ارتباط این پلی‌مورفیسم با ایمونوگلوبولین E تام نمونه‌ی سرم افراد نیز با استفاده از روش Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) انجام شد. از آزمون 2χ برای بررسی فراوانی ژنوتیپ افراد و رابطه‌ی آن با میزان ایمونوگلوبولین E تام سرم و بیماری آسم استفاده گردید. 05/0 > P معنی‌دار محسوب شد.یافته‌ها: فراوانی پلی‌مورفیسم ژن 3-TIM بین دو گروه مبتلا به آسم و شاهد متفاوت بود و ارتباط معنی‌داری بین این پلی‌مورفیسم و خطر ابتلا به آسم مشاهده شد.نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر نشان داد که رابطه‌ی معنی‌داری بین پلی‌مورفیسم G>T4259 ژن 3-TIM با بیماری آسم وجود دارد. از این رو، این پلی‌مورفیسم ممکن است بر عملکرد اتصال به لیگاند مولکولی 3-TIM اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of TIM-3 Gene Polymorphisms in Patients with Asthma and its correlation with Serum Levels of Immunoglobulin-E of These Patients in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Maryam Sadri 1
 • Mazdak Ganjalikhani-Hakemi 2
 • Rasoul Salehi 3
 • Ramin Ghasemi 4
 • Sedigheh Rastaghi 5
1 Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Cellular and Molecular Immunology Research Center AND Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Sub-Specialist of Asthma, Allergy and Clinical Immunology, Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Department of Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Asthma is a chronic inflammatory disease of airways and is a multifactorial disease in which, several genes have been identified affecting occurrence and severity of the disease. T-cell immunoglobulin mucin (TIM) gene family that is expressed on T cells and its locus is located on chromosome 5 is one of these genes. A member of the TIM family, TIM-3, is selectively expressed on the surface of differentiated T helper-1 (Th1) cells. Interactions between TIM3 and galectin-9 (TIM3 ligand) regulate Th1 responses and play an important role in the development of allergic disease. Polymorphisms, that affect the structure and function of molecules, may increase the susceptibility to allergic diseases and asthma. In the present study, we assessed the association of the genotype and allele frequencies of the 4259G>T polymorphisms with asthma and the relationships among this polymorphism to IgE levels in patients with asthma.Methods: In this case-control study, we had 209 patients with asthma in case group and 200 healthy people in control group. The variant of genotypes was determined using polymerase chain reaction–restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method. The association of this polymorphism and serum immunoglobulin E was analyzed via enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method. To assess the frequency of genotypes and its relationship with serum immunoglobulin E and asthma, chi-square test was used and P < 0.05 was considered significant.Findings: The genotype and allele frequency of 4259G>T polymorphism were significantly different between the patient and controls. Significant association was observed between this polymorphism and the risk of asthma. Conclusion: The results showed that the 4259G>T polymorphism of TIM3 gene may be associated with the susceptibility of asthma and this polymorphism may affect the performance of TIM3 binding to the ligand molecule (Galectine 9). 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Asthma
 • Polymorphism
 • T-cell immunoglobulin mucin-3 (TIM3) gene
 1. Locksley RM. Asthma and allergic inflammation. Cell 2010; 140(6): 777-83.
 2. Lambrecht BN, Hammad H. The immunology of asthma. Nat Immunol 2015; (16): 1-45.
 3. Basely R. Global burden of asthma | GINA - Global Initiative for Asthma [Online]. [cited 2014 Sep 9]; Available from: URL: www.ginasthma.org/Global-Burden-of-Asthma.
 4. Braman SS. The global burden of asthm. Chest 2006; 130(1_suppl): 4S-12S.
 5. Holgate ST. Pathogenesis of asthma. Clin Exp Allergy 2008; 38(6): 872-97.
 6. Nakajima H, Hirose K. Role of IL-23 and Th17 Cells in Airway Inflammation in Asthma. Immune Netw 2010; 10(1): 1-4.
 7. Sonar SS, Hsu YM, Conrad ML, Majeau GR, Kilic A, Garber E, et al. Antagonism of TIM-1 blocks the development of disease in a humanized mouse model of allergic asthma. J Clin Invest 2010; 120(8): 2767-81.
 8. Ueno T, Habicht A, Clarkson MR, Albin MJ, Yamaura K, Boenisch O, et al. The emerging role of T cell Ig mucin 1 in alloimmune responses in an experimental mouse transplant model. J Clin Invest 2008; 118(2): 742-51.
 9. Li Z, Ju Z, Frieri M. The T-cell immunoglobulin and mucin domain (Tim) gene family in asthma, allergy, and autoimmunity. Allergy Asthma Proc 2013; 34(1): e21-e26.
 10. Freeman GJ, Casasnovas JM, Umetsu DT, DeKruyff RH. TIM genes: a family of cell surface phosphatidylserine receptors that regulate innate and adaptive immunity. Immunol Rev 2010; 235(1): 172-89.
 11. Kuchroo VK, Meyers JH, Umetsu DT, DeKruyff RH. TIM Family of Genes in Immunity and Tolerance. In: Frederick WA, editor. Advances in Immunology. Volume 91 ed. Academic Press; 2006. p. 227-49.
 12. de Souza AJ, Kane LP. Immune regulation by the TIM gene family. Immunol Res 2006; 36(1-3): 147-55.
 13. Li X, Zhao YQ, Li CW, Yuan FL. T cell immunoglobulin-3 as a new therapeutic target for rheumatoid arthritis. Expert Opin Ther Targets 2012; 16(12): 1145-9.
 14. Vega-Carrascal I, Reeves EP, McElvaney NG. The role of TIM-containing molecules in airway disease and their potential as therapeutic targets. J Inflamm Res 2012; 5: 77-87.
 15. Seki M, Oomizu S, Sakata KM, Sakata A, Arikawa T, Watanabe K, et al. Galectin-9 suppresses the generation of Th17, promotes the induction of regulatory T cells, and regulates experimental autoimmune arthritis. Clin Immunol 2008; 127(1): 78-88.
 16. Curtiss ML, Gorman JV, Businga TR, Traver G, Singh M, Meyerholz DK, et al. Tim-1 regulates Th2 responses in an airway hypersensitivity model. Eur J Immunol 2012; 42(3): 651-61.
 17. Lee J, Phong B, Egloff AM, Kane LP. TIM polymorphisms--genetics and function. Genes Immun 2011; 12(8): 595-604.
 18. Sakuishi K, Jayaraman P, Behar SM, Anderson AC, Kuchroo VK. Emerging Tim-3 functions in antimicrobial and tumor immunity. Trends Immunol 2011; 32(8): 345-9.
 19. Anderson AC, Anderson DE. TIM-3 in autoimmunity. Curr Opin Immunol 2006; 18(6): 665-9.
 20. Graves PE, Siroux V, Guerra S, Klimecki WT, Martinez FD. Association of atopy and eczema with polymorphisms in T-cell immunoglobulin domain and mucin domain-IL-2-inducible T-cell kinase gene cluster in chromosome 5 q 33. J Allergy Clin Immunol 2005; 116(3): 650-6.
 21. Chae SC, Park YR, Lee YC, Lee JH, Chung HT. The association of TIM-3 gene polymorphism with atopic disease in Korean population. Hum Immunol 2004; 65(12): 1427-31.
 22. Zhang J, Daley D, Akhabir L, Stefanowicz D, Chan-Yeung M, Becker AB, et al. Lack of association of TIM3 polymorphisms and allergic phenotypes. BMC Med Genet 2009; 10: 62.