بررسی میزان شیوع کاردیومیوپاتی در زنان باردار

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

استادیار، گروه قلب و عروق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه: کاردیومیوپاتی در طی دوران بارداری و بعد زایمان، از نوع اتساعی و با علت نامشخص می‌باشد که در طی بارداری و 6 ماه بعد از آن تشخیص داده می‌شود. علایم بیماری شامل تنگی نفس، ادم خفیف اندام تحتانی و ضعف و بی‌حالی می‌باشد. این علایم، گاهی در دوران بارداری به عنوان علایم طبیعی بارداری تلقی شده، در نتیجه بیماری دیر تشخیص داده می‌شود..تشخیص بیماری بر اساس معاینات بارداری و اکوکاردیوگرافی است. میزان شیوع کاردیومیوپاتی بارداری بر اساس موقعیت‌های جغرافیایی، متفاوت می‌باشد. در امریکا این میزان یک در 4000-2289 تولد زنده می‌باشد، در افریقای جنوبی یک در 1300 زن باردار، در هاییتی یک در 1300 و در نیجریه، یک در 100 گزارش شده است.روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی، در طی 12 ماه در نیمه‌ی دوم سال 1391 و نیمه‌ی اول سال 1392، برای کلیه‌ی افراد تحت مطالعه، که دارای شاخص‌های ورود به مطالعه بودند و رضایت به این کار هم داشتند، پرسش‌نامه‌ی پژوهشگرساخته تکمیل شد و معاینات بالینی شامل تعیین فشار خون و نوار قلب به عمل آمد. برای بیماران بستری شده به دلایل قلبی، اکوکاردیوگرافی نیز انجام شد.یافته‌ها: در مدت یک سال، در 8100 مورد بارداری، میزان شیوع کاردیومیوپاتی، یک در 2700 نفر بود که در یک مورد، به مرگ منتهی شد.نتیجه‌گیری: بیماری‌های قلبی- عروقی در دوران بارداری و بعد از بارداری باید جدی گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Peripartum Cardiomyopathy in Pregnant Women

نویسنده [English]

 • Azizollah Adib
Assistant Professor, Department of Cardiology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background: Peripartum cardiomyopathy (PPCM) is a form of dilated cardiomyopathy of unclear etiology affecting women without preexisting heart disease during the last month of pregnancy or the first 6 months postpartum. Most of the women present in the first month postpartum with typical heart failure symptoms such as dyspnea, lower extremity edema, and fatigue. These symptoms are often initially erroneously diagnosed as part of the normal puerperal process. Diagnosis can be aided by the finding of an echocardiography. The reported incidence of peripartum cardiomyopathy varies due to wide geographical variation, with reported incidences of 1:2289 to 1:4000 live births in the United States, 1:1000 in South Africa, 1:300 in Haiti, and 1:100 in Zaria and Nigeria.Methods: In this cross-sectional descriptive study in 2013, for all the pregnant women with the inclusion criteria who agreed to participate, a researcher-made questionnaire was filled and complete clinical examination including electrocardiography was done. For the patients who were hospitalized for cardiovascular reasons, echocardiography was done.Findings: During 1 year, in 8100 studied pregnancy, the incidence of peripartum cardiomyopathy was 1:2700 live births; one case tended to death.Conclusion: Cardiovascular disease in women of reproductive age and postpartum period is serious and need perfect cares.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pregnancy
 • Cardiomyopathy
 • Echocardiography
 1. Libby P, Bonow RO, Mann DL, Zipes DP. Braunwald's heart disease: A textbook of cardiovascular medicine. 8th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2007. p. 2179-81.
 2. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. Williams obstetrics. 23th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2010. p. 2349-52.
 3. Pearson GD, Veille JC, Rahimtoola S, Hsia J, Oakley CM, Hosenpud JD, et al. Peripartum cardiomyopathy: National Heart, Lung, and Blood Institute and Office of Rare Diseases (National Institutes of Health) workshop recommendations and review. JAMA 2000; 283(9): 1183-8.
 4. Gunderson EP, Croen LA, Chiang V, Yoshida CK, Walton D, Go AS. Epidemiology of peripartum cardiomyopathy: incidence, predictors, and outcomes. Obstet Gynecol 2011; 118(3): 583-91.
 5. Sliwa K, Boehm M. Incidence and prevalence of pregnancy associated heart disease. Cardiovascular Research 2014; 2014: 1-20.
 6. Hsieh CC, Chiang CW, Hsieh TT, Soong YK. Peripartum cardiomyopathy. Jpn Heart J. 1992; 33(3): 343-9.
 7. Wang Y, Gao Z, Liu GL, Wei J, Zhang XH, Wang JL. Comparison and analysis of different diagnostic criteria for peripartum cardiomyopathy. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 2011; 46(7): 487-91. [In Chinese].