بررسی آگاهی مردم شهر اصفهان در خصوص اهدای اعضا در سال 1392

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 پزشک اجتماعی و پیش‌گیری، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مقوله‌ی اهدای اعضا، شاخص‌ترین نماد تلفیق پزشکی و خدمات بالینی با نگرش و باورهای مردم است. به منظور طراحی راهکارهای گسترش فرهنگ اهدای عضو در جامعه، در این مطالعه میزان آگاهی و اطلاعات مردم شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.روش‌ها: با انجام یک مطالعه‌ی توصیفی در جامعه‌ی مورد مطالعه، نمونه‌ای برابر 975 نفر از افراد بالاتر از 15 سال شهر اصفهان با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ی خود ساخته در 2 بخش اطلاعات زمینه‌ای و سؤالات آگاهی بود. اطلاعات با کمک نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون‌های t و One-way ANOVA (One-way analysis of variance) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: از بین 975 شرکت کننده‌ی حاضر در مطالعه، 516 نفر (9/52 درصد) زن و 459 نفر (1/47 درصد) مرد بودند که میانگین سنی آن‌ها، 12/5 ± 45/30 سال بود. میانگین نمره‌ی آگاهی شرکت کنندگان در خصوص اهدای عضو، برابر 2/2 ± 3/5 بود که با توجه به گروه‌بندی صورت گرفته، در حد متوسط بود. همچنین، توزیع فراوانی رده‌بندی وضعیت آگاهی افراد نشان داد که اکثریت افراد، آگاهی متوسطی در خصوص اهدای عضو داشته‌اند. همچنین، بررسی عوامل مؤثر بر میزان آگاهی افراد در خصوص اهدای عضو نشان داد که عواملی نظیر جنسیت، سن، وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال، تأثیر قابل ملاحظه‌ای از نظر آماری بر آگاهی شرکت کنندگان در خصوص اهدا نداشت (050/0 < P) و در مقابل، سطح تحصیلات و وضعیت درآمد افراد بر میزان آگاهی آن‌ها اثرگذار بود (050/0 > P).نتیجه‌گیری: آگاهی جامعه‌ی استان در خصوص پیوند اعضا در حد خوب تا متوسط می‌باشد. همچنین، با توجه به نقش صدا و سیما در اطلاع‌رسانی، به نظر می‌رسد این رسانه از ابزارهای مهم جهت افزایش آگاهی افراد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Awareness of People from Isfahan, Iran, about Organ Donation in 2013

نویسندگان [English]

 • Fereshteh Zamani 1
 • Elham Moazam 2
 • Elaheh Moazam 3
1 Department of Nursing, School of Nursing, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Social Medicine and Prevention Physician, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The topic of organ donation is the most notable sign of combining medicine and clinical service with people's insight and beliefs. To plan a key for expanding the culture of organ donation in society, the information and awareness of people from Isfahan (Isfahanians), Iran, were investigated in this research.Methods: Performing a descriptive research on the studied population, a sample of 975 Isfahanians over 15 years old of age was taken via the method of random stratified sampling. Data collecting tool was a self-made questionnaire in 2 sections of background information and awareness questions. Data were analyzed via SPSS17 software using independent sample t and analysis of variance tests.Findings: Of 975 participants in the research, 51 (52.9%) 6 were women and 459 (47.7%) were men, with the mean age of 30.45 ± 5.12 years. The mean awareness score about organ donation was 5.3 ± 2.2, about average noting the groupings. In addition, the distribution of classification frequencies of people's awareness state showed that, most of the participants had average awareness about organ donation. Besides, observing the effective factors on awareness state of participants about organ donation, factors such as gender, age, marital status and occupational state did not have donation noticeable effect on awareness of the people about organ donation (P > 0.050); on the other hand, education level and income state were effective on the level of their awareness (P < 0.050).Conclusion: The awareness of Isfahanian society about organ donation is about decent to average. Besides, according to role of the media in acquainting, it seems that media is one of the most important tools in increasing people's awareness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organ donation
 • Awareness
 • Iran
 1. Broumand B. Transplantation activities in Iran. Exp Clin Transplant 2005; 3(1): 333-7.
 2. Larijani B, Zahedi F, Taheri E. Ethical and legal aspects of organ transplantation in Iran. Transplant Proc 2004; 36(5): 1241-4.
 3. Mehdizadeh A, Fazelzadeh A. Life in death: an overview of solid organ transplant in Shiraz, Iran. Exp Clin Transplant 2007; 5(2): 701-7.
 4. Ghods AJ, Savaj S. Iranian model of paid and regulated living-unrelated kidney donation. Clin J Am Soc Nephrol 2006; 1(6): 1136-45.
 5. Wijdicks EF. The diagnosis of brain death. N Engl J Med 2001; 344(16): 1215-21.
 6. Saleem T, Ishaque S, Habib N, Hussain SS, Jawed A, Khan AA, et al. Knowledge, attitudes and practices survey on organ donation among a selected adult population of Pakistan. BMC Med Ethics 2009; 10: 5.
 7. Ashraf O, Ali S, Ali SA, Ali H, Alam M, Ali A, et al. Attitude toward organ donation: a survey in Pakistan. Artif Organs 2005; 29(11): 899-905.
 8. Naqvi SA, Ali B, Mazhar F, Zafar MN, Rizvi SA. A socioeconomic survey of kidney vendors in Pakistan. Transpl Int 2007; 20(11): 934-9.
 9. Evers S, Farewell VT, Halloran PF. Public awareness of organ donation. CMAJ 1988; 138(3): 237-9.
 10. Morgan SE, Harrison TR, Afifi WA, Long SD, Stephenson MT. In their own words: the reasons why people will (not) sign an organ donor card. Health Commun 2008; 23(1): 23-33.
 11. Larijani B, Zahedi F, Taheri E. Deceased and living organ donation in Iran. Am J Transplant 2006; 6(6): 1493.
 12. Morgan SE, Movius L, Cody MJ. The power of narratives: the effect of entertainment television organ donation storylines on the attitudes, knowledge, and behaviors of donors and nondonors. Journal of Communication 2009; 59(1): 135-51.
 13. Alam AA. Public opinion on organ donation in Saudi Arabia. Saudi J Kidney Dis Transpl 2007; 18(1): 54-9.
 14. Albright CL, Glanz K, Wong L, Dela Cruz MR, Abe L, Sagayadoro TL. Knowledge and attitudes about deceased donor organ donation in Filipinos: a qualitative assessment. Transplant Proc 2005; 37(10): 4153-8.
 15. Breitkopf CR. Attitudes, beliefs and behaviors surrounding organ donation among Hispanic women. Curr Opin Organ Transplant 2009; 14(2): 191-5.
 16. Shahbazian H, Dibaei A, Barfi M. Public attitudes toward cadaveric organ donation: a survey in Ahwaz. Urol J 2006; 3(4): 234-9.
دوره 33، شماره 342 - شماره پیاپی 342
مرداد و شهریور 1394
صفحه 1120-1127
 • تاریخ دریافت: 18 فروردین 1393
 • تاریخ بازنگری: 08 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401