بررسی شیوع افسردگی و ارتباط آن با عملکرد بهورزان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1392

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ،ایران

2 مربی، گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: افسردگی یکی از اختلالات شایع خلقی در بیشتر جوامع بشری است که موجب افت قابل ملاحظه در عملکرد شغلی، تحصیلی، اجتماعی و یا خانوادگی می‌شود. این پژوهش با هدف تعیین میزان افسردگی و تأثیر آن بر عملکرد بهورزان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1392 انجام گرفت.روش‌ها: این مطالعه‌‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بود که در آن تعداد 297 نفر از بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به روش نمونه‌گیری سیستماتیک انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری میزان افسردگی از پرسش‌نامه‌ی PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9) استفاده گردید و عملکرد بهورزان مورد مطالعه نیز توسط مربیان مرکز آموزش بهورزی با استفاده ازچک‌لیست‌های تهیه شده در واحد آموزش بهورزی سنجیده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های همبستگی Pearson و Spearman، Independent t و One-way ANOVA مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته‌ها: شیوع افسردگی در بهورزان مورد مطالعه، 9/53 درصد بود. 6/26 درصد دارای افسردگی خفیف، 8/11 درصد افسردگی متوسط و 5/16 درصد دارای افسردگی شدید تا بسیار شدید بودند. افسردگی در بهورزان زن نسبت به بهورزان مرد شیوع بالاتری داشت. ارتباط افسردگی با سن، سابقه‌ی کار و نوع سکونت معنی‌دار بود (050/0 > P). عملکرد بهورزان با شدت افسردگی آن‌ها رابطه‌ی معکوس داشت (050/0 > P). همچنین، سطح تحصیلات بهورزان با افسردگی رابطه‌ی معکوس و با عملکرد رابطه‌ی مستقیم داشت.نتیجه‌گیری: شیوع افسردگی در بهورزان بالا است و این افسردگی، بر روی عملکرد آن‌ها نیز تأثیر دارد. برنامه‌ریزی برای کاهش افسردگی در آنان نقش مهمی در ارتقای برنامه‌های سلامت ایفا می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Depression and its Impact on Health Workers’ Performance in Isfahan University of Medical Sciences, Iran, 2013

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Ansaripour 1
 • Akbar Hasanzadeh 2
 • Nahid Gramian 1
 • Shohreh Akhavan 1
 • Tahereh Moghadas 1
1 Vice Chancellery of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Instructor, Department of Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Depression is one of the common mood disorders in many societies which lead to a significant drop in job, educational, social, or family performance. This research aimed to determine the depression rate and its impact on the health workers’ performance in Isfahan University of Medical Sciences, Iran, in 2013.Methods: In this descriptive-analytic study of correlation type, 297 health workers in health care homes of Isfahan University of Medical Science were selected via systematic sampling. The Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) was used to measure the depression rate, and the health workers’ performance was evaluated by the trainers of health training center using a checklist provided in health training unit. The findings were statistically analyzed using Pearson and Spearman correlation, independent t, and one-way ANOVA tests.Findings: The prevalence of depression was 53.9% in the selected health workers; 26.6% had mild, 11.8% had moderate, and 16.5% had severe or extremely severe depression. Depression showed a higher rate in female health workers compared to males. There was a significant relationship between depression and age, work experience, and residential type (P < 0.050). Health workers’ performance had an inverse relationship with depression severity (P < 0.050). Moreover, the level of health workers’ education had an inverse relationship with depression and a direct relationship with performance.Conclusion: Health workers suffer from high rate of depression, and it has an impact on their performance; planning to reduce their depression plays an important role in health promotion programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Depression
 • Health workers
 • Patient health questionnaire-9 (PHQ-9)
 1. Gelder M, Gath D, Mayou R, Cowen P. Oxford textbook of psychiatry. 3rd ed. Oxford, UK: Oxford University Press; 1996.
 2. Heidari J, Mahmoudi Gh. Mental Health. Tehran, Iran: Jame' Negar Publications; 2008. p. 227. [In Persian].
 3. Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan and Sadock's pocket handbook of clinical psychiatry. 5th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2010.
 4. Assadollahi Gh, Abbasalizadeh A. Answers to common questions patients with depression. Isfahan, Iran: Charbagh Publications; 2000. [In Persian].
 5. Rosenthal S. 50 Ways to fight depression without drugs. New York, NY: McGraw-Hill; 2002.
 6. Ministry of Health and Medical Education, Deputy of Health. Comprehensive program of mental health promotion (2011-2015).Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education; 2002.
 7. Kavari H. A study of depression prevalence in nurses and it’s effective factors in Shiraz Namazi Hospital. Rawal Med J 2007; 32(2): 184-6.
 8. Williams CD, Schouten R. Assessment of occupational impairment and disability from depression. J Occup Environ Med 2008; 50(4): 441-50.
 9. Dehghan A, Ghavami L, Ghahramani F, Bazrafshan MR, Namavar S. Prevalence of depression and its relation with their performance in Larestan rural health workers in 2010. J Rafsanjan Univ Med Sci 2012; 11(1): 79-84. [In Persian].
 10. Fallah R, Farhadi S, Amini K, Mohajeri M. Prevalence of depression in personnel of Zanjan University of Medical Sciences. J Zanjan Univ Med Sci 2011; 19(75): 107-13. [In Persian].
 11. Liu ZY, Zhong M, Hai Y, Du QY, Wang AH, Xie DH. Influencing factors on depression among medical staff in Hunan province under ordinal regression analysis. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi 2012; 33(11): 1115-8. [In Chinese].
 12. Schaufeli WB, Bakker AB. Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: a multi-sample study. J Organiz Behav 2004; 25(3): 293-315.
 13. Takai M, Takahashi M, Iwamitsu Y, Ando N, Okazaki S, Nakajima K, et al. The experience of burnout among home caregivers of patients with dementia: relations to depression and quality of life. Arch Gerontol Geriatr 2009; 49(1): e1-e5.
 14. de Vries MW, Wilkerson B. Stress, work and mental health: a global perspective. Acta Neuropsychiatrica 2003; 15(1): 44-53.
 15. Maurer DM. Screening for depression. Am Fam Physician 2012; 85(2): 139-44.
 16. Wulsin L, Somoza E, Heck J. The Feasibility of using the Spanish PHQ-9 to screen for depression in primary care in Honduras. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2002; 4(5): 191-5.
 17. Najafipour S, Yektatalab Sh. The prevalence of depression among the students of Jahrom University of Medical Sciences and its relationship with academic failure. J Jahrom Univ Med Sci 2008; 6(2): 27-37. [In Persian].
 18. Ahmadi A, Yosefi Gh. The incidence of depression and related causes among Bakhteyari tribal population, Iran - 2006. J Gorgan Uni Med Sci 2008; 10(2): 65-8. [In Persian].
 19. Golberg A, Akiskal H. Mood disorders. In: Sadock BJ, Sadock VA, editors. Kaplan and Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. 8th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2004. p. 524-730.
 20. Ghasemi SM, Rajabnia F, Saadatian V, Meshkat M. The frequency of depression and related factors among the medical and paramedical students of Mashhad Islamic Azad University during year 2007-2008. Screening and Geographical Medicine 2009; 4(3): 181-7. [In Persian].
 21. Kaplan H, Sadock BJ. Synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry. 5th ed. London, UK: Williams and Wilkins; 1988.
 22. Chevalier A, Feinstein L. Sheepskin or Prozac: The causal effect of education on depression. 2004. [Online]. [cited Jun 2007]; Available from: URL:
 23. http://www.tinbergen.nl/cost/cost/chevalier.pdf
 24. Lambert VA, Lambert CE. Literature review of role stress/strain on nurses: an international perspective. Nurs Health Sci 2001; 3(3): 161-72.
 25. Khajeh Nasiri f. A study of depression prevalence of nurses and its effective factors in Tehran Emam Khomeini Hospital. Tehran Univ Med J 2000; 58(1): 10-4. [In Persian].
 26. Khajeh Nasiri F, Mortazavi SB, Alameh A, Akhondzadeh Sh. Reviewing the prevalence of depression and associated factors among shift workers in Tehran Oil Refinery. J Health Syst Res 2013; 9(5): 505-12. [In Persian].
 27. Mackin P, Sinclair M. Labour ward midwives' perceptions of stress. J Adv Nurs 1998; 27(5): 986-91.
 28. Ahmad-Nia S. Women's work and health in Iran: a comparison of working and non-working mothers. Soc Sci Med 2002; 54(5): 753-65.
 29. Golyan Tehrani Sh, Monjamed Z, Mehran A, Hasheminasab L. Mental health status among midwives working in Tehran's public hospitals. Hayat 2007; 13(1): 73-80. [In Persian].
 30. Dehghani M, Zoladl M, Boland-Parvaz SH, Keshtkaran Z, Mahmoudi R, Jabbarnejad A. Asurvey on depression and its related factors in Nurses who work in Namazi Hospital of Shiraz University of Medical Sciences-2008. Iran Occup Health 2009; 6(3): 24-31. [In Persian].
 31. Mahmoudi Sh, Zehni K. The comparison of depression prevalence between shift work nurses in education hospitals of Kurdistan Medical Sciences University. Iran J Nurs Res 2013; 8(28): 29-38. [In Persian].
 32. Dahlen I, Janson C. Anxiety and depression are related to the outcome of emergency treatment in patients with obstructive pulmonary disease. Chest 2002; 122(5): 1633-7.
 33. Hasanzadeh Taheri MM, Mogharab M, Akhbari SH, Raeisoon MR, Hasanzadeh Taheri E. Prevalence of depression among new registered students in Birjand University of Medical Sciences in the academic year 2009-2010. J Birjand Univ Med Sci 2011; 18(2): 109-16. [In Persian].
 34. Noorbala A. Psychosocial health and strategies for improvement. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2011; 17(2): 151-6. [In Persian].
 35. Probst JC, Laditka SB, Moore CG, Harun N, Powell MP, Baxley EG. Rural-urban differences in depression prevalence: implications for family medicine. Fam Med 2006; 38(9): 653-60.
 36. Rab F, Mamdou R, Nasir S. Rates of depression and anxiety among female medical students in Pakistan. East Mediterr Health J 2008; 14(1): 126-33.
 37. Ministry of Health and Medical Education. Guideline for caring psychiatric disorders in adults (for physicians). 1st ed. Kerman, Iran: Kerman University of Medical Sciences, Department of Health Publication; 2008. p.2. [In Persian].