بررسی تأثیر پرپشتی ابرو بر میانگین شدت درد حین عمل جراحی فیکو به روش بی‌حسی توپیکال همراه با آرام‌بخشی سیستمیک

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی ، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: جراحی کاتاراکت با تکنیک فیکوامولسیفیکیشن به کمک بی‌حسی موضعی، همراه با آرام‌بخشی سیستمیک قابل انجام است. بنابر تجربه‌ی برخی از متخصصین، بیماران دارای ابروهای پرپشت حین جراحی فیکو تحت آرام‌بخشی، همکاری مناسبی ندارند. با توجه به این گفته، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین سطح آرام‌بخشی و رضایتمندی بیمار و جراح در دو گروه بیمار با ابروی پرپشت و طبیعی حین جراحی فیکو تحت بی‌حسی موضعی همراه با آرام‌بخشی سیستمیک طراحی شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی، بیماران به دو گروه مساوی 32 نفره با ابروان طبیعی (شاهد) و پرپشت (مورد) تقسیم شدند. جراحی بیماران با استفاده از قطره‌ی تتراکایین 5/0 درصد همراه با فنتانیل وریدی و میدازولام به عنوان آرام‌بخش انجام شد. میزان آرام‌بخشی بیمار حین عمل بر اساس معیار RAMSI (Regional Assistance Mission to Solomon Islands) و میزان شدت درد در حین عمل و پایان آن نیز بر اساس معیار VAS (Visual analog scale) ارزیابی شد. در پایان عمل، میزان رضایتمندی جراح و بیمار نیز ثبت گردید. سپس داده‌ها با آزمون‌های آماری تحلیل شد.یافته‌ها: از نظر میانگین سن و وزن، بین دو گروه اختلاف معنی‌داری دیده نشد، اما میانگین قد در گروه مورد، به طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود. میانگین شدت درد حین عمل در گروه مورد، به طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود و میانگین شدت درد انتهای عمل نیز بیشتر بود، اما تفاوت معنی‌داری نداشت. میانگین RAMSI در زمان‌های مختلف و میزان رضایتمندی جراح و بیمار، بین دو گروه اختلاف معنی‌داری نداشت. میانگین ضربان قلب در تمامی زمان‌ها در گروه مورد، بیشتر بود. میانگین فشار خون سیستول و دیاستول در دقیقه‌ی 15 در گروه مورد، به طور معنی‌داری بیشتر بود، اما در بقیه‌ی زمان‌ها اختلاف معنی‌داری نداشت.نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که با توجه به افزایش میانگین شدت درد حین عمل در گروه مورد نسبت به گروه شاهد، افراد  دارای ابروی پرپشت، نیاز به دوز داروی آرام‌بخش بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Intraoperative Pain Severity in Phacoemulsification Cataract Surgery under the Topical Anesthesia and Systemic Sedation in Patients with Hairy and Normal Eyebrow

نویسندگان [English]

 • Seyed Jalal Hashemi 1
 • Kamran Montazeri 1
 • Raheleh Sadat Mirfasihi 2
1 Professor, Department of Anesthesiology and Critical Care, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: We measured the sedation level, pain severity and patients’ and surgeon’s satisfaction in phacoemulsification cataract surgery with topical anesthesia and systemic sedation in patients with hairy normal eyebrow.Methods: In a randomized clinical trial study, 32 hairy-eyebrow and 32 normal-eyebrow patients with the age of over 60 years and The American Society of Anesthesiologists (ASA) grade of I or II undergoing phacoemulsification under topical anesthesia (tetracaine 0.5%) and systemic sedation (1-1.5 μg/kg intravenous fentanyl) were studied. The intra and postoperative pain severity [based on visual analog scale (VAS)], sedation score [based on Regional Assistance Mission to Solomon Islands (RAMSI) scale], mean arterial pressure and pulse rate, and patients’ and surgeon’s satisfaction were evaluated. Data was analyzed using chi-square and t tests.Findings: There was no significant difference between the two groups in age and weight. But, the mean height was significantly lower in hairy-eyebrow patients. The severity of intraoperative pain was significantly higher in hairy-eyebrow patients; the severity of postoperative pain was not significantly different. There was no statistically difference between the groups in sedation score (RAMSI) in different times, patients’ and surgeon’s satisfaction scores during operation, and the mean arterial pressure in 0, 5, 10 minutes.Conclusion: Our study shows that in cataract surgery under phacoemulsification, hairy-eyebrow patients need more sedative doses of drugs in comparison to normal-eyebrow patients, regarding their higher intraoperative pain severity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hairy-eyebrow,
 • Phacoemulsification
 • Topical anesthesia
 1. White P. Ambulatory anesthesia and surgery. 1st ed. Philadelphia, PA: Saunders; 1997.
 2. Patel BC, Burns TA, Crandall A, Shomaker ST, Pace NL, van Eerd A, et al. A comparison of topical and retrobulbar anesthesia for cataract surgery. Ophthalmology 1996; 103(8): 1196-203.
 3. Omulecki W, Laudanska-Olszewska I, Synder A. Factors affecting patient cooperation and level of pain perception during phacoemulsification in topical and intracameral anesthesia. Eur J Ophthalmol 2009; 19(6): 977-83.
 4. Fraser SG, Siriwadena D, Jamieson H, Girault J, Bryan SJ. Indicators of patient suitability for topical anesthesia. J Cataract Refract Surg 1997; 23(5): 781-3.
 5. Chua MV, Tsueda K, Doufas AG. Midazolam causes less sedation in volunteers with red hair. Can J Anaesth 2004; 51(1): 25-30.
 6. Liem EB, Lin CM, Suleman MI, Doufas AG, Gregg RG, Veauthier JM, et al. Anesthetic requirement is increased in redheads. Anesthesiology 2004; 101(2): 279-83.
 7. Miric D, Fabijanic D, Giunio L, Eterovic D, Culic V, Bozic I, et al. Dermatological indicators of coronary risk: a case-control study. Int J Cardiol 1998; 67(3): 251-5.
 8. Haimi M, Gershoni-Baruch R. Autosomal recessive Oliver-McFarlane syndrome: retinitis pigmentosa, short stature (GH deficiency), trichomegaly, and hair anomalies or CPD syndrome (chorioretinopathy-pituitary dysfunction). Am J Med Genet A 2005; 138A(3): 268-71.
 9. Kondoh T, Amamoto N, Hirota T, Kinoshita E, Moriuchi H, Matsumoto T, et al. Very long eyelashes, long eyebrows, sparse hair, and mental retardation in two unrelated boys: An atypical form of Oliver-McFarlane syndrome without retinal degeneration, or a new clinical entity? Am J Med Genet A 2003; 120A(3): 437-8.
 10. Silengo M, Belligni E, Molinatto C, Baldassarre G, Biamino E, Chiesa N, et al. Eyebrow anomalies as a diagnostic sign of genomic disorders. Clin Genet 2010; 77(1): 28-31.
دوره 33، شماره 337 - شماره پیاپی 337
مرداد و شهریور 1394
صفحه 856-864
 • تاریخ دریافت: 12 خرداد 1394
 • تاریخ بازنگری: 09 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401