بررسی میزان اختلاف نظر بین مشاهده‌گرها در درجه‌بندی و مرحله‌بندی هپاتیت مزمن بر اساس دو سیستم‌ Knodell Ishak (Modified HAI) و Batts-Ludwig

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه آسیب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه آسیب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ارزیابی قابل اعتماد پاتولوژی بیوپسی کبد در بیماران هپاتیت مزمن، برای تعیین شدت و میزان پیشرفت بیماری و تصمیم‌گیری در مورد درمان اهمیت دارد. این تحقیق، با هدف بررسی میزان تفاوت نظر بین مشاهده‌گرها در طبقه‌بندی هپاتیت مزمن بر اساس 2 مورد از سیستم‌های پرکاربرد انجام شد.روش‌ها: 3 مشاهده‌گر به طور جداگانه بر اساس دو سیستم Knodell Ishak (Modified HAI یا Modified histology activity index) و Batts-Ludwig، درجه (Grade) و‌ مرحله‌ی (Stage) 54 نمونه‌ی بیوپسی کبد از بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن را تعیین نمودند. در نهایت، داده‌ها با هم مقایسه گردید.یافته‌ها: بیشترین توافق نظر در مرحله‌بندی بر اساس Knodell Ishak (Modified HAI) (ضریب همبستگی Kendall = 90/0، 001/0 > P) و کمترین توافق نظر در مرحله‌بندی بر اساس Batts-Ludwig (ضریب همبستگی Kendall = 63/0، 001/0 > P) به دست آمد.نتیجه‌گیری: در هر دو سیستم، توافق نظر بهتری بین مشاهده‌گرها در مرحله‌بندی نسبت درجه‌بندی وجود داشت. هر دو سیستم دارای توافق نظر قابل قبولی بین مشاهده‌گرها هستند، اما سیستم Knodell Ishak (Modified HAI) از نظر توافق نظر بین مشاهده‌گرها بر سیستم Batts-Ludwig برتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interobserver Variation in Grading and Staging of Chronic Hepatitis Using Knodell Ishak (Modified HAI) or Batts-Ludwig Scoring Systems

نویسندگان [English]

 • Mitra Heidarpour 1
 • Mohammad Hosein Sanei 1
 • Parvin Rajabi 2
 • Azin Momeni 3
1 Associate Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Reliable assessment of liver histopathology in patients with chronic hepatitis is important for assessing the severity of the disease. This study aimed to survey the interobserver variability of liver biopsy assessment performed via two of the most commonly used systems.Methods: 54 liver biopsies from patients with chronic hepatitis were scored by three independent observers using Knodell Ishak [modified histology activity index (HAI)] and Batts-Ludwig systems.Findings: The best agreement was seen for Knodell Ishak’s staging (Kendall’s correlation coefficient (r) = 90%, P < 0.001). The worst agreement was seen for Batts-Ludwig grading. (r = 63%, P < 0.001).Conclusion: We conclude that both systems showed better agreement for staging than for grading; while both systems produced reasonable agreement between the observers, Knodell Ishak system showed greater results.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Liver biopsy
 • Grading
 • Staging
 • Chronic hepatitis
 1. Fiel MI. Pathology of chronic hepatitis B and chronic hepatitis C. Clin Liver Dis 2010; 14(4): 555-75.
 2. Woynarowski M, Cielecka-Kuszyk J, Kaluzynski A, Omulecka A, Sobaniec-Lotowska M, Stolarczyk J, et al. Inter-observer variability in histopathological assessment of liver biopsies taken in a pediatric open label therapeutic program for chronic HBV infection treatment. World J Gastroenterol 2006; 12(11): 1713-7.
 3. Schaff Z. The value of liver biopsy in chronic hepatitis. Orv Hetil 2011; 152(22): 856-8. [In Hungarian].
 4. De Groote J, Desmet VJ, Gedigk P, Korb G, Popper H, Poulsen H, et al. A classification of chronic hepatitis. Lancet 1968; 2(7568): 626-8.
 5. Rosai J. Rosai and Ackerman's surgical pathology. 10th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2011. p. 857-981.
 6. Bedossa P, Bioulac-Sage P, Callord P, Chevallier M, Degott C, Deugnier Y, et al. Intraobserver and interobserver variations in liver biopsy interpretation in patients with chronic hepatitis C. The French METAVIR Cooperative Study Group. Hepatology 1994; 20(1 Pt 1): 15-20.
 7. Westin J, Lagging LM, Wejstal R, Norkrans G, Dhillon AP. Interobserver study of liver histopathology using the Ishak score in patients with chronic hepatitis C virus infection. Liver 1999; 19(3): 183-7.
 8. Gronbaek K, Christensen PB, Hamilton-Dutoit S, Federspiel BH, Hage E, Jensen OJ, et al. Interobserver variation in interpretation of serial liver biopsies from patients with chronic hepatitis C. J Viral Hepat 2002; 9(6): 443-9.
 9. Goodman ZD. Grading and staging systems for inflammation and fibrosis in chronic liver diseases. J Hepatol 2007; 47(4): 598-607.
 10. McMahon BJ, Bulkow L, Simons B, Zhang Y, Negus S, Homan C, et al. Relationship between level of hepatitis B virus DNA and liver disease: a population-based study of hepatitis B e antigen-negative persons with hepatitis B. Clin Gastroenterol Hepatol 2014; 12(4): 701-6.
 11. Abbasi A, Butt N, Bhutto AR, Munir SM, Dhillo AK. Liver histology of chronic hepatitis C patients who relapsed or not responded to conventional interferon and ribavirin therapy. J Pak Med Assoc 2013; 63(2): 231-3.