روند میزان ابتلا به سپسیس و مننژیت در نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ (NICU) طی یک دوره‌ی 4 ساله

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

2 دانشیار، ، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

3 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

چکیده

مقدمه: سپسیس و مننژیت نوزادی، به دلیل تظاهرات بالینی غیر اختصاصی، مشکلات تشخیصی و عوارض و مرگ و میر زیاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف اصلی این طرح، بررسی روند تغییرات ابتلا به سپسیس و مننژیت در نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه (NICU یا Neonatal intensive care unit) بود.روش‌ها: در این مطالعه، پرونده‌ی همه‌ی نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ بیمارستان ایزدی از فروردین 1389 تا اسفند 1392 از نظر مدت زمان بستری، سن بارداری، وزن تولد، جنس، نوع زایمان و سابقه‌ی پارگی زودرس پرده‌ی آمنیوتیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج کشت خون، کشت و آنالیز مایع مغزی- نخاعی، تعداد گلبول‌های سفید و پروتئین فاز حاد نیز از آزمایشات انجام شده، استخراج و از نظر آماری تحلیل گردید.یافته‌ها: در مجموع، 1010 نوزاد مورد بررسی قرار گرفتند. نسبت پسر به دختر، 564 به 446 بود. درصد نوزادان کم وزن، سزارین، سابقه‌ی پارگی پرده‌ی آمنیوتیک، تأخیر رشد داخل رحمی، نارسی و طول زمان بستری بر اساس سال‌های بستری، اختلاف معنی‌داری نداشت. در مجموع، 79 مورد سپسیس و 3 مورد مننژیت در این 4 سال تشخیص داده شده بود. در سال 1389، میزان ابتلا به سپسیس 3/12 درصد بود که و در سال 1392 به 8/7 درصد رسید.نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که میزان ابتلا به سپسیس و مننژیت در بیمارستان ایزدی قم روند نزولی داشته است. به نظر می‌رسد، این یافته به علت بهبود رعایت بهداشت، درمان مناسب و کاهش سوش‌های عامل مننژیت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trends of Sepsis and Meningitis in Newborns Admitted to the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) During 4 Years

نویسندگان [English]

 • Parvaneh Sadeghi-Moghaddam 1
 • Mohsen Akhavan-Sepahi 2
 • Nafiseh Taraghi-Delgarm 3
 • Mohammad Aghaali 4
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of Pediatrics, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran
3 General Practitioner, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 General Practitioner, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran
چکیده [English]

Background: Neonatal sepsis and meningitis is of great importance, due to nonspecific clinical presentation, diagnostic difficulties, complications and high mortality. The main purpose of this study was to investigate the trends of sepsis and meningitis of newborns admitted to the neonatal intensive care unit (NICU).Methods: In this study, we reviewed the records of all infants admitted to the NICU of Izadi hospital, Qom, Iran, from April 2010 to March 2014. Length of stay, gestational age, birth weight, sex, type of delivery, premature rupture of membranes, results of blood cultures and cerebrospinal fluid cultures and analysis, white blood cell count and C-reactive protein was extracted and the data were analyzed.Findings: A total of 1010 infants were studied. Male to female ratio was 564 to 446. There was no significant difference between percentage of low-birth-weight infants, cesarean section, premature rupture of the amniotic membranes, intrauterine growth retardation, prematurity and length of hospital stay and the admission years. 79 cases of sepsis and 3 cases of meningitis were diagnosed in 4 years. Sepsis was diagnosed in 12.3% in 2010 and 8.7% in 2013.Conclusion: This study showed that the incidence of sepsis and meningitis in Izadi hospital have downtrend; which could be due to the hygiene improve, proper treatment and decrease in the strains causing meningitis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Meningitis
 • Neonatal
 • Sepsis
 1. Milani SM. Clinical manifestations and mortality in neonatal septicemia; Children Medical Center. Tehran Univ Med J 2008; 65(2): 46-51. [In Persian].
 2. Bentlin MR, Ferreira GL, Rugolo LM, Silva GH, Mondelli AL, Rugolo JA. Neonatal meningitis according to the microbiological diagnosis: a decade of experience in a tertiary center. Arq Neuropsiquiatr 2010; 68(6): 882-7.
 3. Amid MH. Cases of neonatal sepsis/meningitis in Mofid Children Hospital (1997-1998). Pajouhesh Dar Pezeshki 2002; 26(1): 57-64. [In Persian].
 4. Kliegman RM, Stanton BMD, Geme J, Schor N, Behrman RE. Nelson textbook of pediatrics. 19th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2011.
 5. Harvey D, Holt DE, Bedford H. Bacterial meningitis in the newborn: a prospective study of mortality and morbidity. Semin Perinatol 1999; 23(3): 218-25.
 6. Camacho-Gonzalez A, Spearman PW, Stoll BJ. Neonatal infectious diseases: evaluation of neonatal sepsis. Pediatr Clin North Am 2013; 60(2): 367-89.
 7. Wu JH, Chen CY, Tsao PN, Hsieh WS, Chou HC. Neonatal sepsis: a 6-year analysis in a neonatal care unit in Taiwan. Pediatr Neonatol 2009; 50(3): 88-95.
 8. Stoll BJ, Hansen NI, Sanchez PJ, Faix RG, Poindexter BB, Van Meurs KP, et al. Early onset neonatal sepsis: the burden of group B Streptococcal and E. coli disease continues. Pediatrics 2011; 127(5): 817-26.
 9. Shin YJ, Ki M, Foxman B. Epidemiology of neonatal sepsis in South Korea. Pediatr Int 2009; 51(2): 225-32.
 10. Shane AL, Stoll BJ. Neonatal sepsis: progress towards improved outcomes. J Infect 2014; 68(Suppl 1): S24-S32.
 11. Verani JR, McGee L, Schrag SJ. Prevention of perinatal group B streptococcal disease--revised guidelines from CDC, 2010. MMWR Recomm Rep 2010; 59(RR-10): 1-36.
 12. Baker CJ, Byington CL, Polin RA. Policy statement-Recommendations for the prevention of perinatal group B streptococcal (GBS) disease. Pediatrics 2011; 128(3): 611-6.
 13. Weston EJ, Pondo T, Lewis MM, Martell-Cleary P, Morin C, Jewell B, et al. The burden of invasive early-onset neonatal sepsis in the United States, 2005-2008. Pediatr Infect Dis J 2011; 30(11): 937-41.
 14. Thigpen MC, Whitney CG, Messonnier NE, Zell ER, Lynfield R, Hadler JL, et al. Bacterial meningitis in the United States, 1998-2007. N Engl J Med 2011; 364(21): 2016-25.