مقایسه‌ی دگزامتازون، متوکلوپرامید و اندانسترون در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل سزارین

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، واحد بین‌الملل، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از معضلاتی که پس از سزارین ایجاد می‌شود، تهوع و استفراغ است. تأثیر چشمگیر داروهای ضد تهوع و استفراغ در کاهش این معضل به اثبات رسیده است. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی اثر داروی اندانسترون، دگزامتازون و متوکلوپرامید برای کنترل این عارضه است.روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور، تعداد 210 بیمار زن کاندید عمل جراحی سزارین غیر اورژانسی به 3 گروه 70تایی تقسیم شدند و بیهوشی عمومی دریافت کردند. برای گروه اول، داروی اندانسترون، گروه دوم دگزامتازون و گروه سوم متوکلوپرامید در قبل عمل تزریق شد. اثرات 3 دارو در کاهش تهوع و استفراغ بیماران در فاصله‌ی زمانی 0، 2، 4 و 8 ساعت پس از عمل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از آزمون‌های آماری Kruskal-Wallis و جدول فراوانی تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: تزریق اندانسترون، متوکلوپرامید و دگزامتازون در پایان عمل جراحی، باعث کاهش تهوع و استفراغ بیماران پس از عمل شد. میزان کاهش تهوع و استفراغ در 4 ساعت بعد از عمل در هر سه گروه تفاوت معنی‌دار داشت. مصرف دگزامتازون، بیشترین حالت تهوع و استفراغ را به دنبال داشت (007/0 = P).نتیجه‌گیری: در بیمارانی که تحت عمل سزارین با بیهوشی عمومی قرار می‌گیرند، جهت کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل می‌توان از داروی اندانسترون و متوکلوپرامید استفاده کرد که اثربخشی طولانی‌تری را در 4 ساعت بعد از عمل را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Prophylactic Antiemetic Effect of Ondansetron, Dexamethasone and Metoclopramide in Cesarean Delivery under General Anesthesia

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Bahmani 1
 • Seyed Ebrahim Sadeghi 1
 • Ladan Hosseinipanah 2
1 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine, International Branch, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Background: Positive effectiveness of antiemetic drugs was approved in reduction of post-operative nausea and vomiting (PONV). The purpose of this study was comparison of dexamethazone, ondansetron and metoclopramide in prevention of post-operative nausea and vomiting.Methods: 210 women candidates for elective cesarean section under general anesthesia were divided in to three groups of 70. The groups received ondansetron, dexamethazone or metoclopramide near the end of the surgery. Post-operative nausea and vomiting was evaluated at 0, 2, 4 and 8 hours after the operation. The results were analyzed using Kruskal-Wallis test.Findings: Injection of all three drugs, ondansetron, metoclopramide and dexamethazane reduced post-operative nausea and vomiting. The rate of reduction of nausea and vomiting was significant in all 3 groups at 4 hours after the surgery. At this time, the dexamethazane group had the highest nausea and vomiting (P = 0.007).Conclusion: Ondansetron and metoclopramide can be used in the patients with elective cesarean section under general anesthesia for reduction of post-operative nausea and vomiting; the drugs showed more effectiveness with longer duration compared to dexamethasone.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cesarean section
 • Dexamethasone
 • Ondansetron
 • Metoclopramide
 • Nausea and vomiting
 1. Sherwood E, Williams CG, Prough DS. Anesthesiology principles, pain management and conscious sedation. In: Townsend CM, editor. Sabiston textbook of surgery: the biological basis of modern surgical practice. 17th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2004. p. 434.
 2. Davis M. Nausea and vomiting of pregnancy: an evidence-based review. J Perinat Neonatal Nurs 2004; 18(4): 312-28.
 3. Alghanem SM, Massad IM, Rashed EM, Abu-Ali HM, Daradkeh SS. Optimization of anesthesia antiemetic measures versus combination therapy using dexamethasone or ondansetron for the prevention of postoperative nausea and vomiting. Surg Endosc 2010; 24(2): 353-8.
 4. Henzi I, Walder B, Tramer MR. Metoclopramide in the prevention of postoperative nausea and vomiting: a quantitative systematic review of randomized, placebo-controlled studies. Br J Anaesth 1999; 83(5): 761-71.
 5. Maddali MM, Mathew J, Fahr J, Zarroug AW. Postoperative nausea and vomiting in diagnostic gynaecological laparoscopic procedures: comparison of the efficacy of the combination of dexamethasone and metoclopramide with that of dexamethasone and ondansetron. J Postgrad Med 2003; 49(4): 302-6.
 6. White PF, Freire AR. Ambulatory (outpatient) anesthesia. In: Miller RD, Editor. Anesthesia. 6th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone; 2005. p. 2598-9.
 7. Ku CM, Ong BC. Postoperative nausea and vomiting: a review of current literature. Singapore Med J 2003; 44(7): 366-74.
 8. Miller RD. Miller's anesthesia. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2010.
 9. Zahedi H, Rouzbeh Kargar L. Comparing the prophylaxis effect of ondansetron and metoclopramide against intraoperative nausea and vomiting during spinal anesthesia for cesarean section. J Babol Univ Med Sci 2004; 6(3): 32-6. [In Persian].
 10. Pearman MH. Single dose intravenous ondansetron in the prevention of postoperative nausea and vomiting. Anaesthesia 1994; 49(Suppl): 11-5.
 11. Briggs GG. Teratogenicity and drugs in breast milk. In: Young LY, Koda-Kimble MA, Editors. Applied therapeutics: the clinical use of drugs. Vancouver, WA: Applied Therapeutics, Incorporated; 1998. p. 45-51.
 12. Pan PH, Moore CH. Intraoperative antiemetic efficacy of prophylactic ondansetron versus droperidol for cesarean section patients under epidural anesthesia. Anesth Analg 1996; 83(5): 982-6.
 13. Banihashem N, Hassannasab B, Naziri F, Rahimifar AR, Hosseini V, Shirkhani Z. Comparison of the prophylactic effect of ondansetron and dexamethasone on postoperative nausea and vomiting after intrathecal meperidine in women scheduled for elective cesarean section. J Babol Univ Med Sci 2011; 13(3): 29-33. [In Persian].
 14. Jabalameli M, Honarmand A, Safavi M, Chitsaz M. Treatment of postoperative nausea and vomiting after spinal anesthesia for cesarean delivery: A randomized, double-blinded comparison of midazolam, ondansetron, and a combination. Adv Biomed Res 2012; 1: 2.
 15. El-Deeb AM, Ahmady MS. Effect of acupuncture on nausea and/or vomiting during and after cesarean section in comparison with ondansetron. J Anesth 2011; 25(5): 698-703.
 16. Han DW, Hong SW, Kwon JY, Lee JW, Kim KJ. Epidural ondansetron is more effective to prevent postoperative pruritus and nausea than intravenous ondansetron in elective cesarean delivery. Acta Obstet Gynecol Scand 2007; 86(6): 683-7.
 17. Yazigi A, Chalhoub V, Madi-Jebara S, Haddad F, Hayek G. Prophylactic ondansetron is effective in the treatment of nausea and vomiting but not on pruritus after cesarean delivery with intrathecal sufentanil-morphine. J Clin Anesth 2002; 14(3): 183-6.
 18. Pan PH, Moore CH. Comparing the efficacy of prophylactic metoclopramide, ondansetron, and placebo in cesarean section patients given epidural anesthesia. J Clin Anesth 2001; 13(6): 430-5.
 19. Mohamed F, Firas D, Riadh B, Walid D, Lasaad S, Abdelhamid K. Combined use of metoclopramide and dexamethasone as a prophylactic antiemetic in elective cesarean section under spinal anesthesia. Middle East J Anaesthesiol 2012; 21(6): 829-34.
 20. Mishriky BM, Habib AS. Metoclopramide for nausea and vomiting prophylaxis during and after Caesarean delivery: a systematic review and meta-analysis. Br J Anaesth 2012; 108(3): 374-83.
 21. Banihashem N, Hasannasab B, Alereza H. Does dexamethasone prevent subarachnoid meperidin-induced nausea, vomiting and pruritus after cesarean delivery? Saudi J Anaesth 2013; 7(2): 138-41.
 22. Nortcliffe SA, Shah J, Buggy DJ. Prevention of postoperative nausea and vomiting after spinal morphine for Caesarean section: comparison of cyclizine, dexamethasone and placebo. Br J Anaesth 2003; 90(5): 665-70.