بررسی مقایسه‌ای احساس خوب بودن (Well-being) در خانم‌های زایمان کرده به روش سزارین و طبیعی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: نظر به اهمیت موضوع خوب بودن (Well-being) در علم روان‌شناسی نوین و با توجه به اهمیت سلامت روانی مادران پس از زایمان و اثری که روی سلامت بهداشت روانی خانواده، فرزندان و جامعه می‌گذارد و با توجه به این که رضایتمندی فرد پس از زایمان در انتخاب شیوه‌ی زایمانی در بارداری‌های بعدی فرد و اطرافیان او و شیوه‌ی مراقبت از نوزاد اثر به سزایی دارد، بررسی مقوله‌ی Well-being پس از زایمان از اهمیت قابل توجهی برخوردار می‌باشد. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین تأثیر نوع زایمان بر احساس خوب بودن به انجام رسید.روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی هم‌گروهی آینده‌نگر، 100 زن باردار کاندیدای سزارین و 100 زن باردار کاندیدای زایمان طبیعی با استفاده از پرسش‌نامه‌ی استاندارد شده‌ی Well-being، در قبل و بعد از زایمان مورد مصاحبه قرار گرفتند و تأثیر شیوه‌ی زایمان و متغیرهای مربوط به بارداری بر احساس خوب بودن بعد از زایمان بررسی شد. داده‌های به دست آمده با نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: میانگین نمره‌ی احساس خوب بودن در قبل از زایمان در دو گروه تحت زایمان طبیعی و سزارین به ترتیب 88/17 ± 40/65 و 86/14 ± 24/66 و در بعد از زایمان به ترتیب 82/26 ± 11/63 و 24/22 ± 52/64 بود و تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد. بر حسب آزمون Regression خطی، جهت پیش‌بینی میزان خوب بودن بعد از زایمان، از بین متغیرهای مورد بررسی، دو متغیر سابقه‌ی فوت فرزند (030/0 = P، 150/0- = Beta) و میزان خوب بودن قبل از زایمان (002/0 = P، 220/0 = Beta) تنها متغیرهایی بودند که میزان خوب بودن بعد از زایمان را پیش‌گویی می‌کردند و سایر متغیرها شامل سن مادر، جنس نوزاد، رتبه‌ی تولد، حاملگی ناخواسته، سابقه‌ی حاملگی خارج رحمی، سابقه‌ی سقط جنین و تعداد فرزند زنده، پیش‌گویی کننده‌ی این نمره نبودند.نتیجه‌گیری: شیوه‌ی زایمان در نمره‌ی احساس خوب بودن قبل و بعد از زایمان تأثیر معنی‌داری ندارد. از طرف دیگر، سابقه‌ی فوت فرزند و نمره‌ی احساس خوب بودن در قبل از زایمان، در نمره‌ی احساس خوب بودن بعد از زایمان تأثیر معنی‌دار داشتند. بنابراین، به دست اندر کاران امور بهداشتی توصیه می‌شود در مراقبت‌های مربوط به بارداری و زایمان به جنبه‌های تقویت احساس نشاط و شادمانی مادران توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study on Well-Being (Feel-Good) in Natural Childbirth and Cesarean Section

نویسندگان [English]

 • Ziba Farajzadegan 1
 • Parisa Saeedi 2
 • Narges Motamedi 3
1 Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The importance of the topic well-being in modern psychology and science regarding the importance of mental health of postpartum mothers and its effect on family health and on the mental health of children and the community is proven. The mother’s satisfaction after delivery has an important effect on the next selection of method of delivery for herself and her family, too. This study aimed to determine the impact of method of delivery on the feeling of well-being.Methods: In a prospective cohort study, 100 pregnant women candidates for natural childbirth and 100 pregnant woman candidates for caesarian section were interviewed before and after delivery using well-being standardized questionnaire. The influence of the method of delivery and pregnancy and related variables on the feeling of well-being after childbirth was investigated.Findings: Before the delivery, the mean score of well-being was 65.40 ± 17.88 and 66.24 ± 14.86 in cesarean section and natural childbirth groups, respectively; after the delivery, the mean score was 63.11 ± 26.82 and 64.52 ± 22.24 in the groups, respectively. There were no significant differences between the two groups before and after the delivery. Based on linear regression test, to predict the amount of well-being after childbirth, history of child death and the amount of well-being before the delivery were the only variables that prophesied the amount of well-being after the childbirth; other variables including age, sex, unwanted pregnancy, baby ranks, history of ectopic pregnancy, history of miscarriage and the number of the children were alive and were not  score predictions.Conclusion: According to the results, type of the delivery has no significant influence on the feeling of well-being after childbirth. History of child death and amount of well-being before the delivery are the only variables that prophecies the amount of well-being after childbirth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Feeling of well-being
 • Natural childbirth
 • Postpartum depression
 • Cesarean section delivery
 1. Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan and Sadock's concise textbook of clinical psychiatry. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2008. p. 406-7.
 2. Spinelli MG. Antepartum and postpartum depression. J Gend Specif Med 1998; 1(2): 33-6.
 3. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Rouse D, Spong C. Williams obstetrics. 23th ed. New York, NY: McGraw Hill Professional, 2009. p. 655-6, 1176.
 4. Morris-Rush JK, Freda MC, Bernstein PS. Screening for postpartum depression in an inner-city population. Am J Obstet Gynecol 2003; 188(5): 1217-9.
 5. O'Hara MW, Schlechte JA, Lewis DA, Wright EJ. Prospective study of postpartum blues. Biologic and psychosocial factors. Arch Gen Psychiatry 1991; 48(9): 801-6.
 6. Llewellyn AM, Stowe ZN, Nemeroff CB. Depression during pregnancy and the puerperium. J Clin Psychiatry 1997; 58(Suppl 15): 26-32.
 7. Gitlin MJ, Pasnau RO. Psychiatric syndromes linked to reproductive function in women: a review of current knowledge. Am J Psychiatry 1989; 146(11): 1413-22.
 8. Gale S, Harlow BL. Postpartum mood disorders: a review of clinical and epidemiological factors. J Psychosom Obstet Gynaecol 2003; 24(4): 257-66.
 9. Pariser SF, Nasrallah HA, Gardner DK. Postpartum mood disorders: clinical perspectives. J Womens Health 1997; 6(4): 421-34.
 10. Rowlands IJ, Redshaw M. Mode of birth and women's psychological and physical wellbeing in the postnatal period. BMC Pregnancy and Childbirth 2012; 12: 138.
 11. Farajzadegan Z, Koosha P, Sufi GJ, Keshvari M. The relationship between family function and women's well-being. Iran J Nurs Midwifery Res 2013; 18(1): 9-13.
 12. Gheissari A, Farajzadegan Z, Heidary M, Salehi F, Masaeli A, Mazrooei A, et al. Validation of Persian version of PedsQL™ 4.0™ generic core scales in toddlers and children. Int J Prev Med 2012; 3(5): 341-50.
 13. DiMatteo MR, Morton SC, Lepper HS, Damush TM, Carney MF, Pearson M, et al. Cesarean childbirth and psychosocial outcomes: a meta-analysis. Health Psychol 1996; 15(4): 303-14.
 14. Hannah ME, Hannah WJ, Hewson SA, Hodnett ED, Saigal S, Willan AR. Planned caesarean section versus planned vaginal birth for breech presentation at term: a randomised multicentre trial. Term Breech Trial Collaborative Group. Lancet 2000; 356(9239): 1375-83.
 15. Porter M, van Teijlingen E, Chi Ying YL, Bhattacharya S. Satisfaction with cesarean section: qualitative analysis of open-ended questions in a large postal survey. Birth 2007; 34(2): 148-54.