تعیین اکتیویته‌ی اندام‌های قلب، کبد و کلیه در اسکن پرفیوژن قلب با رادیوداروی 99mTC-MIBI با استفاده از روش تلفیق نماها

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: برآورد دوز جذبی بیماران، اولین گام در حفاظت در برابر تشعشع است. بررسی میزان دوز جذبی در پزشکی هسته‌ای، به کمی‌سازی اکتیویته در اندام‌ها بستگی دارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی اکتیویته‌ی محاسبه شده از روش تلفیق نماها، به منظور استفاده در محاسبات دوز جذبی و پیش‌بینی خطرات احتمالی ناشی از پرتو ‌بود.روش‌ها: افراد تحت مطالعه، در فاصله‌های زمانی 15،60 و 120 دقیقه بعد از تزریق رادیوداروی 99mTc-sestamibi، در اسکن پرفیوژن قلب، زیر دوربین گامای دو ‌سر قرار گرفتند و اسکن از هر دو نمای خلفی و قدامی انجام شد. سپس با استفاده از روش تلفیق نماها، اکتیویته‌ی اندام‌های قلب، کبد و کلیه و همچنین برداشت رادیودارو در این اندام‌ها، به صورت درصدی از دوز تزریق شده محاسبه شد.یافته‌ها: اکتیویته‌ی به دست‌آمده برای قلب، کبد و کلیه در مرحله‌ی استراحت، به ترتیب 45/0-10/0، 19/4-26/0 و 03/2-68/0 میلی‌کوری و در مرحله‌ی استرس، به ترتیب 65/0-14/0، 70/2-47/0 و 63/2-46/0 میلی‌کوری بود. برداشت رادیودارو در اسکن پرفیوژن قلب، در قلب 5/3-6/0، در کبد 1/23-4/1 و در کلیه، 1/14-6/2 درصد از دوز تزریق شده به دست آمد. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه، با نتایج مطالعات مشابه همخوانی به نسبت خوبی دارد. از این رو، روش تلفیق نماها به همراه روش متداول حذف زمینه به عنوان روش تصحیح زمینه، از دقت به نسبت خوبی در کمی‌سازی اکتیویته‌ی اندام‌ها در اسکن پرفیوژن قلب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Activity of Heart, Liver and Kidneys in Myocardial Perfusion Scan with 99mTC-MIBI Using Conjugate View Method

نویسندگان [English]

 • Maryam Afshin 1
 • Ahmad Shanei 2
 • Masoud Moslehi 2
 • Sedigheh Rastaghi 3
1 MSc Student, Department of Medical Physics and Medical Engineering, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Medical Physics and Medical Engineering, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 MSc Student, Department of Biostatistics, School of Health AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The estimation of patient absorbed dose is the first step of radiation protection that depends on quantification of organ activity in nuclear medicine. The aim of this study was estimating the organ activity for the purpose of calculating the dose and predicting radiation risks.Methods: The anterior and posterior images of volunteers were taken at 15, 60 and 120 minutes after the injection, either at rest or during exercise. Then, the organ activity was calculated using the conjugate view method, and also uptake of 99mTC-MIBI was determined.Findings: The activity in the heart, liver and kidneys ranged 0.10-0.45, 0.26-4.19 and 0.68-2.03 mCi, respectively, in rest and 0.14-0.65, 0.47-2.70 and 0.46-2.63 mCi after the exercise. The uptake was 0.6-3.5, 1.4-23.1 and 2.6-14.1 percent of injected dose (ID) in heart, liver and kidney, respectively.Conclusion: The results of this study were in good agreement with similar studies. So, the conjugated view method with conventional method for background correction is an accurate approach for quantification of organ activity in myocardial perfusion scan.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organ activity
 • Conjugate view method
 • Myocardial perfusion scan
 1. Bushberg JT, Seibert JA, Leidholdt EM, Boone JM. The essential physics of medical imaging. 3rd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2011.
 2. Stabin MG. Fundamentals of nuclear medicine dosimetry. New York, NY: Springer; 2008.
 3. Bevelacqua J. Internal dosimetry primer. Radiation protection management. 2005; 22(5): 7-17.
 4. Jonsson L, Ljungberg M, Strand SE. Evaluation of accuracy in activity calculations for the conjugate view method from Monte Carlo simulated scintillation camera images using experimental data in an anthropomorphic phantom. J Nucl Med 2005; 46(10): 1679-86.
 5. Helal N. Patient organs dose calculations in nuclear medicine. Int J Res Rev Appl Sci 2012; 11(1): 153-61.
 6. Siegel JA, Thomas SR, Stubbs JB, Stabin MG, Hays MT, Koral KF, et al. MIRD pamphlet no. 16: Techniques for quantitative radiopharmaceutical biodistribution data acquisition and analysis for use in human radiation dose estimates. J Nucl Med 1999; 40(2): 37S-61S.
 7. Sydoff M. Activity quantification of planar gamma camera images [MSc Thesis]. Lund, Swedwn: Lund University; 2006.
 8. Fagret D, Ghezzi C, Vanzetto G. 99mTc-N-NOET imaging for myocardial perfusion: can it offer more than we already have? J Nucl Med 2001; 42(9): 1395-6.
 9. Buijs WC, Siegel JA, Boerman OC, Corstens FH. Absolute organ activity estimated by five different methods of background correction. J Nucl Med 1998; 39(12): 2167-72.
 10. Smith T, Raval U, Lahiri A. Influence of background correction in the estimation of myocardial uptake of 99mTc labelled perfusion imaging agents. Phys Med Biol 1998; 43(9): 2695-702.
 11. Pereira JM, Stabin MG, Lima FR, Guimaraes MI, Forrester JW. Image quantification for radiation dose calculations--limitations and uncertainties. Health Phys 2010; 99(5): 688-701.
 12. Radiological Society of North America (RSNA). Available from: URL: www.radiologyinfo.org
 13. Shanei A, Moslehi M. Fundamentals and applications of nuclear medicine. 1st ed: Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Science; 2013. p. 145-56. [In Persian].
 14. Baggish AL, Boucher CA. Radiopharmaceutical agents for myocardial perfusion imaging. Circulation 2008; 118(16): 1668-74.
 15. Gates GF. Split renal function testing using Tc-99m DTPA. A rapid technique for determining differential glomerular filtration. Clin Nucl Med 1983; 8(9): 400-7.
 16. Durand E, Prigent A. The basics of renal imaging and function studies. Q J Nucl Med 2002; 46(4): 249-67.
 17. Kojima A, Takaki Y, Matsumoto M, Tomiguchi S, Hara M, Shimomura O, et al. A preliminary phantom study on a proposed model for quantification of renal planar scintigraphy. Med Phys 1993; 20(1): 33-7.
 18. Thomas SR, Maxon HR, Kereiakes JG. In vivo quantitation of lesion radioactivity using external counting methods. Med Phys 1976; 03(04): 253-5.
 19. Wackers FJ, Berman DS, Maddahi J, Watson DD, Beller GA, Strauss HW, et al. Technetium-99m hexakis 2-methoxyisobutyl isonitrile: human biodistribution, dosimetry, safety, and preliminary comparison to thallium-201 for myocardial perfusion imaging. J Nucl Med 1989; 30(3): 301-11.