بررسی مقایسه‌ای تأثیر بیهوشی با ایزوفلوران و پروپوفول بر لرز پس از بیهوشی عمومی در بیماران تحت عمل جراحی الکتیو عمومی و ارتوپدی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

2 گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

چکیده

مقدمه: لرز، حرکات و انقباضات عضلانی غیر ارادی است که بیمار قادر به کنترل آن‌ها نمی‌باشد. لرز پس از بیهوشی عمومی، عارضه‌ی شایعی است که به علت استفاده از داروهای بیهوشی و هیپوترمی در زمان بیهوشی عمومی ایجاد می‌شود و می‌تواند باعث افزایش مصرف اکسیژن، افزایش فشار خون سیستمیک، افزایش ضربان قلب و آریتمی‌های قلبی در بیماران گردد. یکی از راهکارهای کاهش لرز پس از بیهوشی، استفاده از داروهایی است که لرز کمتری پس از بیهوشی ایجاد می‌کنند. در هنگام بیهوشی، از داروهای متنوعی استفاده می‌شود که هر کدام عوارض خاص خود را دارند. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه‌ی اثر داروهای ایزوفلوران و پروپوفول بر لرز پس از بیهوشی در بیماران تحت بیهوشی عمومی جهت اعمال جراحی الکتیو عمومی و ارتوپدی بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی دو سو کور، 100 بیمار 65-18 ساله که طی سال‌های 92-1391 در بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام، تحت عمل جراحی الکتیو ارتوپدی و عمومی قرار گرفته بودند، به صورت تصادفی در دو گروه 50 نفره تقسیم‌بندی شدند. وقوع و شدت لرز بعد از عمل در دو گروه مقایسه شد و با امتیاز بین 3-0 درجه‌بندی گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های Paired t و 2χ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: 47 درصد بیماران، زن و 53 درصد، مرد بودند. بین دو متغیر جنسیت و لرز پس از بیهوشی عمومی (067/0 = P) و همچنین، بین دو متغیر سن و لرز پس از بیهوشی عمومی (774/0 = P)، ارتباط معنی‌داری وجود نداشت. بین بیماران، در رابطه با لرز پس از بیهوشی به تفکیک بیهوشی با ایزوفلوران و پروپوفل تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (211/0 = P).نتیجه‌گیری: در بیماران بزرگ‌سال تحت عمل جراحی الکتیو ارتوپدی و عمومی، جهت کاهش لرز بعد از عمل، استفاده از ایزوفلوران فرقی با پروپوفول ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effects of Using Isoflurane and Propofol on Shivering after General Anesthesia in Patients Undergoing Elective General and Orthopedic Surgeries

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Khalighi 1
 • Hana Arghavani 2
 • Rana Yarnazari 2
 • Sedigheh Ahmadikallan 2
 • Maryam Valadi 2
 • Maryam Bashiri 2
1 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
2 Department of Anesthesiology, School of Paramedicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
چکیده [English]

Background: Chills are muscle contractions and involuntary movements that the patient is not able to control them. Chill (shivering) is a frequent complication after the general anesthesia, which is due to the use of anesthesia drugs and hypothermia; it can increase oxygen intake, systemic blood pressure, and heart rate and can cause cardiac arrhythmias in patients. One of the mechanisms for decreasing postoperative shivering, is the use of the drugs that create less shivering. A variety of anesthetic drugs are used during anesthesia that each one has its own special side effects (complications). The aim of this study was to compare the effects of isuflorane and propofol on postoperative shivering in patients underwent general anesthesia for elective general or orthopedic surgeries.Methods: In a double-blinded clinical trial study, 100 patients at the age of 18-65 years, who underwent elective orthopedic and general surgery in Imam Khomeini Hospital in city of Ilam, Iran, were randomly divided in two groups of 50 during the years 2012-2013. The occurrence and severity of postoperative shivering was compared in the two groups and via 0-3 classification scoring. The findings were analyzed via SPSS software using paired-t and chi-square tests.Findings: 47% of the patients were women and 53% were men. Between the gender and postoperative shivering (P = 0.067) as well as between the age and postoperative shivering (P = 0.774), no significant relationship was found. There was no significant difference between the two groups of isoflurane and propofol in postoperative shivering (P = 0.211).Conclusion: In adult patients undergoing elective general or orthopedic surgery, to reduce the postoperative shivering, there was no difference in using isoflurane or propofol.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Isoflurane
 • Propofol
 • Postoperative shivering
 1. Entezariasl M, Isazadehfar Kh. The efficacy of dexamethasone in the prevention of postoperative shivering: a double-blind placebo-controlled clinical Trial. J Isfahan Med Sch 2012; 30(209): 1639-49. [In Persian].
 2. Movassaghi G, Palideh H. Comparison between antishivering effects of meperidine and methadon. Razi j Med Sci 2002; 9 (28): 107-11. [In Persian].
 3. Horn EP, Standl T, Sessler DI, von Knobelsdorff G, Buchs C, Schulte am EJ. Physostigmine prevents postanesthetic shivering as does meperidine or clonidine. Anesthesiology 1998; 88(1): 108-13.
 4. Oddo M, Frangos S, Maloney-Wilensky E, Andrew KW, Le Roux PD, Levine JM. Effect of shivering on brain tissue oxygenation during induced normothermia in patients with severe brain injury. Neurocrit Care 2010; 12(1): 10-6.
 5. Tamdee D, Charuluxananan S, Punjasawadwong Y, Tawichasri C, Patumanond J, Sriprajittichai P. A randomized controlled trial of pentazocine versus ondansetron for the treatment of intrathecal morphine-induced pruritus in patients undergoing cesarean delivery. Anesth Analg 2009; 109(5): 1606-11.
 6. Elyasi H, Dabbagh A, Ghalamzan M. The effect of isoflurane and sevoflurane on post-op shivering. Pejouhandeh 2010; 14(6): 295-8. [In Persian].
 7. Sessler D I. Temperature monitoring. In: Miller RD, editor. Anesthesia. London, UK: Churchill Livingstone; 2000. p. 1367-75.
 8. Fatahi M, Khalafi A, Gushe MR, Rahmani H, Kuchaki S, Nazari S, et al. The comparison between the effect of using isoflurane and propofol for anesthesia on the outbreak of shivering among patients undergoing Rhinoplasty Surgery. J Kermanshah Univ Med Sci 2013; 17(6): 357-62. [In Persian].
 9. Miller RD, Stoelting RK. Basics of anesthesia. 5th ed. London, UK: Churchill Livingstone; 2006.
 10. Hanagata K, Matsukawa T, Sessler DI, Miyaji T, Funayama T, Koshimizu M, et al. Isoflurane and sevoflurane produce a dose-dependent reduction in the shivering threshold in rabbits. Anesth Analg 1995; 81(3): 581-4.
 11. Kurz A, Xiong J, Sessler DI, Plattner O, Christensen R, Dechert M, et al. Isoflurane produces marked and nonlinear decreases in the vasoconstriction and shivering thresholds. Ann N Y Acad Sci 1997; 813: 778-85.
 12. Cheong KF, Chen FG, Yau GH. Postanaesthetic shivering--a comparison of thiopentone and propofol. Ann Acad Med Singapore 1998; 27(5): 729-32.
 13. Blaine ER, Brady KM, Tobias JD. Dexmedetomidine for the treatment of postanesthesia shivering in children. Paediatr Anaesth 2007; 17(4): 341-6.
 14. Ikeda T, Kim JS, Sessler DI, Negishi C, Turakhia M, Jeffrey R. Isoflurane alters shivering patterns and reduces maximum shivering intensity. Anesthesiology 1998; 88(4): 866-73.
 15. Dabir SH, Parsa T, Radpay BZ. The incidence of postanesthesia shivering and clinical relevant factors in women in Javaheri Hospital in Tehran. J Mazandaran Univ Med Sci ed. 2010.
 16. Hoseinkhan Z, Behzadi M. Morphine, pethidine and fentanyl in post-operative shivering control: a randomized clinical trial. Tehran Univ Med J 2006; 64(12): 57-63. [In Persian].
 17. Sessler DI, Rubinstein EH, Moayeri A. Physiologic responses to mild perianesthetic hypothermia in humans. Anesthesiology 1991; 75(4): 594-610.
 18. Ward JEH, Crossley AWA. Perioperative body-temperature does not influence postanesthetic shivering. Br J Anaesth 1995: 75(5); 659-60.
 19. Horn EP, Sessler DI, Standl T, Schroeder F, Bartz HJ, Beyer JC, et al. Non-thermoregulatory shivering in patients recovering from isoflurane or desflurane anesthesia. Anesthesiology 1998; 89(4): 878-86.
 20. Manouchehri Pour M, Jabbari Moghadam M. The study of effect of duration of anesthesia on appearance of post anesthesia shivering after limb surgeries. Razi j Med Sci 2007; 14(56): 165-71. [In Persian].
 21. Golbabai Sh, Naghshbandi SN, Korji Y, Naseri K. Comparative study of doxapram and pethidine in the treatment of shivering following general anesthesia in adult: A double blind clinical trial. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2011; 15(4): 19-24. [In Persian].