نیکوتین آمید موضعی در ترکیب با کلسی‌پوتریول برای درمان پسوریازیس خفیف تا متوسط: یک مطالعه‌ی دو سو کور، تصادفی و تطبیقی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران و مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک و گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک و گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: استراتژی‌های کنونی درمان پسوریازیس، رضایت‌بخشی کاملی ایجاد نمی‌کند. با مهار سایتوکین‌های التهابی، نیکوتین آمید می‌تواند تأثیر درمان‌های موضعی کنونی را افزایش دهد. در این مطالعه، اثر بخشی ترکیب کلسی‌پوتریول موضعی و نیکوتین آمید در مقایسه با کلسی‌پوتریول به‌تنهایی، در درمان پسوریازیس مورد بررسی قرار گرفت.روش‌ها: بیماران بزرگ‌سال مبتلا به پسوریازیس خفیف تا متوسط به صورت تصادفی انتخاب شدند وترکیب کلسی‌پوتریول 005/0 درصد و نیکوتین آمید 4 درصد، یا کلسی‌پوتریول 005/0 درصد به‌تنهایی را دو بار در روز به مدت 12 هفته به صورت موضعی دریافت کردند. بیماران در شروع مطالعه و سپس پس از ماه اول و سوم درمان، توسط یک متخصص پوست معاینه شدند و شدت پسوریازیس با استفاده از منطقه‌ی اصلاح شده‌ی پسوریازیس و شاخص شدت پسوریازیس (PASI یا Psoriasis area and severity index) مورد بررسی قرار گرفت. رضایت بیمار نیز در انتهای آزمایش با استفاده از یک مقیاس رتبه‌بندی 10 نقطه‌ای بررسی شد.یافته‌ها: شصت و پنج بیمار (شامل 35 مرد) با میانگین سنی 5/8 ± 5/36 سال در مطالعه شرکت کردند. در شروع مطالعه، ضایعات هر دو گروه با توجه به شاخص PASI مشابه بود. در پایان آزمایش، نمره‌ی PASI با کلسی‌پوتریول و نیکوتین آمید (9/7 ± 6/83 درصد)، در مقایسه با کلسی‌پوتریول تنها (7/9 ± 8/77 درصد)، بیشتر کاهش یافت (001/0 > P). همچنین، بیماران بهبود یافته در گروه کلسی‌پوتریول و نیکوتین آمید در مقایسه با کلسی‌پوتریول تنها، رضایت بیشتری داشتند (001/0 > P). عوارض جانبی شامل قرمزی و خارش خفیف (6/4 درصد) و سوزش متوسط و حساسیت به نور (0/3 درصد) بود.نتیجه‌گیری: نیکتوین آمید در صورتی که همراه با کلسی‌پوتریول در درمان موضعی پسوریازیس به کار برده شود، اثر بخشی آن را افزایش می‌دهد و می‌تواند مکمل خوبی برای درمان فعلی پسوریازیس محسوب گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Topical Nicotinamide in Combination with Calcipotriol for the Treatment of Mild to Moderate Psoriasis: A Double-Blinded, Randomized, Comparative Study

نویسندگان [English]

 • Amir Hossein Siadat 1
 • Fariba Iraji 2
 • Mehdi Khodadadi 3
 • Maryam Kalateh-Jary 3
 • Mohammad Ali Nilforoushzadeh 4
1 Assistant Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran AND Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center AND Department of Dermatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center AND Department of Dermatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Current treatment strategies of psoriasis are not completely satisfactorily. By inhibiting inflammatory cytokines, nicotinamide may enhance the effects of current topical treatments. We investigated whether the combination of topical calcipotriol and nicotinamide is more effective than calcipotriol alone in treatment of psoriasis.Methods: Adult patients with mild to moderate psoriasis were randomized to receive topical calcipotriol 0.005% and nicotinamide 4% in combination or calcipotriol 0.005% alone, twice daily for 12 weeks. Patients were visited by a dermatologist at baseline and then, after the first and third months of therapy; and psoriasis severity was evaluated using the modified psoriasis area and severity index (PASI). Also, patient’s satisfaction was evaluated at the end of the trial using a 10-point rating scale.Findings: Sixty five patients (35 men) with the mean age of 36.5 ± 8.5 years completed the trial. Lesions on both sides were similar regarding baseline PASI score. At the end of the trial, PASI score was more reduced with calcipotriol + nicotinamide (83.6 ± 7.9 percent) compared to calcipotriol alone (77.8 ± 9.7 percent) (P < 0.001). Patients were also more satisfied with the improvement of lesions with calcipotriol + nicotinamide compared to calcipotriol alone (P < 0.001). Side effects included mild erythema and pruritus (4.6%) and moderate burning and sensitivity to light (3.0%).Conclusion: Nicotinamide can enhance the efficacy of calcipotriol when used in combination for topical psoriasis treatment, and it may be a good adjuvant to the current treatment regimens of psoriasis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Calcipotriene
 • Calcipotriol
 • Nicotinamide
 • Psoriasis
 • Therapy
 1. Naldi L. Epidemiology of psoriasis. Curr Drug Targets Inflamm Allergy 2004; 3(2): 121-8.
 2. Menter A, Korman NJ, Elmets CA, Feldman SR, Gelfand JM, Gordon KB, et al. Guidelines of care for the management of psoriasis and psoriatic arthritis. Section 3. Guidelines of care for the management and treatment of psoriasis with topical therapies. J Am Acad Dermatol 2009; 60(4): 643-59.
 3. Mason AR, Mason J, Cork M, Dooley G, Edwards G. Topical treatments for chronic plaque psoriasis. Cochrane Database Syst Rev 2009; (2): CD005028.
 4. Namazi MR. Nicotinamide: a potential addition to the anti-psoriatic weaponry. FASEB J 2003; 17(11): 1377-9.
 5. Levine D, Even-Chen Z, Lipets I, Pritulo OA, Svyatenko TV, Andrashko Y, et al. Pilot, multicenter, double-blind, randomized placebo-controlled bilateral comparative study of a combination of calcipotriene and nicotinamide for the treatment of psoriasis. J Am Acad Dermatol 2010; 63(5): 775-81.
 6. Saghaei M. Random allocation software for parallel group randomized trials. BMC Med Res Methodol 2004; 4: 26.
 7. Morganti P, Berardesca E, Guarneri B, Guarneri F, Fabrizi G, Palombo P, et al. Topical clindamycin 1% vs. linoleic acid-rich phosphatidylcholine and nicotinamide 4% in the treatment of acne: a multicentre-randomized trial. Int J Cosmet Sci 2011; 33(5): 467-76.
 8. Dos SK, Barbhuiya JN, Jana S, Dey SK. Comparative evaluation of clindamycin phosphate 1% and clindamycin phosphate 1% with nicotinamide gel 4% in the treatment of acne vulgaris. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2003; 69(1): 8-9.
 9. Fredriksson T, Pettersson U. Severe psoriasis--oral therapy with a new retinoid. Dermatologica 1978; 157(4): 238-44.
 10. Feldman SR. A quantitative definition of severe psoriasis for use in clinical trials. J Dermatolog Treat 2004; 15(1): 27-9.
 11. Bailey EE, Ference EH, Alikhan A, Hession MT, Armstrong AW. Combination treatments for psoriasis: a systematic review and meta-analysis. Arch Dermatol 2012; 148(4): 511-22.
 12. Kaufmann R, Bibby AJ, Bissonnette R, Cambazard F, Chu AC, Decroix J, et al. A new calcipotriol/betamethasone dipropionate formulation (Daivobet) is an effective once-daily treatment for psoriasis vulgaris. Dermatology 2002; 205(4): 389-93.
 13. Duweb G, Alhaddar J, Elsherif B, Eljehawi N, Makhlouf H. Calcipotriol-betamethasone ointment versus calcipotriol ointment in the treatment of psoriasis vulgaris. Drugs Exp Clin Res 2005; 31(5-6): 175-9.
 14. Kragballe K, Hoffmann V, Ortonne JP, Tan J, Nordin P, Segaert S. Efficacy and safety of calcipotriol plus betamethasone dipropionate scalp formulation compared with calcipotriol scalp solution in the treatment of scalp psoriasis: a randomized controlled trial. Br J Dermatol 2009; 161(1): 159-66.
 15. Luger TA, Cambazard F, Larsen FG, Bourcier M, Gupta G, Clonier F, et al. A study of the safety and efficacy of calcipotriol and betamethasone dipropionate scalp formulation in the long-term management of scalp psoriasis. Dermatology 2008; 217(4): 321-8.
 16. Zackheim HS. Topical 6-aminonicotinamide plus oral niacinamide therapy for psoriasis. Arch Dermatol 1978; 114(11): 1632-8.