بررسی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر رضایت خانواده‌ی بیماران مبتلا به مرگ مغزی جهت اهدای عضو

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران

3 دانشیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 مدرس، گروه علوم انسانی، دانشگاه پیام نور فولادشهر، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بر اساس قانون اهدای عضو، علاوه بر رضایت بیمار، رضایت خانواده برای اهدای عضو پس از مرگ مغزی ضروری است. در این مقاله، مؤلفه‌های تأثیرگذار بر رضایت خانواده‌ی بیماران مبتلا به مرگ مغزی، جهت اهدای عضو بین سال‌های 91-1381 در استان اصفهان بررسی شد.روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و علی– مقایسه‌ای بود. جامعه‌ی آماری آن را خانواده‌های رضایت دهنده به اهدای عضو در استان اصفهان به تعداد 135 نفر تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی با حجم 100 نفر از طریق جدول Morgan انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات نیز از ‌پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته و پرسش‌نامه‌ی جهت‌گیری مذهبی Allport و Ross استفاده گردید. روش آماری به کار رفته در این تحقیق، آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار داده‌ها) و استنباطی (t مستقل و تک نمونه‌ای و آنالیز واریانس) بود.یافته‌ها: میانگین تأثیر حمایت تیم درمان و پزشک معالج، نگرش مذهبی برونی بیشتر از حد متوسط بود و بر تصمیم به رضایت خانواده‌های فرد مبتلا به مرگ مغزی جهت اهدای عضو، تأثیر ملموس داشت. اما میانگین تأثیر مؤلفه‌هایی از جمله دانش و آگاهی، فرد هماهنگ کننده و نگرش مذهبی درونی، کمتر از حد متوسط بود و تأثیر قابل توجهی نداشت. همچنین، بین جنسیت و مؤلفه‌های تأثیرگذار (دانش و آگاهی، حمایت تیم درمان و پزشک معالج، فرد هماهنگ کننده، نگرش مذهبی و اعتقادی افراد) بر رضایت خانواده‌های فرد مبتلا به مرگ مغزی، تفاوتی وجود نداشت. در این میان، میزان تأثیر مؤلفه‌های حمایت تیم درمان و پزشک، فرد هماهنگ کننده، نگرش مذهبی و اعتقادات مذهبی برونی، بر اساس تحصیلات افراد متفاوت بود. تأثیر مؤلفه‌های فرد هماهنگ کننده، نگرش مذهبی و اعتقادات مذهبی درونی، بر اساس نوع شغل افراد متفاوت بود.نتیجه‌گیری: میزان تأثیر مؤلفه‌های فرد هماهنگ کننده، نگرش مذهبی و اعتقادات مذهبی درونی بر اساس نوع شغل افراد متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Family’s Consent in Brain-Death Candidates for Organ Donation

نویسندگان [English]

 • Maryam Naghneh 1
 • Davud Taghvaei 2
 • Parviz Kashefi 3
 • Ali Dastani-Hoseynabadi 4
1 MSc Student, Department of Psychology, School of Humanities, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, School of Humanities, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 Associate Professor, Department of Anesthesiology and Intensive Care, School of Medicine AND Research Center for Anesthesia and Intensive Care, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Humanities, Fouladshahr Branch, Payame Noor University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: According to donating law, in addition to patient satisfaction, family’s consent for organ donation is essential. In this study, factors affecting patients’ families’ consent in brain-death candidates for organ donation was investigated.Methods: This descriptive with the population of 135 consent families to organ donation was done in Isfahan, Iran, during 2002 to 2012. As a sample, 100 subjects were selected randomly via Morgan table. A researcher-made questionnaire and Allport and Ross Religious Orientation Scale were used for data collection. The descriptive (mean, standard deviation) and inferential statistics [t and analysis of variances (ANOVA)] were used for data analysis.Findings: Treatment, physician support and the religious attitudes had direct influence on the decision of the families for organ donation. In contrast, the effect of factors such as knowledge, the impact of coordinator and internal religious beliefs were not significant. In addition, there was no difference between the influence of factors such as gender and influential component (knowledge, the treatment, the coordinator, religious attitudes and beliefs) on family’s consent. However, the impact of factors such as the treatment, the physician, the coordinator, religious attitudes and external religious beliefs were different based on educational background.Conclusion: The effect of individual characteristics of coordination, religious attitudes and internal religious beliefs vary based on people’s career.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Brain death
 • Organ donation
 • Organ transplant
 • Family’s satisfaction
 1. Zohoor AR, Piri Z. Attitudes of physicians and nurses of intensive care units to organ transplantation with brain dead in the hospitals affiliated with Iran University of Medical Sciences (Tehran-2003). Razi J Med Sci 2004; 11(39): 97-105. [In Persian].
 2. Shahbazian H, Dibaei A, Barfi M. Public attitudes toward cadaveric organ donation: a survey in Ahwaz. Urol J 2006; 3(4): 234-9.
 3. Vahidi RG, Jabarie H, Mohammadzadeh Esmaili H. The beliefs of health personnel at Tabriz University of Medical Sciences Health Centers for Organ Donation. Med J Tabriz Univ Med Sci 2003; (57): 82-5. [In Persian].
 4. Tavakoli SA, Rasoulian M, Golestani MG. The comparison of depression and consent in families of brain dead patients in donor and non-donor groups. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2006; 11(4): 413-8. [In Persian].
 5. Allport GW, Ross MJ, Jr. Personal religious orientation and prejudice. Journal of Personality and Social Psychology1967; 5: 432-43.
 6. Jan-Bozargi M. The Effectiveness of psychotherapy with and without Islamic- religious orientation on the anxiety and stress. Journal of Psychology 1998; 2(4): 343-68. [In Persian].
 7. Goz F, Goz M, Erkan M. Knowledge and attitudes of medical, nursing, dentistry and health technician students towards organ donation: a pilot study. J Clin Nurs 2006; 15(11): 1371-5.
 8. Azizi H. Epidemiological study of transplantation from brain-dead donors in Mashhad University of Medical Sciences. The Newsletter of Organ Procurement Network Activity 2007; 4: 135-40. [In Persian].
دوره 33، شماره 344 - شماره پیاپی 344
مرداد و شهریور 1394
صفحه 1233-1238
 • تاریخ دریافت: 23 دی 1392
 • تاریخ بازنگری: 13 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401