بررسی میزان بستری مجدد و میانگین مدت بستری نوزادان نارس کمتر از 2500 گرم در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در بسیاری موارد، این نگرانی وجود دارد که شاید ترخیص نوزادان بر اساس توانایی کنترل دمای بدن در دمای اتاق، عدم بروز آپنه یا برادی‌کاردی و نیز افزایش وزن به دنبال شیر خوردن مناسب نباشد و لازم است سن حاملگی و وزن بدو تولد نوزاد نیز مد نظر باشد. همچنین میزان پذیرش مجدد این نوزادان نارس به بخش‌های نوزادان بالا باشد. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین میزان بستری مجدد و میانگین مدت بستری نوزادان نارس کمتر از 2500 گرم بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان انجام شد.روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، پرونده‌ی نوزادان نارس و با وزن کمتر از 2500 گرم بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در فاصله‌ی سال‌های 90-1389 بررسی شد و عوارض زودرسی نوزاد (Prematurity) مانند ROP (Retinopathy of prematurity)، PDA (Patent ductus arteriosus)، RDS (Respiratory distress syndrome)، CLD (Chronic lung disease)، IVH (Intraventricular hemorrhage)، NEC (Necrotizing enterocolitis)، عفونت خون و نیاز به INSURE (Intubation, surfactant, extubation)، CPAP (Continuous positive airway pressure) یا تهویه‌ی مکانیکی و همچنین طول مدت بستری اولیه‌ی آن‌ها بررسی شد. به علاوه، ضمن تماس با والدین آن‌ها، وضعیت بستری مجدد این نوزادان مشخص گردید.یافته‌ها: متوسط زمان بستری برای نوزادان VLBW (Very low birth-weight) (با وزن کمتر از 1500 گرم) 22 روز و در نوزادان با وزن تولد 2500-1500 گرم 8 روز و اختلاف دو گروه معنی‌دار بود (001/0 > P). 76 نوزاد (3/15 درصد) در طول اولین سال تولدشان مجدد بستری شدند که زمان بستری در 20 نوزاد (6/2 درصد) در سه ماهه‌ی دوم و در 3 نوزاد (6/0 درصد) در سه ماهه‌ی سوم بود. میزان بستری مجدد در نوزادان VLBW، کمتر از نوزادان با وزن تولد بیشر از 1500 گرم بود (040/0 = P). 28 نوزاد (4/19 درصد) با سن حاملگی کمتر از 31 هفته و 48 نوزاد (6/13 درصد) با سن حاملگی بیشتر از 31 هفته بستری مجدد داشتند (045/0 = P).نتیجه‌گیری: به علت تقاضاهای مکرر برای پذیرش نوزادان نارس جدید و همچنین امکان بسیار کم پذیرش و بستری مجدد، طبق نتایج این مطالعه، پیشنهاد می‌گردد نوزادان با امکان کنترل دمای بدن در دمای اتاق، عدم بروز آپنه یا برادی‌کاردی و نیز افزایش وزن به دنبال شیر خوردن مناسب، ترخیص گردند و کمتر به سن حاملگی و یا وزن بدنشان توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Rehospitalization Rates of Low-Birth-Weight Infants in Isfahan Shahid Beheshti Hospital, Iran

نویسندگان [English]

 • Amirmohammad Armanian 1
 • Majid Mohammadizadeh 1
 • Razieh Soleimani 2
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Gradually over time, the number of premature deliveries has increased. In these circumstances, many neonatal intensive care units (NICUs) show a tendency towards early discharge due to frequent requests for admission of new premature newborns.Methods: In a descriptive-analytical study, we retrospectively surveyed the premature infants’ files for gestational age (GA), birth weight (BW), and the duration of the first hospitalization during 2010-2011. Furthermore, the readmission rate during the first year of life and causes were identified.Findings: During the study period, 495 infants were enrolled. The ranges of gestational age and birth weight of infants who were admitted in neonatal intensive care unit were 24-36 weeks and 470-2500 g, respectively. 172 (34.74%) infants had a birth weight of less than 1500 g (very low birth weight or VLBW); and 144 of them (29.09%) were severely premature (gestational age of 24-31 weeks). The median (range) time of hospitalization in VLBW infants was 22 days (1-75). 67 (15.3%) infants were rehospitalized during the first year of life. Only 32 (6.4%) of all infants were readmitted during the first three months of life. Pneumonia (32.89%), icter (17.10%), treatment of retinopathy of prematurity (ROP) (10.52%) and sepsis (9.20%) were the four most common causes of rehospitalization during the first year of life.Conclusion: Due to the high rate of reception requests for premature newborns and the low possibility for readmission, this research suggested that premature neonates who could have controlled body temperature at room temperature, with no recent apnea or bradycardia and with weight increasing via feeding, could be discharged regardless of gestational age and body weight.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Neonatal intensive care
 • Prematurity
 • Infant
 • Early discharge home
 • Feeding
 1. Seki K, Iwasaki S, An H, Horiguchi H, Mori M, Nishimaki S, et al. Early discharge from a neonatal intensive care unit and rates of readmission. Pediatr Int 2011; 53(1): 7-12.
 2. Health and Welfare and Statistics Association. Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan. Vital statistics. Tokyo, Japan: Health and Welfare and Statistics Association; 1997.
 3. Health and Welfare and Statistics Association. Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan. Vital statistics. Tokyo, Japan: Health and Welfare and Statistics Association; 2007.
 4. Kotagal UR, Perlstein PH, Gamblian V, Donovan EF, Atherton HD. Description and evaluation of a program for the early discharge of infants from a neonatal intensive care unit. J Pediatr 1995; 127(2): 285-90.
 5. Merritt TA, Pillers D, Prows SL. Early NICU discharge of very low birth weight infants: a critical review and analysis. Semin Neonatol 2003; 8(2): 95-115.
 6. Altman M, Vanpee M, Bendito A, Norman M. Shorter hospital stay for moderately preterm infants. Acta Paediatr 2006; 95(10): 1228-33.
 7. Rose C, Ramsay L, Leaf A. Strategies for getting preterm infants home earlier. Arch Dis Child 2008; 93(4): 271-3.
 8. Brooten D, Kumar S, Brown LP, Butts P, Finkler SA, Bakewell-Sachs S, et al. A randomized clinical trial of early hospital discharge and home follow-up of very-low-birth-weight infants. NLN Publ 1987; (21-2194): 95-106.
 9. Martin RJ, Fanaroff AA, Walsh MC. Fanaroff and Martin's neonatal-perinatal medicine: Diseases of the fetus and infant. 9th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2010.
 10. Cruz H, Guzman N, Rosales M, Bastidas J, Garcia J, Hurtado I, et al. Early hospital discharge of preterm very low birth weight infants. J Perinatol 1997; 17(1): 29-32.
 11. Phibbs CS, Schmitt SK. Estimates of the cost and length of stay changes that can be attributed to one-week increases in gestational age for premature infants. Early Hum Dev 2006; 82(2): 85-95.
 12. Underwood MA, Danielsen B, Gilbert WM. Cost, causes and rates of rehospitalization of preterm infants. J Perinatol 2007; 27(10): 614-9.
 13. Kero PO, Makinen EO. Comparison between clinical and radiological classification of infants with the respiratory distress syndrome (RDS). Eur J Pediatr 1979; 130(4): 271-8.
 14. Jobe AH, Bancalari E. Bronchopulmonary dysplasia. Am J Respir Crit Care Med 2001; 163(7): 1723-9.
 15. Walsh MC, Kliegman RM. Necrotizing enterocolitis: treatment based on staging criteria. Pediatr Clin North Am 1986; 33(1): 179-201.
 16. Armanian AM, Kazemipour S, Mirbod SM, Hassanzade A. Comparison of prolonged low volume milk and routine volume milk on incidence of necrotizing enterocolitis in very low birth weight neonates. Pak J Med Sci 2013; 29(1 Suppl): 312-6.
 17. Papile LA, Burstein J, Burstein R, Koffler H. Incidence and evolution of subependymal and intraventricular hemorrhage: a study of infants with birth weights less than 1,500 gm. J Pediatr 1978; 92(4): 529-34.
 18. Ahmadpour-Kacho M, Pasha YZ, Aliabadi BM. Outcomes of very-low-birthweight infants after discharge with a discharge weight of 1500 grams. Pediatr Int 2012; 54(2): 196-9.
 19. Tomashek KM, Shapiro-Mendoza CK, Weiss J, Kotelchuck M, Barfield W, Evans S, et al. Early discharge among late preterm and term newborns and risk of neonatal morbidity. Semin Perinatol 2006; 30(2): 61-8.
 20. Bathie J, Shaw J. Early discharge home from the neonatal unit with the support of naso-gastric tube feeding. J Neonatal Nurs 2013; 19(4): 213-6.
 21. Smith VC, Zupancic JAF, McCormick MC, Croen LA, Greene J, Escobar GJ, et al. Rehospitalization in the first year of life among infants with bronchopulmonary dysplasia. J Pediatr 144(6): 799-803.
دوره 33، شماره 351 - شماره پیاپی 351
مهر و آبان 1394
صفحه 1547-1554
 • تاریخ دریافت: 06 خرداد 1394
 • تاریخ بازنگری: 03 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401