مقایسه‌ی تأثیر دو روش درمانی فیزیوتراپی- رفلکسولوژی پا و فیزیوتراپی بر علایم استئوآرتریت زانو در سالمندان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: استئوآرتریت شایع‌ترین بیماری مفاصل سینوویال و یکی از علل اصلی ناتوانی در سنین سالمندی است. علایم بیماری استئوآرتریت زانو به صورت درد، خشکی صبحگاهی و محدودیت حرکات مفصلی می‌باشد. با توجه به وجود درمان‌های مختلف، برتری هیچ کدام از درمان‌ها بر دیگری مشخص نشده است. هدف از انجام این تحقیق، مقایسه‌ی تأثیر دو روش درمانی فیزیوتراپی- رفلکسولوژی پا و فیزیوتراپی بر علایم بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو بود.  روش‌ها: در یک پژوهش نیمه‌تجربی، 24 بیمار سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو مراجعه کننده به فیزیوتراپی توحید شهر اصفهان، با آگاهی کامل از مراحل اجرای کار، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه فیزیوتراپی- رفلکسولوژی و فیزیوتراپی تقسیم شدند. در گروه فیزیوتراپی، درمان‌های معمول شامل اولتراسوند، مادون قرمز و تحریک الکتریکی عصب از راه پوست انجام شد؛ در گروه فیزیوتراپی- رفلکسولوژی نیز، علاوه بر درمان فیزیوتراپی، از رفلکسولوژی کف پا به مدت 30 دقیقه استفاده گردید. در هر دو گروه، برنامه‌ی درمانی به مدت 24 جلسه (6 هفته و هر هفته، 4 جلسه) انجام گردید. در پیش‌آزمون و پس‌آزمون هر دو گروه، برای ارزیابی علایم بیماران از فرم پرسشنامه‌ی KOOS (Knee injury and osteoarthritis outcome score) استاندار شده، استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس، تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: علایم بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو (درد و خشکی مفصل و میزان فعالیت‌های روزانه، ورزش و تفریح) در گروه درمانی فیزیوتراپی- رفلکسولوژی نسبت به گروه فیزیوتراپی، بهبود بیشتری داشت (050/0 > P). اما، بین اثر دو روش درمانی مورد بررسی بر کیفیت زندگی مبتلایان به استئوآرتریت زانو، تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (111/0 = P).نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که ترکیب دو روش درمانی فیزیوتراپی و رفلکسولوژی اثربخشی بیشتری نسبت به فیزیوتراپی دارد. پیشنهاد می‌شود، از این روش در برنامه‌های توان‌بخشی جهت کاهش برخی علایم در بیماران مبتلا استوآرتریت زانو استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Two Methods of Physiotherapy-Reflexology of foot and Physiotherapy on Symptoms of Senile Patients with Knee Osteoarthritis

نویسندگان [English]

 • Ahmad Reza Kazemi 1
 • Behnam Ghasemi 2
 • Mohammad Reza Moradi 2
1 MSc Student, Department of Physical Education and Sports Sciences, School of Letters and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, School of Letters and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Background: Osteoarthritis is the most frequent illness of synovial joints and is one of the main reasons of disability in old age. The symptoms of knee osteoarthritis are as pain, morning stiffness and limited joint movements. Among different treatments, none of them is superior to the others. The goal of this study was comparing the effect of 2 physiotherapeutic treatments, feet reflexology and physiotherapy, on knee osteoarthritis in senile patients.Methods: In a semi-experimental study, 24 patients with knee osteoarthritis who came to Tohid Physiotherapy Center in Isfahan, Iran, were completely informed of the steps of the investigation, and randomly divided in to two physiotherapeutic groups of reflexology-physiotherapy and physiotherapy. In physiotherapy group, typical treatments like ultrasound, infrared and transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) were used; and in reflexology group, besides the physiotherapeutic treatments, foot reflexology was applied for 30 minutes. In both groups, a program of 24 sessions (6 weeks and 4 sessions every week) was planned. In pre- and post-test, the standard form of knee injury and osteoarthritis outcome score (KOOS) was used to check the symptoms of patients of both groups. The data was analyzed using the covariance of variances test via SPSS20 software.Findings: The symptoms of the patients (pain, stiffness, daily activities, working out and leisure activities) had more improvement in physiotherapy-reflexology group compared to physiotherapy group (P < 0.050). There was no significant difference between the two types of applied treatment in improving the quality of life in the patients (P = 0.111).Conclusion: This study shows that combination of physiotherapeutic and reflexology treatments is more effective than physiotherapeutic treatments alone, in senile patients with knee osteoarthritis. Thus, it is suggested that this program can be used to reduce the symptoms in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Osteoarthritis
 • Reflexology
 • Physiotherapy
 1. van Gool CH, Penninx BW, Kempen GI, Rejeski WJ, Miller GD, van Eijk JT, et al. Effects of exercise adherence on physical function among overweight older adults with knee osteoarthritis. Arthritis Rheum 2005; 53(1): 24-32.
 2. Erfani M, Mehrabian H, Shojaedin SS, Sadeghi H. Effects of pilates exercise on knee osteoarthritis in elderly male athletes. J Res Rehabil Sci 2011; 7(4): 571-9. [In Persian].
 3. Wollheim F. Osteoarthritis. Current Opinion in Rheumatology 2002; 14(5): 571-2.
 4. Fransen M, Bridgett L, March L, Hoy D, Penserga E, Brooks P. The epidemiology of osteoarthritis in Asia. Int J Rheum Dis 2011; 14(2): 113-21.
 5. Fransen M, Crosbie J, Edmonds J. Physical therapy is effective for patients with osteoarthritis of the knee: a randomized controlled clinical trial. J Rheumatol 2001; 28(1): 156-64.
 6. Felson DT, Nevitt MC. Epidemiologic studies for osteoarthritis: new versus conventional study design approaches. Rheum Dis Clin North Am 2004; 30(4): 783-97.
 7. Itoh K, Hirota S, Katsumi Y, Ochi H, Kitakoji H. Trigger point acupuncture for treatment of knee osteoarthritis--a preliminary RCT for a pragmatic trial. Acupunct Med 2008; 26(1): 17-26.
 8. Cheing GL, Hui-Chan CW. The motor dysfunction of patients with knee osteoarthritis in a Chinese population. Arthritis Rheum 2001; 45(1): 62-8.
 9. Hertling D. Management of common musculoskeletal disorders: Physical therapy principles and methods. 4th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2005.
 10. Jamtvedt G, Dahm KT, Holm I, Odegaard-Jensen J, Flottorp S. Choice of treatment modalities was not influenced by pain, severity or co-morbidity in patients with knee osteoarthritis. Physiother Res Int 2010; 15(1): 16-23.
 11. Newman B, Wallis GA. Is osteoarthritis a genetic disease? Clin Invest Med 2002; 25(4): 139-49.
 12. Topp R, Woolley S, Hornyak J, III, Khuder S, Kahaleh B. The effect of dynamic versus isometric resistance training on pain and functioning among adults with osteoarthritis of the knee. Arch Phys Med Rehabil 2002; 83(9): 1187-95.
 13. Gaines JM, Metter EJ, Talbot LA. The effect of neuromuscular electrical stimulation on arthritis knee pain in older adults with osteoarthritis of the knee. Appl Nurs Res 2004; 17(3): 201-6.
 14. Mortazavi MJ, Sadeghipour Roudsari Gh, Basirnia A. Effect of infrared laser therapy in patients with osteoarthritis of the knee. Laser in Medicine 2006; 4(1): 23-6. [In Persian].
 15. Mirzaee F, Kaviani M, Jafari P. Effect of reflexology on anxiety level in nuliparous women. Hayat 2010; 16(1): 65-71. [In Persian].
 16. Tiran D, Chummun H. The physiological basis of reflexology and its use as a potential diagnostic tool. Complement Ther Clin Pract 2005; 11(1): 58-64.
 17. Ernst E. Is reflexology an effective intervention? A systematic review of randomised controlled trials. Med J Aust 2009; 191(5): 263-6.
 18. Poole H, Glenn S, Murphy P. A randomised controlled study of reflexology for the management of chronic low back pain. Eur J Pain 2007; 11(8): 878-87.
 19. Kim CS, Yoo KS, Hong SH. The effects of foot reflexology on arthralgia, ankylosis, depression, and sleep in community-dwelling elderly women with osteoarthritis. J Korean Acad Community Health Nurs 2014; 25(3): 207-16.
 20. Oh HS, Ahn SA. The effects of foot reflexology on pain and depression of middle-aged women with osteoarthritis. Korean J Rehabil Nurs 2006; 9(1): 25-33. [In Korean].
 21. Quinn F, Hughes CM, Baxter GD. Reflexology in the management of low back pain: a pilot randomised controlled trial. Complement Ther Med 2008; 16(1): 3-8.
 22. Deyle GD, Allison SC, Matekel RL, Ryder MG, Stang JM, Gohdes DD, et al. Physical therapy treatment effectiveness for osteoarthritis of the knee: a randomized comparison of supervised clinical exercise and manual therapy procedures versus a home exercise program. Phys Ther 2005; 85(12): 1301-17.
 23. Bjordal JM, Johnson MI, Lopes-Martins RA, Bogen B, Chow R, Ljunggren AE. Short-term efficacy of physical interventions in osteoarthritic knee pain. A systematic review and meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. BMC Musculoskelet Disord 2007; 8: 51.
 24. Nazemzadeh M, Rezvani M, Jalalodini A, Navidian A, Yosefian N, Ghalje M, et al. The effect of reflexology massage on physiological parameters in patients with chronic low back pain. Pejouhandeh 2013; 17(6): 286-90. [In Persian].
 25. Rezvani Amin M, Jalalodini A, Yosefian N, Nazemzadeh M, Pournamdar Z. The effect of reflexology massage on disability in patients with chronic low back pain returnee to physical therapy unit in Baghiathallah Hospital. Iran J Nurs Res 2013; 8(29): 73-9. [In Persian].
 26. Perlman AI, Sabina A, Williams AL, Njike VY, Katz DL. Massage therapy for osteoarthritis of the knee: a randomized controlled trial. Arch Intern Med 2006; 166(22): 2533-8.
 27. Ottawa panel evidence-based clinical practice guidelines for therapeutic exercises and manual therapy in the management of osteoarthritis. Phys Ther 2005; 85(9): 907-71.
 28. Abbott JH, Robertson MC, McKenzie JE, Baxter GD, Theis JC, Campbell AJ. Exercise therapy, manual therapy, or both, for osteoarthritis of the hip or knee: a factorial randomised controlled trial protocol. Trials 2009; 10: 11.
 29. Jamtvedt G, Dahm KT, Christie A, Moe RH, Haavardsholm E, Holm I, et al. Physical therapy interventions for patients with osteoarthritis of the knee: an overview of systematic reviews. Phys Ther 2008; 88(1): 123-36.
 30. Bronfort G, Haas M, Evans R, Leininger B, Triano J. Effectiveness of manual therapies: the UK evidence report. Chiropr Osteopat 2010; 18: 3.
 31. Vilalta C, Nunez M, Segur JM, Domingo A, Carbonell JA, Macule F. Knee osteoarthritis: interpretation variability of radiological signs. Clin Rheumatol 2004; 23(6): 501-4.
 32. Cameron MH. Physical agents in rehabilitation: From research to practice. 2nd ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2003. p. 149-51, 282-9, 307-405.
 33. Kisner C, Colby LA. Therapeutic exercise: Foundations and techniques. 5th ed. Philadelphia, PA: F.A. Davis Company; 2007. p. 691-2.
 34. Salavati M, Mazaheri M, Negahban H, Sohani SM, Ebrahimian MR, Ebrahimi I, et al. Validation of a Persian-version of Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) in Iranians with knee injuries. Osteoarthritis Cartilage 2008; 16(10): 1178-82.
 35. Cheing GL, Hui-Chan CW. Would the addition of TENS to exercise training produce better physical performance outcomes in people with knee osteoarthritis than either intervention alone? Clin Rehabil 2004; 18(5): 487-97.
 36. Wang MY, Tsai PS, Lee PH, Chang WY, Yang CM. The efficacy of reflexology: systematic review. J Adv Nurs 2008; 62(5): 512-20.
 37. Byers DC. Better health with foot reflexology. 11th ed. Petersburg, FL: Ingham Publishing INC; 2001. p. 130-46.
 38. Westland G. Massage as a Therapeutic Tool, Part 1. The British Journal of Occupational Therapy 1993; 56(4): 129-34.
 39. Mackereth PA, Tiran D. Clinical reflexology: A guide for health professionals. Edinburgh, Scotland: Churchill Livingstone; 2002.