بررسی مقایسه‌ای، اضطراب، افسردگی، استرس و کیفیت زندگی در دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به آکنه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد و مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران و گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آکنه‌ ولگاریس، یک بیماری مزمن التهابی پوستی است که با ایجاد عوارض جانبی همچون اسکارهای هایپرتروفیک و آتروفیک و پیگمانتاسیون طولانی مدت، اثرات روان‌شناختی نامطلوبی بر روی فرد دارد. این مطالعه با هدف مقایسه‌ی اختلالات روان‌شناختی و کیفیت زندگی در یک گروه از بیماران مبتلا به آکنه و یک گروه از افراد غیر مبتلا به این عارضه، به انجام رسید.روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی، 100 بیمار مبتلا (گروه مورد) و 100 فرد غیر مبتلا به آکنه (گروه شاهد) انتخاب شدند. شیوع و شدت اختلالات روان‌شناختی‌ شامل افسردگی، اضطراب و استرس در آنان با استفاده از پرسش‌نامه‌ی Depression Anxiety Stress Scales (DASS) و کیفیت زندگی آنان با استفاده از پرسش‌نامه‌ی World Health Organization Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF) در دو گروه، بررسی و مقایسه شد.یافته‌ها: از دو گروه مورد و شاهد به ترتیب 7 و 8 درصد دارای افسردگی خفیف، 5 درصد از گروه مورد دچار افسردگی متوسط و 2 درصد از گروه شاهد دچار افسردگی شدید بودند و توزیع فراوانی شدت افسردگی در دو گروه اختلاف معنی‌دار نداشت (070/0 = P). در دو گروه مورد و شاهد، به ترتیب 7 و 5 درصد دارای اضطراب خفیف، 4 و 2 درصد دارای اضطراب متوسط و 2 و 1 درصد دارای اضطراب شدید بودند؛ شدت اضطراب، در دو گروه اختلاف معنی‌دار نداشت (660/0 = P). 8 درصد در گروه مورد و 1 درصد در گروه شاهد دچار استرس خفیف بودند و شدت استرس، در دو گروه اختلاف معنی‌دار داشت (017/0 = P). میانگین نمره‌ی کیفیت زندگی در دو گروه مورد و شاهد به ترتیب 19/11 ± 00/80 و 73/10 ± 30/79 بود و اختلاف معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد (940/0 = P).نتیجه‌گیری: شیوع اختلالات روان‌شناختی در بیماران مبتلا به آکنه، نسبت به گروه شاهد بالاتر است. از طرف دیگر، بیماران مبتلا به آکنه (اغلب خفیف و متوسط) نیز به درجات کمتری از حمایت‌های دیگران، کیفیت زندگی و رضایتمندی از وضعیت سلامتی برخوردار می‌باشند و به نظر می‌رسد، این بیماران در معرض کاهش سطح کیفیت زندگی قرار داشته باشند. از این رو، لازم است بیماران مبتلا به آکنه‌ی خفیف و متوسط نیز از نظر وجود این اختلالات، مورد بررسی قرار گیرند و اقدامات پیش‌گیرانه در مورد آنان لحاظ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Anxiety, Depression, Stress and Quality of Life in Patients Acne and Healthy Individuals

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Nilforoushzadeh 1
 • Niloufar Hamidinasab 2
 • Mohammad Reza Nilipour-Tabatabaei 3
 • Asieh Heidari 3
 • Sayed Mohsen Hosseini 4
1 Associate Professor, Skin and Stem cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Student of Medicine, Islamic Azad University, Najafabad Branch AND Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Professor, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center AND Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Backgrpund: Acne vulgaris is a chronic inflammatory skin disease that its side effects like hyper-trophic and atrophic scars and long-term pigmentation has adverse psychological effects on the individual. This study aimed to compare the psychological effects and quality of life in two groups of patients with acne and Healthy individuals.Methods: In this case-control study, 100 patients with and 100 individuals without acne were selected. The prevalence and severity of psychological effects, including depression, anxiety and stress was assessed using Depression Anxiety Stress Scale (DASS) questionnaire and quality of life was assessed using World Health Organization Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF) questionnaire. The data were compared between the two groups.Findings: In two groups of patients and controls, 7% and 8% had minor depression, respectively, 5% of patients had moderate depression and 2% of the control group had severe depression with no significant difference between the both groups (P = 0.070). In patients and control groups, 7% and 5% had mild, 4% and 2% had moderate and 1% and 2% had severe anxiety, respectively with no significance difference between the both groups (P = 0.660). In addition, 8% of patients and 1% of controls suffered from mild stress; the level of stress had significant difference between the both groups (P = 0.017). The score of quality of life was 80.00 ± 11.19 and 79/30 ± 10/73 in patients and controls, respectively with no significant difference between the two groups (P = 0.940).Conclusion: The prevalence of psychological effects was higher in patients. On the other hand, patients with acne (mainly mild and moderate) had a lesser degree of support from others, quality of life and health satisfaction. So, it is necessary to evaluate psychological aspects in patients with mild to moderate acne.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acne vulgaris
 • Psychological effects
 • Quality of Life
 1. Fatemi Naeini F, Akrami H. Comparison of three different regimens of oral azithromycin in the treatment of acne vulgaris. J Isfahan Med Sch 2012; 29(173): 302-3033. [In Persian].
 2. Beheshty A, Barikani A. Assessment of life quality in high school students with acne disease in Ghazvin. Iran South Med J 2009; 12(1): 60-6. [In Persain].
 3. Fatemi F, Najafian J, Savabi Nasab S, Nilforoushzadeh M. Treatment of acne vulgaris using the combination of topical erythromycin and miconazole. J Skin Stem Cell 2014; 1(3): e23330.
 4. Pazoki-Toroudi H, Nilforoushzadeh MA, Ajami M, Jaffary F, Aboutaleb N, Nassiri-Kashani M, et al. Combination of azelaic acid 5% and clindamycin 2% for the treatment of acne vulgaris. Cutan Ocul Toxicol 2011; 30(4): 286-91.
 5. Faghihi G, Rakhshanpour M, Abtahi-Naeini B, Nilforoushzadeh MA. The efficacy of 5% dapsone gel plus oral isotretinoin versus oral isotretinoin alone in acne vulgaris: A randomized double-blind study. Adv Biomed Res 2014; 3: 177.
 6. Mirmiran P, Azadbakht L, Esmaillzadeh A, Azizi F. Dietary diversity score in adolescents - a good indicator of the nutritional adequacy of diets: Tehran lipid and glucose study. Asia Pac J Clin Nutr 2004; 13(1): 56-60.
 7. Hatloy A, Torheim LE, Oshaug A. Food variety--a good indicator of nutritional adequacy of the diet? A case study from an urban area in Mali, West Africa. Eur J Clin Nutr 1998; 52(12): 891-8.
 8. Niemeier V, Kupfer J, Gieler U. Acne vulgaris--psychosomatic aspects. J Dtsch Dermatol Ges 2006; 4(12): 1027-36.
 9. Gurel MS, Yanik M, Simsek Z, Kati M, Karaman A. Quality of life instrument for Turkish people with skin diseases. Int J Dermatol 2005; 44(11): 933-8.
 10. Garrie SA, Garrie EV. Anxiety and skin diseases. Cutis 1978; 22(2): 205-8.
 11. van der Meeren HL, van der Schaar WW, van den Hurk CM. The psychological impact of severe acne. Cutis 1985; 36(1): 84-6.
 12. Shuster S, Fisher GH, Harris E, Binnell D. The effect of skin disease on self image [proceedings]. Br J Dermatol 1978; 99(Suppl 16): 18-9.
 13. World Health Organization. The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL). [Online]. [cited 2016]; Available from: URL: http://www.who.int/mental_health/publications/whoqol/en/
 14. Sadock BJ, Sadouck VA, Kaplan HI. Kaplan and Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. 8th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2005.
 15. Nilforoushzadeh MA, Roohafza HR, Jaffary F, Khatuni M. Comparison of quality of life in women suffering from cutaneous leishmaniasis treated with topical and systemic glucantime along with psychiatric consultation compared with the group without psychiatric consultation. J Isfahan Med 2012; 29(173): 3046-52. [In Persian].
 16. Neshat Doust HT, Nilforoushzadeh MA, Dehghani F, Molavi H. Effectiveness of cognitive-behavioral stress management therapy on patients`s quality of life with alopecia areata in Skin Disease and Leishmaniasis Research Centre of Isfahan. J Arak Univ Med Sci 2009; 12(2): 125-33. [In Persian].
 17. Shahmoradi Z, Iraji F, Siadat AH, Ghorbaini A, Nilforoushzadeh MA. Comparison of topical 5% nicotinamid and 2% clindamycin gels in the treatment of the mild to moderate acne vulgaris: a double-blinded randomized clinical trial. J Isfahan Med Sch 2015; 32(316): 2279-85. [In Persian].
 18. Faghihi G, Kharaziha-Isfahani A, Hosseini SM, Hosseini SM, Nilforoushzadeh MA. Efficacy of intense pulsed light combined with topical erythromycin solution 2% versus topical erythromycin solution 2% alone in the treatment of persistent facial erythematous acne macules. J Isfahan Med Sch 2015; 32(13): 2157-64. [In Persian].
 19. Purvis D, Robinson E, Merry S, Watson P. Acne, anxiety, depression and suicide in teenagers: a cross-sectional survey of New Zealand secondary school students. J Paediatr Child Health 2006; 42(12): 793-6.
 20. Baghestani SH, Mosallanejad Z, Zare SH, Sharifi SM. Acne vulgaris and quality of life in medical student – Bandar Abbas, Iran, 2008. Hormozgan Med J 2010; 14(2): 91-7. [In Persian].