بررسی رابطه‌ی بین اختلاف فشار خون اهدا کننده و گیرنده‌ی پیوند کلیه در پیایند عملکرد کلیه پیوندی در اهدا کننده‌های زنده

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعات و بررسی‌ها نشان داده است که اخذ پیوند از دهنده‌ی مبتلا به فشار خون بالا، به گیرنده‌ی دارای فشار خون طبیعی و یا پایین، به علت کاهش پرفیوژن بافتی و همچنین اخذ پیوند از دهنده‌ی دارای فشار خون طبیعی به گیرنده‌ی مبتلا به فشار خون بالا، به علت افزایش پرفیوژن بافتی، بر بقای کلیه‌ی پیوندی تأثیرگذار خواهد بود. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین تأثیر فشار خون دهنده و گیرنده‌ی پیوند، بر پیایند کلیه‌ی پیوند شده به انجام رسید.روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، تعداد 30 مورد پیوند کلیه از فرد زنده مورد مطالعه قرار گرفت و فشار خون افراد دهنده و گیرنده به همراه اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به بیماری بررسی و ثبت شد. بیماران تحت پیوند، تا 48 ساعت بعد پیوند بررسی شدند و پیایند کلیه‌ی پیوندی بر اساس سطح کراتینین خون و برون‌ده ادراری تعیین شد و ارتباط آن با اختلاف فشار خون دهنده و گیرنده‌ی پیوند، مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: بررسی سطح کراتینین بیماران گیرنده‌ی پیوند نشان داد در 2 ساعت بعد پیوند، سطح کراتینین بیمارانی که دارای فشار متوسط شریانی بالاتری نسبت به دهندگان بوده‌اند، 20/1 ± 15/4 و در بیمارانی که فشار متوسط پایین‌تری داشتند، 69/1 ± 27/5 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر بود (044/0 = P). در 6 ساعت بعد عمل، سطح کراتینین در دو گروه پیش‌گفته، به ترتیب 89/0 ± 84/3 و 72/1 ± 65/4 بود؛ اما اختلاف مشاهده شده معنی‌دار نبود (100/0 = P). در 24 ساعت بعد عمل، سطح کراتینین دو گروه، به ترتیب 84/0 ± 54/2 و 24/2 ± 05/4 بود (012/0 = P) و در 48 ساعت بعد عمل، سطح کراتینین در دو گروه، به ترتیب 14/1 ± 96/1 و 10/2 ± 76/2 بود؛ اما این تفاوت معنی‌دار نبود (180/0 = P).نتیجه‌گیری: اختلاف فشار خون دهنده و گیرنده‌ی کلیه‌ی پیوندی، یک عامل مؤثر در میزان کارکرد کلیه و پیایند عمل پیوند می‌باشد و لازم است در بررسی‌های قبل از پیوند کلیه، موضوع اختلاف فشار خون گیرنده و دهنده، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Blood Pressure Difference of the Receiver and Donor in Kidney Transplantation on the Outcomes of Kidney Function

نویسندگان [English]

 • Mohammad Golparvar 1
 • Zahra Salehi 2
1 Associate Professor, Anesthesiology and Critical Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: As a result of studies, kidney transplantation from a donor with high blood pressure to a receiver with normal blood pressure and kidney transplantation from a donor with normal blood pressure to a patient with high blood pressure may lead to tissue hypo- and hyper-perfusion and finally, effect on the survival of the transplanted kidney. The aim of this study was determining the effect of blood pressure difference between the receiver and donor in kidney transplantation on the outcome of kidney function.Methods: In a cross-sectional study, 30 kidney transplantations were studied. Blood pressure of donor and receiver was measured before the transplantation and with demographic data entered to special checklist. All the patients were followed after 48 hours after the surgery for outcome of kidney transplantation based on creatinine level and urine output. The effect of the difference in blood pressure between the donor and receiver on the survival of transplanted kidney was evaluated.Findings: The mean creatinine level of the receivers with higher and lower blood pressure amounts was 4.15 ± 1.20 and 5.27 ± 1.69 mg/dl, respectively, and the difference between the two groups was statistically significant (P = 0.044). Six hours after the surgery, the mean level of creatinine was 3.84 ± 0.89 and 4.65 ± 1.72 mg/dl in higher and lower blood pressure receivers, respectively with no statistically difference (P = 0.100). The mean level of creatinine, 24 hours after surgery, was 2.54 ± 0.84 and 4.05±2.24 mg/dl in higher and lower blood pressure receivers, respectively, and the difference was not statistically significant (P = 0.180).Conclusion: According to the results of this study, the difference between blood pressure of donor and receiver is one of the important factors on survival of transplanted kidney. Thus, before the transplantation, investigations about the difference between the blood pressure of donor and receiver mast be noticed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kidney transplantation
 • Blood Pressure
 • Survival time
 1. Bargman JM, Skorecki K. Chronic kidney disease. In: Longo D, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Loscalzo J, editors. Harrison's principles of internal medicine. 18th ed. New York, NY: McGraw-Hill Professional; 2011. p. 2308.
 2. Mitch WE. Chronic kidney disease. In: Goldman L, Schafer AI, editors. Goldman's Cecil medicine. 24th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2011. p. 810-26.
 3. Yu HT. Progression of chronic renal failure. Arch Intern Med 2003; 163(12): 1417-29.
 4. Alpers CE, Fogo AB. Kidney and its collecting system. In: Kumars B, Robbins S, editors. Robbins basic pathology. 8th ed. Philadephia, PA: Saunders/Elsevier; 2007. p. 542.
 5. Coresh J, Selvin E, Stevens LA, Manzi J, Kusek JW, Eggers P, et al. Prevalence of chronic kidney disease in the United States. JAMA 2007; 298(17): 2038-47.
 6. Lezaic V, Bajcetic S, Perunicic-Pekovic G, Bukvic D, Dimkovic N, Djukanovic L. Screening of elderly for chronic kidney disease. Kidney Blood Press Res 2012; 35(6): 497-503.
 7. Fourtounas C. Phosphorus metabolism in chronic kidney disease. Hippokratia 2011; 15(Suppl 1): 50-2.
 8. Kanbay A, Buyukoglan H, Ozdogan N, Kaya E, Oymak FS, Gulmez I, et al. Obstructive sleep apnea syndrome is related to the progression of chronic kidney disease. Int Urol Nephrol 2012; 44(2): 535-9.
 9. Milford EL, Sayegh MH, Chandraker A. Transplantation in the treatment of renal failure. In: Longo D, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Loscalzo J, editors. Harrison's principles of internal medicine. 18th ed. New York, NY: McGraw-Hill Professional; 2011. p. 2327.
 10. Hasanzadeh J, Salahi H, Rajaeefard A, Zeighami B, Almasi-ahshiani A. 10-year graft survival analysis of renal transplantation and factors affecting it in patients transplanted from live donor in Shiraz Transplant Research Center during 1999-2009. J Kerman Univ Med Sci 2010; 18(1): 28-39. [In Persian].
 11. Ahmadi F, Alimadadi A, Lesan Pezeshki M. Slow graft function and related risk factors in living donor kidney transplantation. Tehran Univ Med J 2008; 65(10): 30-5. [In Persian].
 12. Torregrosa JV, Campistol JM, Fenollosa B, Montesinos M, Romar A, Martinez de Osaba MJ. Role of secondary hyperparathyroidism in the development of post-transplant acute tubular necrosis. Nephron 1996; 73(1): 67-72.
 13. Salvatierra O, Amend W, Vincenti F, Potter D, Stoney R, Duca R, et al. 1,500 renal transplants at one center: evolution of a strategy for optimal success. Am J Surg 1981; 142(1): 14-20.
 14. Woo YM, Jardine AG, Clark AF, MacGregor MS, Bowman AW, Macpherson SG, et al. Early graft function and patient survival following cadaveric renal transplantation. Kidney Int 1999; 55(2): 692-9.