تعیین تأثیر نرم‌افزار آموزشی Let's Face It جهت بهبود مهارت‌های شناخت چهره در مبتلایان به اوتیسم شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روان‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 مدرس، دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در خود ماندگی یا اوتیسم (Autism)، یک اختلال پیچیده‌ی تکاملی، از نوع روابط اجتماعی است که علت اصلی آن ناشناخته می‌باشد. عدم توانایی کامل شناخت چهره در افراد اوتیسم از جمله مشکلات جدی در این بیماران است. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، تعیین تأثیر نرم‌افزار آموزشی Let's Face It (LFI) جهت بهبود مهارت‌های شناخت چهره در مبتلایان به اوتیسم بود.روش‌ها: این مطالعه بر روی 33 فرد مبتلا به اوتیسم، شامل 17 نفر در گروه مورد و 16 نفر در گروه شاهد، انجام گرفت. پس از اخذ رضایت از والدین، گروه مورد با استفاده از نرم‌افزار LFI، 20 ساعت آموزش چهره دریافت کردند و هر دو گروه، تحت برنامه‌های آموزشی منطبق با مراکز بیماران مبتلا به اوتیسم قرار گرفتند. در آخر، هر دو گروه با استفاده از نرم‌افزار LFI مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج با استفاده از آزمون‌های t و ANCOVA مقایسه گردید.یافته‌ها: در رابطه با بازی LFI، تنها بعد حالت‌های پوشیدگی چهره (لینک کرگدن) در گروه مورد به مراتب بالاتر از گروه شاهد بود. همچنین، در گروه مورد میانگین نمرات بیشتر حوزه‌های مورد مطالعه به شکل معنی‌داری افزایش یافت؛ به گونه‌ای که بعد حالات عاطفی ابراز شده (لینک شیر) (003/0 = P)، بعد هویت کل از قطعات (لینک میمون) (003/0 = P)، بعد حافظه‌ی فوری برای چهره (لینک گورخر) (032/0 = P)، بعد حالت‌های پوشیدگی چهره (لینک کرگدن) (015/0 = P) و بعد ابعاد چهره (لینک لک‌لک) (043/0 = P) در گروه مورد افزایش معنی‌داری داشت. این در حالی است که هیچ گونه تغییر معنی‌داری در گروه شاهد در هیچ یک از شاخص‌های اندازه‌گیری شده مشاهده نشد (050/0 < P).نتیجه‌گیری: استفاده از نرم‌افزار آموزشی LFI می‌تواند در پیشرفت آموزشی و تشخیص چهره‌ی بیماران مبتلا به اوتیسم مؤثر باشد و این امر، می‌تواند سبب بهبود درمان بیماران شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of “Let's Face It” Computer Game on Improving Face Recognition Skills in Patients with Autism Spectrum Disorders

نویسندگان [English]

 • Mostafa Najafi 1
 • Zeinab Jafari 2
 • Behzad Mahaki 3
 • Nafiseh Tootooni 4
1 Associate Professor, Behavioral Sciences Research Center AND Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Biostatistics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Lecturer, Isfahan Payame Noor University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Autism is a complex social-relations type developmental disorder that its main cause is unknown. Complete inability to recognize faces is one of the serious problems in these patients. This study aimed to determine the effect of “Let's Face It” (LFI) educational software in improving face cognitive skills in children with autism.Methods: 33 patients with autism, including 17 case in intervention and 16 in control groups, were studied. After obtaining the consent from the parents, the intervention group underwent “Let's Face It” training program for 20 hours and both the groups received the training programs consistent with autistic centers. At the end, both the groups were tested using “Let's Face It” application and the results were compared using t test and analysis of covariances.Findings: Most of the studied areas, the expressed emotional states (tap link) (P = 0.003), the identity of the parts (monkey links) (P = 0.003), the immediate memory for faces (zebra link) (P = 0.032), the face-latency mode (rhinoceros link) (P = 0.015) and the size of face (stork link) (P = 0.043) significantly increased in the intervention group. However, Ther was not any significant change in any of the the studied areasin the control group (P > 0.050). According to “Let's Face It” software, only the face-latency mode (rhinoceros link) was significantly higher in the intervention group compared to the control group.Conclusion: This study indicated that the use of educational software such as “Let's Face It” can be effective in education of patients with autism and face recognition; this can lead to improve the treatment of these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Autism
 • Let's Face It (LFI) educational software
 • Face recognition skills
 1. Tonacci A, Billeci L, Tartarisco G, Ruta L, Muratori F, Pioggia G, et al. Olfaction in autism spectrum disorders: A systematic review. Child Neuropsychol 2015; 1-25. [Epub ahead of print].
 2. Science Daily. Mother is just another face in the crowd to autistic children. University of Washington [Online]. [cited 2001 Apr 20]; Available from: URL: https://www.sciencedaily.com/releases/2001/04/010418072256.htm
 3. Zander E. An introduction to autism. Stockholm, Sweden: Handikapp and Habilitering, 2005. p. 2-12.
 4. Smith B. Cartoon trains teach autistic children about emotions [Online]. [cited 2010 Jan 7]; Available from: URL:http://www.smh.com.au/national/cartoon-trains-teach-autistic-children-about-emotions-20100106-ludl.html
 5. Dautenhahn K, Billard A. Games children with autism can play with robota, a humanoid robotics doll. In: Keates S, Langdon PM, Clarkson PJ, Robinson P, editors. 1st ed. Cambridge Workshop on Universal Access and Assistive Technology(CWUAAT). London, UK: Universal Access and Assistive Technology, Springer-Verlag; p. 179-90.
 6. Ramdoss S, Machalicek W, Rispoli M, Mulloy A, Lang R, O'Reilly M. Computer-based interventions to improve social and emotional skills in individuals with autism spectrum disorders: a systematic review. Dev Neurorehabil 2012; 15(2): 119-35.
 7. Kane JL. Exploration of computer game interventions in improving Gaze following behavior in children with autism spectrum disorder [Thesis]. Blacksburg, VA: Virginia Polytechnic Institute, Virginia State University; 2011. p. 2-8.
 8. Tanaka JW, Wolf JM, Klaiman C, Koenig K, Cockburn J, Herlihy L, et al. Using computerized games to teach face recognition skills to children with autism spectrum disorder: the Let's Face It! program. J Child Psychol Psychiatry 2010; 51(8): 944-52.
 9. Farran EK, Branson A, King BJ. Visual search for basic emotional expressions in autism; impaired processing of anger, fear and sadness, but a typical happy face advantage. Res Autism Spectr Disord
 10. ; 5: 455-62.
 11. Nasseh H. With autism from diagnosis to treatment. 3rd ed. Tehran, Iran: Danjeh Publications; 2015. [In Persian].
 12. Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry. 10th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2007.
 13. Kahana-Kalman R, Goldman S. Intermodal matching of emotional expressions in young children with autism. Res Autism Spectr Disord 2008; 2(2): 301-10.
 14. da Fonseca D, Santos A, Bastard-Rosset D, Rondan C, Poinso F, Deruelle C. Can children with autistic spectrum disorders extract emotions out of contextual cues? Res Autism Spectr Disord 2009; 3(1): 50-6.
 15. Krysko KM, Rutherford MD. A threat-detection advantage in those with autism spectrum disorders. Brain Cogn 2009; 69(3): 472-80.
 16. Schultz RT. Developmental deficits in social perception in autism: the role of the amygdala and fusiform face area. Int J Dev Neurosci 2005; 23(2-3): 125-41.
دوره 33، شماره 365 - شماره پیاپی 365
بهمن و اسفند 1394
صفحه 2279-2287
 • تاریخ دریافت: 16 شهریور 1394
 • تاریخ بازنگری: 05 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401