بررسی علل شکایت‌های مربوط به پوست و زیبایی در دفاتر سازمان‌ پزشکی قانونی استان اصفهان طی سال‌های 1381 تا 1392

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد و مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران

4 مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: خطاهای پزشکی به طور تقریبی عمده‌ترین دلیل اقامه‌ی دعاوی علیه پزشکان در سال‌های اخیر بوده است و مقدار قابل توجهی از این شکایات، مربوط به مسایل قابل اجتناب است. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی علل شکایت‌های مربوط به پوست و زیبایی جهت ارایه‌ی راه‌های پیش‌گیری مناسب، انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی، پرونده‌های شکایت از قصور پزشکی رشته‌ی پوست موجود در سازمان‌های پزشکی قانونی استان اصفهان، طی سال‌های 92-1381 مورد مطالعه قرار گرفت. روایی صوری ابزار مطالعه (چک لیست)، توسط متخصصین مربوط مورد تأیید قرار گرفت. با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS، برای متغیرهای کمی میانگین و انحراف معیار و برای متغیرهای کیفی فراوانی مطلق و نسبی محاسبه شد. جهت بررسی ارتباط آماری متغیرها از آزمون 2χ استفاده شد. یافته‌ها: بیشترین فراوانی شکایت بیماران از پزشکان در استان اصفهان از متخصصین (7/62 درصد) بود. در پرونده‌های بیماران شاکی، رأی صادره برای پزشکان در 9/41 درصد قصور، 8/55 درصد برائت و 3/2 درصد مختومه بدون رأی بود. همچنین، دیه‌ی تعیین شده در 6/55 درصد پرونده‌ها کمتر از 25 درصد، در 2/22 درصد پرونده‌ها 50-25 درصد و در 2/22 درصد پرونده‌ها، بیش از 50 درصد تعیین شد. بر اساس آزمون 2χ، ارتباط آماری معنی‌داری بین رأی صادره با نوع مدرک تحصیلی پزشکان استان اصفهان مشاهده نشد (050/0 < P).نتیجه‌گیری: بیشترین قصور مربوط به پزشکان متخصص بود و این شکایات، به طور عمده از متخصصین رشته‌های غیر مرتبط وجود داشت. به همین علت، اطمینان یافتن از انجام مراحل تشخیصی و درمانی بر اساس تخصص افراد و عدم دخالت در سایر رشته‌های غیر مرتبط با تخصص پزشک، توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Causes of Complaints Related to Skin and Cosmetics in General Offices of Legal Medicine in Isfahan Province, Iran, during 2002-2013

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Nilforoushzadeh 1
 • Mohsen Rahmanian 2
 • Fardin Mardani 3
 • Asieh Heidari 4
1 Associate Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Student of Medicine, Islamic Azad University, Najafabad Branch AND Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Legal Medicine Research Center, Tehran, Iran
4 Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Medical errors almost have been the most common causes of proceedings against physicians, and a significant amount of complaints is related to inevitable issues. This study aimed to investigate the causes of complaints related to skin and cosmetics to give over preventive solutions.Methods: In this descriptive study, the medical malpractice cases related to skin and cosmetics were studied in general offices of legal medicine of Isfahan Province, Iran, during 2002-2013. As the instrument was a checklist, the formal validity was approved by the relevant experts. Mean and standard deviation for quantitative variables and frequency for qualitative variables were calculated using SPSS software. The chi-square test was used to evaluate the correlation of variables.Findings: Most of the complaints were from specialists (62.7%). The issued votes included 41.9% failure, 55.8% acquittal and 2.3% were closed with no vote. The blood money was less than 25% in 55.6% of cases, 25-50% in 22.2% of cases and more than 50% in the 22.2% of cases. The chi-square test showed no significant relationship between the issued judgments and physicians’ educational certifications (P > 0.05).Conclusion: In general, we can say that the medical malpractices were related to specialists and the complaints mainly were from specialists in other fields. For this reason, making sure that the diagnosis is based on appropriate expertise and avoiding the interference in other fields are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Complaint
 • Skin
 • Cosmetic
 • General office of legal medicine
 • Iran
 1. Bastani M, Hejazi A, Zarenejad M, Shahriary Sh, Sahmeddini MA. Malpractice cases of anesthesiology leading to death or impairment referring to Shiraz forensic medicine commissions during 2006-2011. Razi j Med Sci 2014; 21(122): 61-7. [In Persian].
 2. Haghshenas MR, Vahidshahi K, Amiri A, Rezaee M, Rahmani N, Pourhossen M, et al. Study the frequency of malpractice lawsuits referred to forensic medicine department and medical council, Sari, 2006-2011. J Mazandaran Univ Med Sci 2012; 21(86): 253-60. [In Persian].
 3. Beckmann LA. The influence of the current medicolegal climate on New South Wales anaesthetic practice. Anaesth Intensive Care 2005; 33(6): 762-7.
 4. Goldberg DJ. Legal issues in laser operation. Clin Dermatol 2006; 24(1): 56-9.
 5. Gibofsky A. An analysis of recent antitrust issues affecting specialty practice: is dermatology immune? Semin Cutan Med Surg 2005; 24(3): 137-43.
 6. Goldberg DJ. Medicolegal issues for the dermatologist. Semin Cutan Med Surg 2000; 19(3): 181-8.
 7. Moin A, Ostad Ali Makhmalbaf M, Davati A. Study of medical malpractice complaints in the field of dermatology and cosmetic, in the coroner's office of Forensic Medicine, province of Tehran, during 2002 to 2010. Dermatol Cosmet 2011; 2(1): 17-29. [In Persian].
 8. Diebaee A. Abstract of legal medicine. Ahvaz, Iran: Ahvaz Medical University; 2002. p. 18-71. [In Persian].
 9. Ghazaee S. Forensic medicine. Tehran, Iran: Tehran University of Medical Sciences; 1989. p. 19-33. [In Persian].
 10. Goodarzi F, Kiani M. Forensic medicine for the students of law. 4th ed. Tehran, Iran: Samt Publications; 2007. p. 23-6. [In Persian].
 11. Penson RT, Svendsen SS, Chabner BA, Lynch TJ, Jr., Levinson W. Medical mistakes: a workshop on personal perspectives. Oncologist 2001; 6(1): 92-9.
 12. Daneshparvar H. How do we reduce medical malpractice complaints? Iran J Dermatol 2005; 8: 437-40. [In Persian].
 13. Sadr S, Ghadyani M, Bagherzadeh A. Assessment of records of complaints from medical malpractice, in the field of orthopedic in the coroner's Office of Forensic Medicine, province of Tehran, during 1988 to 2003. Sci J Forensic Med 2007; 13(2): 78-86. [In Persian].
 14. Prakash B. Patient satisfaction. J Cutan Aesthet Surg 2010; 3(3): 151-5.
 15. Daniel CR, III, Piraccini BM, Tosti A. The nail and hair in forensic science. J Am Acad Dermatol 2004; 50(2): 258-61.
 16. Lydiatt DD. Medical malpractice and cancer of the skin. Am J Surg 2004; 187(6): 688-94.
 17. Nilforoushzadeh MA, Jaffary F, Siavash M, Heidari A, Ansari N, Siadat AH. Treatment of recalcitrant diabetic ulcers with trichloroacetic acid and fibroblasts. J Skin Stem Cell 2014; 1(2): e23312.
 18. Nilforoushzadeh MA, Nasr Esfahani MH, Fesharaki MA, Siadat AH, HaftBaradaran E. Treatment of recalcitrant electrical burn ulcer with application of topical trichloroacetic acid and autologous cultured fibroblast. Cell and Tissue Transplantation and Therapy 2010; 3(1): 1-4.
 19. Nilforoushzadeh MA, Siadat AH, Arianrad M, Moulavi F, Baradaran EH, Esfahani MH. Soft tissue augmentation by autologous cultured fibroblasts transplantation for treatment of wrinkles and scars: a case series of 20 patients. J Res Med Sci 2010; 15(3): 167-71.
 20. Nilforoushzadeh MA, Esfahani MH, Fesharaki MA, Siadat AH, Ansari N, Baradaran EH. Treatment of atrophic cutaneous leishmaniasis scar using autologous fibroblasts and keratinocytes (a case report and literature review). J Res Med Sci 2010; 15(2): 125-6.
 21. Heidari A, Nilforoushzadeh MA, Raeisi AR, Saghaeiannejad S, Siadat AH. Ethical and legal issues of skin stem cells research: information confidentiality, accessibility and informed consent. Journal of Cell and Tissue Research 2011; 11(1): 2697-701.