بررسی تأثیر دوزهای متفاوت سولفات منیزیم بر تغییرات قلبی- عروقی به تحریک لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری تراشه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری تراشه منجر به اختلالات همودینامیک می‌شود. منیزیم به طور مستقیم، موجب اتساع عروق کرونر می‌شود و از آزاد شدن کاتکول آمین‌ها جلوگیری می‌کند. در نتیجه، عوارض قلبی- عروقی ناشی از لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری تراشه را کاهش می‌دهد.روش‌ها: در این مطالعه، 120 بیمار کاندیدای عمل جراحی اکتیو در 4 گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه اول 30، گروه دوم 40، گروه سوم 50 میلی‌گرم بر کیلوگرم منیزیم سولفات و گروه چهارم (گروه شاهد) نرمال سالین با حجم مشابه دریافت کردند. وضعیت همودینامیک بیمار در زمان پایه، قبل از لارنگوسکوپی، 1، 3، 5 و 10 دقیقه بعد از لارنگوسکوپی ثبت شد. تغییرات قطعه‌ی ST و آریتمی، مدت زمان لارنگوسکوپی و مدت زمان اکتوباسیون نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. 4 گروه از نظر عوارض لارنگوسکوپی، برادی‌کاردی، تاکی‌کاردی، هیپرتانسیون و هیپوتانسیون نیز مورد بررسی قرار گرفتند.یافته‌ها: میانگین ضربان قلب در 3 گروه نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی‌داری نداشت؛ اما در فشار خون سیستولی و دیاستولی و متوسط شریانی، این تفاوت معنی‌دار بود. عوارض لارنگوسکوپی در 3 گروه نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی‌داری نداشت. در مدت زمان لارنگوسکوپی و مدت زمان اکتوباسیون نیز تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد. آریتمی و تغییرات قطعه‌ی ST نیز مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: تجویز دوزهای کمتر از 50 (30 و 40) میلی‌گرم بر کیلوگرم می‌تواند در کاهش عوارض قلبی– عروقی ناشی از لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری تراشه مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Various Doses of Magnesium Sulfate on Cardiovascular Changing and Stimulating due to Laryngoscopes and Intubation

نویسندگان [English]

 • Azim Honarmand 1
 • Mohammadreza Safavi 1
 • Neda Daftarifard 2
 • Elaheh Rahmanikhah 2
1 Associate Professor, Anesthesiology and Critical Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Laryngoscopy and endotracheal intubation may produce adverse hemodynamic effects. Magnesium directly contributes to coronary vasodilatation and inhibits the release of catecholamines, thus attenuating the hemodynamic effects during endotracheal intubation.Methods: In this study, 120 patients candidates for elective surgery were studied in four groups that received 30, 40 and 50 mg/kg magnesium sulfate, and the same volume of normal saline (control). The patient's hemodynamic status at baseline, before laryngoscopy, and 1, 3, 5 and 10 minutes after the laryngoscopy were recorded. ST-segment changes and arrhythmias, and the time and duration of laryngoscopy and extubation were evaluated, too. 4 groups were examined for laryngoscopy effects, tachycardia, bradycardia, hypertension and hypotension.Findings: The mean heart rate in the three groups had no significant changes compared to the control group, but in systolic and diastolic blood pressure and mean arterial pressure the differences were significant. Laryngoscopy effects in the three groups had no significant differences compared to the controls. Laryngoscopy time and extubation time had no significant changes, too. Arrhythmia and ST-segment changes were not observed.Conclusion: The result of the present study shows that the doses lower than 50 mg/kg (30 and 40 mg/kg) of magnesium can be effective in reducing cardiac complications of laryngoscopy and tracheal intubation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Magnesium sulfate
 • Cardiovascular complications
 • Laryngoscopy
 1. James MF, Beer RE, Esser JD. Intravenous magnesium sulfate inhibits catecholamine release associated with tracheal intubation. Anesth Analg 1989; 68(6): 772-6.
 2. Crawford DC, Fell D, Achola KJ, Smith G. Effects of alfentanil on the pressor and catecholamine responses to tracheal intubation. Br J Anaesth 1987; 59(6): 707-12.
 3. Puri GD, Batra YK. Effect of nifedipine on cardiovascular responses to laryngoscopy and intubation. Br J Anaesth 1988; 60(5): 579-81.
 4. Douglas WW, Rubin RP. The mechanism of catecholamine release from the adrenal medulla and the role of calcium in stimulus-secretion coupling. J Physiol 1963; 167(2): 288-310.
 5. Kimura T, Yasue H, Sakaino N, Rokutanda M, Jougasaki M, Araki H. Effects of magnesium on the tone of isolated human coronary arteries. Comparison with diltiazem and nitroglycerin. Circulation 1989; 79(5): 1118-24.
 6. Miyagi H, Yasue H, Okumura K, Ogawa H, Goto K, Oshima S. Effect of magnesium on anginal attack induced by hyperventilation in patients with variant angina. Circulation 1989; 79(3): 597-602.
 7. Vigorito C, Giordano A, Ferraro P, Acanfora D, De Caprio L, Naddeo C, et al. Hemodynamic effects of magnesium sulfate on the normal human heart. Am J Cardiol 1991; 67(16): 1435-7.
 8. Turlapaty PD, Carrier O. Influence of magnesium on calcium-induced responses of atrial and vascular muscle. J Pharmacol Exp Ther 1973; 187(1): 86-98.
 9. James MF, Beer RE, Esser JD. Intravenous magnesium sulfate inhibits catecholamine release associated with tracheal intubation. Anesth Analg 1989; 68(6): 772-6.
 10. Gambling DR, Birmingham CL, Jenkins LC. Magnesium and the anaesthetist. Can J Anaesth 1988; 35(6): 644-54.
 11. Critelli G, Ferro G, Peschle C, Perticone F, Rengo F, Condorelli M. Myocardial contractility after injection of prolonged infusion of magnesium sulphate. Acta Cardiol 1977; 32(1): 65-73.