بررسی شیوع سندرم Double crush در بیماران مبتلا به سندرم Carpal tunnel

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سندرم Carpal tunnel (CTS) به تحت فشار قرار گرفتن عصب Median در داخل تونل Carpal گفته می‌شود. بروز سندرم Double crush در شرایطی است که به شاخه‌های عصبی که در تشکیل عصب Median دخالت دارند، در ناحیه‌ی گردن یا نواحی بالاتر از مچ دست فشار وارد شود و یا این شاخه‌ها دچار التهاب شوند. در این صورت، حساسیت عصب Median که در مچ دست قرار دارد، به فشار بیشتر می‌شود. هدف از این مطالعه، تعیین میزان شیوع سندرم Double crush در بیماران مبتلا به سندرم Carpal tunnel بود.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، مطالعه‌ای توصیفی بود که در آن 105 بیمار مبتلا به سندرم Carpal tunnel که بیماری آن‌ها بر اساس علایم بالینی و روش‌های پاراکلینیک تأیید شده بود، به صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس با استفاده از روش EMG-NCV (Electromyography-nerve conduction velocity) وجود رادیکولوپاتی گردنی (درگیری ریشه‌های C5، C6 یا C7) مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت، عوامل مؤثر در بروز سندرم Double crush مانند شدت سندرم Carpal tunnel در زمان بررسی، فاصله‌ی زمانی شروع علایم تا تشخیص، جنسیت و BMI (Body mass index) بیماران مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: میزان بروز سندرم Double crush در مبتلایان به سندرم Carpal tunnel (44 نفر) (9/41 درصد) بود که 9 نفر (45/20 درصد) از آن‌ها مرد و 35 نفر (54/79 درصد) زن بودند. از میان مردان مبتلا به سندرم Carpal tunnel، 5/26 درصد و از میان زنان 3/49 درصد دچار سندرم Double crush بودند. هیچ کدام از بیمارانی که 2kg/m 20 > BMI داشتند، دچار سندرم Double crush نشدند؛ در حالی که سندرم Double crush در 3/47 درصد از بیماران با 2kg/m 25 < BMI دیده شد.نتیجه‌گیری: شدید بودن سندرم Carpal tunnel در زمان تشخیص و استفاده‌ی مرتب از اندام مبتلا، احتمال بروز سندرم Double crush را افزایش می‌دهد. بروز این سندرم در زنان بیشتر از مردان است و BMI بالا، یک عامل مساعد کننده برای بروز سندرم Double crush محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Incidence of Double Crush Syndrome in Patients with Carpal Tunnel Syndrome

نویسندگان [English]

 • Mohammad Dehghani 1
 • Abolghasem Zarezadeh 1
 • Hadi Talebi 2
 • Shaghayegh Dehghani 2
1 Associate Professor, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: This study aimed to determine the incidence of double crush syndrome in patients with carpal tunnel syndrome and evaluate the association of the severity of carpal tunnel syndrome, onset to diagnosis interval of carpal tunnel syndrome, gender and body mass index (BMI) with double crush syndrome.Methods: In this descriptive cross-sectional study, 105 patients (71 women) with carpal tunnel syndrome diagnosed via clinical manifestations and electrophysiologic criteria were selected randomly. The presence of cervical radiculopathy (C5, C6, C7 roots involvement) was characterized using electromyography-nerve conduction velocity (EMG-NCV) as double crush syndrome in these patients. The risk factors of double crush syndrome were evaluated.Findings: The incidence of double crush syndrome in patients with carpal tunnel syndrome was 41.9% (44 patients) which 9 of them (20.45%) were men and 35 (79.55%) were women. Among the men, 26.5%, and among the women, 49.3% showed double crush syndrome. None of the patients with body mass index of less than 20 kg/m2 had signs of double crush syndrome since 47.3% of patients with body mass index of more than 25 kg/m2 had double crush syndrome.Conclusion: Our study confirms that severe carpal tunnel syndrome and constant physical activity in involved limb increase the incidence of double crush syndrome. It also shows that the incidence of double crush syndrome in women is higher than men and higher body mass index could be a risk factor for double crush syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Carpal tunnel syndrome
 • Double crush syndrome
 • Electromyography-nerve conduction velocity (EMG-NCV)
 1. Calandruccio JH. Carpal tunnel syndrome, ulnar tunnel syndrome, and stenosing tenosynovitis. In: Canale T, Beaty JH, editors. Campbell's operative orthopaedics. 12th ed. Philadelphia, PA; Mosby: 2013. p. 3637-60.
 2. Page MJ, O'Connor D, Pitt V, Massy-Westropp N. Therapeutic ultrasound for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2012; 1: CD009601.
 3. Wilbourn AJ, Gilliatt RW. Double-crush syndrome: a critical analysis. Neurology 1997; 49(1): 21-9.
 4. Trail IA, Fleming A. Disorders of the hand: vol. 2: Hand reconstruction and nerve compression. New York, NY: Springer; 2014.
 5. Lo SF, Chou LW, Meng NH, Chen FF, Juan TT, Ho WC, et al. Clinical characteristics and electrodiagnostic features in patients with carpal tunnel syndrome, double crush syndrome, and cervical radiculopathy. Rheumatol Int 2012; 32(5): 1257-63.
 6. Schmid AB, Coppieters MW. The double crush syndrome revisited--a Delphi study to reveal current expert views on mechanisms underlying dual nerve disorders. Man Ther 2011; 16(6): 557-62.
 7. Pierre-Jerome C, Bekkelund SI. Magnetic resonance assessment of the double-crush phenomenon in patients with carpal tunnel syndrome: a bilateral quantitative study. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 2003; 37(1): 46-53.
 8. Herczeg E, Otto A, Vass A, Piza-Katzer H. Significance of double crush in carpal tunnel syndrome. Handchir Mikrochir Plast Chir 1997; 29(3): 144-6. [In German].
 9. Moghtaderi A, Izadi S. Double crush syndrome: an analysis of age, gender and body mass index. Clin Neurol Neurosurg 2008; 110(1): 25-9.