بررسی فراوانی نسبی عوارض آناستوموز حالب (تنگی، نشت و انسداد ادراری) بعد از پیوند کلیه و فاکتورهای مرتبط با آن در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان؛ یک مطالعه‌ی هشت ساله

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: عوارض پیوند کلیه به طور کلی به سه دسته‌ی اورولوژیک، عروقی و لنفاوی تقسیم‌‌بندی می‌شود. از این بین، عوارض اورولوژیک دارای شیوع بیشتری است و بروز آن‌ها به عواملی مانند تکنیک پیوند، ویژگی‌های دهنده و خصوصیات عضو پیوندی مانند تعداد شریان‌های کلیوی، ارتباط دارد. هدف از مطالعه‌ی حاضر، تعیین توزیع فراوانی نسبی عوارض آناستوموز حالب (تنگی، نشت و انسداد ادراری) بعد از پیوند کلیه و فاکتورهای مرتبط با آن بود.روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، کلیه‌ی موارد پیوند کلیه که طی سال‌های 1382 تا 1390 در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان انجام شده بود، از طریق بررسی پرونده مورد مطالعه قرار گرفت و بروز عوارض ناشی از آناستوموز حالب شامل تنگی، نشت (Leak) ادراری و انسداد ادراری در آن‌ها بررسی شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: از 1419 مورد پیوند کلیه، 630 نفر (4/44 درصد) بستری مجدد در بیمارستان داشتند که 265 نفر (1/42 درصد) در فاصله‌ی زمانی کمتر از 3 ماه، 251 نفر (8/39 درصد) در فاصله‌ی 6-3 ماه، 16 نفر (5/2 درصد) در فاصله‌ی 12-7 ماه و 98 نفر (6/15 درصد) در فاصله‌ی بیش از 12 ماه بعد از پیوند، به علت مشکل کلیه، بار دیگر در بیمارستان بستری شده بودند. از بین این بیماران، 60 مورد (5/9 درصد) به علت عوارض آناستوموز حالب بود. نوع عارضه‌ی آناستوموز در 28 نفر (7/46 درصد) تنگی حالب، در 15 نفر (25 درصد) نشت ادرار و در 17 نفر (3/28 درصد) انسداد ادراری بود.نتیجه‌گیری: بروز عوارض آناستوموز حالب در بیماران تحت پیوند کلیه در مطالعه‌‌ی ما، دارای شیوعی متعارف و در حدود مطالعات دیگر است. همچنین، بروز این عوارض که ممکن است به عواملی از جمله سن بیمار، تعداد شریان کلیه‌ی پیوند شده و تکنیک عمل مرتبط باشد، یکی از دلایل بستری مجدد بیماران در بیمارستان می‌باشد. لذا، لازم است بروز عوارض اورولوژیک در بیماران تحت پیوند کلیه به دقت بررسی شده، اقدام درمانی به موقع انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of Complications of Ureteral Anastomosis (Stenosis, Urine Leakage and Urine Obstruction) after Renal Transplantation and its Related Factors in Alzahra Hospital, Isfahan, Iran; An Eight-Year Study

نویسندگان [English]

 • Seyyed Abbas Tabatabaei 1
 • Mozaffar Hashemi 2
 • Meysam Jafari 3
1 Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine AND student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Generally, there are three kinds of urologic complications of renal transplantation including vascular, lymphatic and urologic complications; the urologic one is more common in the patients. These complications are related to several factors such as operation technique, characteristics of transplanted organs and donor and number of kidney arteries. This study aimed to determine the frequency of ureteral anastomosis complications (stenosis, urine leak and obstruction) after renal transplantation and its related factors.Methods: In this cross-sectional study, all the kidney transplantations done during 2004-2012 in Alzahra Hospital, Isfahan, Iran, were studied. Anastomose complications such as stenosis, urine leakage and obstruction were excluded from hospital records and entered to collected data form. Finally, the data were analyzed using SPSS software. Findings: Of 1419 cases of kidney transplantation, 630 (44.4%) were rehospitalized due to kidney problems; from them, 265 (42.1%) were during first 3 months, 251 (39.8%) during 3-6 months, 16 (2.5%) during 7-12 months and 98 (15.6) were at 12 months after the surgery or later. Of the 630 patients, 60 (4.2%) were rehospitalized due to anasthomosis complications. The kind of anathomosis complications was urethral stricture in 28 patients (46.7%), urine leak in 15 cases (25%) and urine obstruction in 17 patients (28.3%).      Conclusion: The incidence of ureteral anastomoses, as a complication in renal transplant, in our patients is the same as the other studies. Probably, the incidence of these complications is due to some factors such as patients’ age, number of kidney arteries and operation technique and these complications lead to rehospitalization and activities for prevention and on-time treatment is needed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kidney transplantation
 • Anastomosis complication
 • Urine leakage
 1. Tolkoff-Rubin N. Treatment of irreversible renal failure. In: Goldman L, Ausiello DA, editors. Cecil medicine. 23rd ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2007. p. 941.
 2. Carpenter ChB, Milford EL, Sayegh MH. Transplantation in the Treatment of Renal Failure. In: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, editors. Harrison's principles of internal medicine. 17th ed. New York, NY: McGraw-Hill Professional; 2008. p. 1776.
 3. Waiser J, Schreiber M, Budde K, Fritsche L, Bohler T, Hauser I, et al. Age-matching in renal transplantation. Nephrol Dial Transplant 2000; 15(5): 696-700.
 4. Mahdavi R, Arab D, Taghavi R, Gholamrezaie HR, Yazdani M, Simforoosh N, et al. En bloc kidney transplantation from pediatric cadaveric donors to adult recipients. Urol J 2006; 3(2): 82-6.
 5. Almasi-Hashiani A, Hassanzaede J, Rajaeefard A, Salahi H. The relationship between graft survival rate of Renal Transplantation and donor source in transplanted patients at the transplantation center of Namazi Hospital of Shiraz. J Arak Univ Med Sci 2011; 14(2): 10-7. [In Persian].
 6. Mangus RS, Haag BW. Stented versus nonstented extravesical ureteroneocystostomy in renal transplantation: a metaanalysis. Am J Transplant 2004; 4(11): 1889-96.
 7. Piyasena RV, Hamper UM. Doppler ultrasound evaluation of renal transplants. Appl Radiol 2010; 39(9): 23-32.
 8. Kocak T, Nane I, Ander H, Ziylan O, Oktar T, Ozsoy C. Urological and surgical complications in 362 consecutive living related donor kidney transplantations. Urol Int 2004; 72(3): 252-6.
 9. Biotech Week. Study results from P. Eufrasio and colleagues in the area of thrombosis published. [Online]. [cited 2011 May 25]; Available from: URL: http://www.highbeam.com/doc/1G1-256978740.html
 10. Silver TM, Campbell D, Wicks JD, Lorber MI, Surace P, Turcotte J. Peritransplant fluid collections. Ultrasound evaluation and clinical significance. Radiology 1981; 138(1): 145-51.
 11. Bennett LN, Voegeli DR, Crummy AB, McDermott JC, Jensen SR, Sollinger HW. Urologic complications following renal transplantation: role of interventional radiologic procedures. Radiology 1986; 160(2): 531-6.
 12. Roza AM, Perloff LJ, Naji A, Grossman RA, Barker CF. Living-related donors with bilateral multiple renal arteries. A twenty-year experience. Transplantation 1989; 47(2): 397-9.
 13. Wein AJ, Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters CA. Campbell-Walsh urology. 10th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2011.
 14. Morris P, Knechtle SJ. Kidney transplantation: principles and practice. 4th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2003.
 15. Whang M, Geffner S, Baimeedi S, Bonomini L, Mulgaonkar S. Urologic complications in over 1000 kidney transplants performed at the Saint Barnabas healthcare system. Transplant Proc 2003; 35(4): 1375-7.
 16. Tabatabaei SA, Hashemi SM, Kabiri M, Yazdani M, Mortazavi M, Sadeghi AM, et al. Evaluation of the incidence and risk factors of urine leakage following kidney transplantation. J Isfahan Med Sch 2007; 25(87): 16-20. [In Persian].
 17. Streeter EH, Little DM, Cranston DW, Morris PJ. The urological complications of renal transplantation: a series of 1535 patients. BJU Int 2002; 90(7): 627-34.
 18. Englesbe MJ, Dubay DA, Gillespie BW, Moyer AS, Pelletier SJ, Sung RS, et al. Risk factors for urinary complications after renal transplantation. Am J Transplant 2007; 7(6): 1536-41.
 19. Aydin C, Berber I, Altaca G, Yigit B, Titiz I. The outcome of kidney transplants with multiple renal arteries. BMC Surg 2004; 4: 4.
 20. Bakirtas H, Guvence N, Eroglu M, Ure M, Ozok HU, Karabulut I, et al. Surgical approach to cases with multiple renal arteries in renal transplantation. Urol Int 2006; 76(2): 169-72.