مقایسه‌ی بین بررسی با چشم غیر مسلح، کورتاژ و درموسکوپی در تعیین گسترش تومور قبل از عمل جراحی میکروگراف Mohs

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران و مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک و گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 متخصص پوست، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک و گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، مرکزتحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: عمل جراحی میکروگرافیک Mohs (MMS یا Mohs micrographic surgery) یک تکنیک برای درمان بدخیمی‌های پوستی است. تعیین ماهرانه‌ی حاشیه‌ی تومور مراحل کمتری از عمل جراحی را در پی خواهد داشت. هدف ما، مقایسه‌ی سه روش بررسی با چشم غیر مسلح، درموسکوپی و کورتاژ برای تعیین گسترش تومور قبل از شروع MMS بود.روش‌ها: شصت بیمار مبتلا به Basal cell carcinoma (BCC) در منطقه‌ی سر و گردن، در سه گروه کورتاژ، درموسکوپی و معاینه با چشم غیر مسلح قرار گرفتند. هر گروه شامل بیست بیمار بود. تعداد کل مراحل برش در MMS برای هر بیمار ثبت شد. اطلاعات دموگرافیک بیماران و تعداد کل مراحل برش در MMS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته‌ها: بر اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس (Analysis of variance یا ANOVA)، تفاوت معنی‌داری در سه گروه برای تعداد کل مراحل از منظر آماری وجود نداشت (1/0 = P). بر اساس ضریب همبستگی Pearson، رابطه‌ی مستقیمی بین سن و مراحل برش وجود داشت (04/0 = P؛ 19/0 = R). آزمون 2χ اختلافی بین سه گروه از نظر سن، محل سکونت و سابقه‌ی پرتودرمانی نشان نداد.نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که هیچ یک از روش‌های مورد بررسی، هیچ الویتی برای تعیین حاشیه‌ی BCC قبل از MMS ندارد.واژگان کلیدی: کورتاژ، Basal cell carcinoma، درموسکوپی، عمل جراحی میکروگراف Mohs

عنوان مقاله [English]

Comparison between Examination with Naked Eye, Curretage and Dermoscopy in Determining Tumor Extension before Mohs Micrographic Surgery

نویسندگان [English]

 • Ali Asilian 1
 • Iman Momeni 2
 • Mohammad Ali Nilforoushzadeh 3
1 Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran AND Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center AND Department of Dermatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Dermatologist, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center AND Department of Dermatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Mohs micrographic surgery (MMS) is a technique for the treatment of cutaneous malignancies. Subtle determination of tumor margin would end to fewer stages of surgery. Our aim was to compare three ways for determining tumor extension before initiation of MMS, examination with the naked eye, dermoscopy and curettage. Methods: Sixty patients with basal cell carcinoma (BCC) in head and neck area were randomized in three groups (curettage, dermoscopy and examination with the naked eye). Each group encompassed twenty patients. The total number of resection stages in MMS was recorded for each patient. Demographic data of the patients and the total number of resection stages in MMS were statistically analyzed. Findings: Based on the results of analysis of variance (ANOVA) test, there was no significant difference for total number of stages between three groups (P = 0.1). The Pearson correlation coefficient showed a direct relation between the age and resection stages (r = 0.19; P = 0.04). The chi‑square test showed no differences between three groups regarding age, residence and radiotherapy history.Conclusion: This study showed that none of the studied methods is better for determining tumor extension before initiation of MMS. Key Words: Curettage, Basal cell carcinoma, Dermoscopy, Mohs micrographic surgery

 1. Otley C, Roenigk R. Mohs surgery. In: Bolognia J, Jorizzio J, Rapini R, editors. Bolognia dermatology. 2nd ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2008. p. 2274.
 2. Guardiano RA, Grande DJ. A direct comparison of visual inspection, curettage, and epiluminescence microscopy in determining tumor extent before the initial margins are determined for Mohs micrographic surgery. Dermatol Surg 2010; 36(8): 1240-4.
 3. Goldman G. Wound closure materials and instruments. In: Bolognia J, Jorizzio J, Rapini R, editors. Bolognia dermatology. 2nd ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2008. p. 2188.
 4. Braun RP, Rabinovitz HS, Oliviero M, Kopf AW, Saurat JH. Dermoscopy of pigmented skin lesions. J Am Acad Dermatol 2005; 52(1): 109-21.
 5. Smith V, Walton S. Treatment of facial Basal cell carcinoma: a review. J Skin Cancer 2011; 2011: 380371.
 6. Pomerantz R, Zell D, McKenzie G, Siegel DM. Optical Coherence Tomography Used as a Modality to Delineate Basal Cell Carcinoma prior to Mohs Micrographic Surgery. Case Rep Dermatol 2011; 3(3): 212-8.
 7. Caresana G, Giardini R. Dermoscopy-guided surgery in basal cell carcinoma. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010; 24(12): 1395-9.
 8. Micali G, Lacarrubba F, Massimino D, Schwartz RA. Dermatoscopy: alternative uses in daily clinical practice. J Am Acad Dermatol 2011; 64(6): 1135-46.
 9. Huang CC, Boyce S, Northington M, Desmond R, Soong SJ. Randomized, controlled surgical trial of preoperative tumor curettage of basal cell carcinoma in Mohs micrographic surgery. J Am Acad Dermatol 2004; 51(4): 585-91.
 10. Carducci M, Bozzetti M, De MG, Foscolo AM, Betti R. Usefulness of margin detection by digital dermoscopy in the traditional surgical excision of basal cell carcinomas of the head and neck including infiltrative/morpheaform type. J Dermatol 2012; 39(4): 326-30.