بررسی میزان آگاهی از عفونت سیتومگالوویروس مادرزادی دربین پزشکان و ماماها

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه میکروب شناسی، مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 گروه میکروب شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: عفونت سیتومگالوویروس مادرزادی از علل مهم ولی کم‌تر شناخته شده‌ی آسیب‌های جبران‌ناپذیر عصبی، شنوایی و رشدی است. اثر آموزش و رعایت برخی موارد بهداشتی در کم کردن بار این بیماری ثابت شده است، اما اکثر پزشکان از این خطر بالقوه ناآگاهند. در این مطالعه، میزان دانش و آگاهی گروهی از دست‌اندرکاران سلامت که با معضل عفونت مادرزادی سیتومگالوویروس در ارتباطند، سنجیده شد.روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی مقطعی مرتبط با سنجش دانش، نگرش و رفتار عملی (Knowledge, attitude, and practice behavior یا KAP study)، در سال 1393 انجام گرفت. 341 پرسش‌نامه‌ی حاوی سؤالاتی در مورد عفونت سیتومگالوویروس شامل شیوع، علایم و عوارض، توسط گروه هدف مشتمل بر پزشکان متخصص زنان و زایمان، اطفال، عمومی و ماماها تکمیل شد. نتایج با استفاده از آزمون‌های آماری One way ANOVA،2χ، t Independent و همبستگی Pearson تحلیل شد.یافته‌ها: 341 پرسش‌نامه‌ی تکمیل شده از 87 نفر (5/25 درصد) شاغل سلامت مرد (40 نفر پزشک عمومی و 47 نفر متخصص اطفال) و 254 نفر (5/74 درصد) شاغل سلامت زن (60 نفر ماما، 39 نفر پزشک عمومی، 55 نفر متخصص اطفال و 100 نفر متخصص زنان) با میانگین سنی 5/6 ± 9/39 جمع‌آوری شد. نمره‌ی آگاهی کلی در مورد عفونت سیتومگالوویروس مادرزادی بین متخصصین با پزشکان عمومی و ماماها اختلاف معنی‌داری داشت (001/0 > P). جنس مؤنث آگاهی بیشتری در این زمینه داشتند (001/0 > P).نتیجه‌گیری: پزشکان عمومی و ماماها، به عنوان خط اول ارایه‌ی خدمات سلامت به زنان باردار، نیاز دارند آگاهی بیشتری در زمینه‌ی عفونت مادرزادی سیتومگالوویروس داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Awareness of Congenital Cytomegalovirus Infection among General Practitioners and Midwives

نویسندگان [English]

 • Sharareh Moghim 3
 • Masoud Mokhtari 2
 • Bahram Nasr-Esfahani 4
 • Hajieh Ghasemian-Safaei 4
1 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 General Practitioner, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Department of Bacteriology and Virology, Nosocomial Infection Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Bacteriology and Virology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Congenital cytomegalovirus infection is less known but important cause of irreparable damages of the nerve, hearing and growth. The effect of education and certain health issues have been proved in reducing burden of the disease. In this study, the knowledge of healthcare providers in relation to congenital cytomegalovirus infection was measured.Methods: In a cross-sectional study in 2014, the knowledge, attitude, and practice behavior (KAP study) of practitioners and midwives was assessed. 341 questionnaires including question about the infection, such as prevalence, symptoms and complications, were fulfilled by the target group, gynecologists, pediatricians, general practitioners and midwives. The results were analyzed using one-way ANOVA, chi-square test, Pearson’s correlation and independent-t tests.Findings: Of 341 fulfilled questionnaires, 87 (26%) were men (40 general practitioners and 47 pediatricians) and 254 (74%) were women (60 midwives, 39 general practitioners, 55 pediatricians and 100 gynecologists) with the mean age of 39.9 ± 0.6 years. The overall knowledge score about the congenital cytomegalovirus infection was different between the specialists and general practitioners/midwives (P < 0.001). Women had more knowledge about this infection (P < 0.001).Conclusion: General practitioners and midwives, as the first line of health care providers to pregnant women, need more knowledge about the congenital cytomegalovirus infection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cytomegalovirus (CMV)
 • Congenital infection
 • Knowledge
 • Questionnaire
 1. Cannon MJ, Westbrook K, Levis D, Schleiss MR, Thackeray R, Pass RF. Awareness of and behaviors related to child-to-mother transmission of cytomegalovirus. Prev Med 2012; 54(5): 351-7.
 2. Lim SL, Tan WC, Tan LK. Awareness of and attitudes toward congenital cytomegalovirus infection among pregnant women in Singapore. Int J Gynaecol Obstet 2012; 117(3): 268-72.
 3. Cannon MJ. Congenital cytomegalovirus (CMV) epidemiology and awareness. J Clin Virol 2009; 46(Suppl 4): S6-10.
 4. American College of Obstetricians and Gynecologists. Perinatal viral and parasitic infections. Washington, DC: American College of Obstetricians and Gynecologists; 1988.
 5. Moghim S, Zanouba M, Hedayatpour B, Nasr Esfahani B, Fazeli H. Physicians and Nurses' Awareness of Transmission and Prevention Methods of Congenital Cytomegalovirus Infec. J Isfahan Dent Sch 2013; 30(222): 1-7. [In Persian].
 6. Korver AM, de Vries JJ, de Jong JW, Dekker FW, Vossen AC, Oudesluys-Murphy AM. Awareness of congenital cytomegalovirus among doctors in the Netherlands. J Clin Virol 2009; 46(Suppl 4): S11-S15.
 7. Biernacki P, Waldorf D. Snowball sampling: problems and techniques of chain referral sampling. Sociological Methods and Research 1981; 10(2): 141-63.
 8. Picone O, Vauloup-Fellous C, Cordier AG, Parent DC, Senat MV, Frydman R, et al. A 2-year study on cytomegalovirus infection during pregnancy in a French hospital. BJOG 2009; 116(6): 818-23.
 9. Harvey J, Dennis CL. Hygiene interventions for prevention of cytomegalovirus infection among childbearing women: systematic review. J Adv Nurs 2008; 63(5): 440-50.
 10. Jeon J, Victor M, Adler SP, Arwady A, Demmler G, Fowler K, et al. Knowledge and awareness of congenital cytomegalovirus among women. Infect Dis Obstet Gynecol 2006; 2006: 80383.
 11. Read JS, Cannon MJ, Stanberry LR, Schuval S. Prevention of mother-to-child transmission of viral infections. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2008; 38(9): 274-97.
 12. Baer HR, McBride HE, Caviness AC, Demmler-Harrison GJ. Survey of congenital cytomegalovirus (cCMV) knowledge among medical students. Journal of Clinical Virology 2014; 60(3): 222-42.
 13. Cordier AG, Guitton S, Vauloup-Fellous C, Grangeot-Keros L, Benachi A, Picone O. Awareness and knowledge of congenital cytomegalovirus infection among health care providers in France. J Clin Virol 2012; 55(2): 158-63.
 14. Pereboom MT, Mannien J, Spelten ER, Hutton EK, Schellevis FG. Maternal cytomegalovirus infection prevention: the role of Dutch primary care midwives. Midwifery 2014; 30(12): 1196-201.