بررسی نگرش پزشکان جامعه درباره‌ی اخلاق پزشکی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ایران پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اخلاق پزشکی از موضوعات مهم در حیطه‌ی پزشکی است. این مطالعه انجام گرفت تا گامی در جهت ارزیابی نگرش جامعه‌ی پزشکی اصفهان به مباحث اخلاق پزشکی برداشته شود؛ در مراحل بعدی، با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته، می‌توان نقاط ضعف و قوت را شناسایی کرد و گام‌های مؤثرتری در جهت تحقق اصول اخلاقی در جامعه پزشکی برداشت.روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی در سال 1392، 103 نفر از پزشکان شاغل در شهر اصفهان مورد مطالعه قرار گرفتند و سطح نگرش آنان راجع به اخلاق پزشکی، با استفاده از پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت. داده‌ها به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین نمره‌ی نگرش این افراد در زمینه‌ی اخلاق پزشکی 9/8 ± 8/48 با دامنه‌ی 96-28 (از حداکثر نمره‌ی قابل اکتساب 100) بود. بر این اساس، 1 نفر (0/1 درصد) دارای سطح نگرش ضعیف، 62 نفر (2/60) دارای سطح نگرش متوسط و 40 نفر (8/38 درصد) دارای سطح نگرش مطلوب بودند. نتیجه‌گیری: پزشکان شاغل به چگونگی‌ و محتوای اصول اخلاق پزشکی، نگرش قابل قبولی داشتند؛ ولی سطح نگرش آنان در مقایسه با مطالعه‌های دیگر در حد مطلوب نیست. یکی از مهم‌ترین راهکارهای ارتقای نگرش پزشکان، اهمیت دادن به درس اخلاق پزشکی در زمان دانشجویی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Physicians’ Attitude about Medical Ethics

نویسندگان [English]

 • Ghodratollah Momeni 1
 • Neda Yavari 2
 • Maryam Ghasemi 3
1 Assistant Professor, Department of Islamic Knowledge, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 General Practitioner, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: One of the most important fields in medicine is medical ethics. This study aimed to evaluate the attitude to medical ethics among physicians to determine weak and strength points in this statement and to improve it.  Methods: In a cross-sectional study, 103 physicians were selected from Isfahan areas, Iran, and their attitude about medical ethics was evaluated via a special questionnaire. Finally, the data were analyzed using SPSS software.Findings: The mean ± SD of attitude score in studied population was 48.4 ± 8.9 (rang: 28-96) from the maximum score of 100. 1 physician (1%) had weak attitude, 62 (61.2%) had moderate attitude and 40 (38.8%) had good attitude about medical ethics.Conclusion: According to our findings, physicians’ attitude about medical ethics is not acceptable and some strategies must be done for improvement of this attitude, especially among medical students.   

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medical ethic
 • Attitude
 • Physician
 1. Lovett LM, Seedhouse D. An innovation in teaching ethics to medical students. Medical Education 1990; 24(1): 37-41.
 2. Schneider GW, Snell L. C.A.R.E.: an approach for teaching ethics in medicine. Soc Sci Med 2000; 51(10): 1563-7.
 3. Charon R, Fox RC. Critiques and remedies: medical students call for change in ethics teaching. JAMA 1995; 274(9): 767, 771.
 4. Martinez SA. Currents in contemporary ethics. J Law Med Ethics 2002; 30(3): 452-4.
 5. Huijer M, van LE, Boenink A, Kimsma G. Medical students' cases as an empirical basis for teaching clinical ethics. Acad Med 2000; 75(8): 834-9.
 6. Koh Y. Residents' preparation for and ability to manage ethical conflicts in Korean residency programs. Acad Med 2001; 76(3): 297-300.
 7. Asai A, Kishino M, Fukui T, Masano T. Postgraduate education in medical ethics in Japan. Med Educ 1998; 32(1): 100-4.
 8. Holm S, Nielsen GH, Norup M, Vegner A, Guldmann F, Andreasen PH. Changes in moral reasoning and the teaching of medical ethics. Med Educ 1995; 29(6): 420-3.
 9. Ministry of Health and Medical Education. Medical ethics and brief of history of medicine. Tehran, Iran: Sepehr Publications; 1991. [In Persian].
 10. Larijani MB. Physician and ethical considerations. Tehran, Iran: Baray-e-Farda Publication; 2004. [In Persian].
 11. Esmaeeli Yazdi A. Culture of ethics. Qom, Iran: Jamkaran Mosque Publications; 1983. [In Persian].
 12. Dibaei A, Saadati N. Evaluating the attitudes of medical students and graduates to medical ethics courses in Ahwaz University of Medical Sciences in 2006-2007. Medical Ethics 2009; 3(7): 111-39. [In Persian].
 13. McDonald C, Nijhof A. Beyond codes of ethics: an integrated framework for stimulating morally responsible behaviour in organisations. Leadership & Organization Development Journal 1999; 20(3): 133-47.
 14. Howe KR. Medical students' evaluations of different levels of medical ethics teaching: implications for curricula. Med Educ 1987; 21(4): 340-9.