بررسی عوامل مؤثر بر سردرد پس از عمل جراحی کاتاراکت

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سردرد بعد از عمل در جراحی‌های مختلف شیوع متفاوتی دارد، اما در رابطه با شیوع سردرد پس از جراحی کاتاراکت (آب مروارید) هیچ گونه مطالعه‌ای انجام نشده بود. از این رو، هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر سردرد پس از عمل جراحی کاتاراکت بود.روش‌ها: این مطالعه بر روی 770 بیمار تحت جراحی کاتاراکت انجام گرفت. پس جمع‌آوری اطلاعات دموگرافیک، بیماران به روش امولسیون‌سازی فیکو (Phaco emulsification) و اکسترا کپسولار (Extra capsular) تحت جراحی کاتاراکت قرار گرفتند و پس از انجام جراحی، اطلاعاتی در رابطه با سردرد، بعد از ریکاوری و 24 ساعت پس از جراحی ثبت شد و اطلاعات جراحی مانند روش جراحی، روش بیهوشی و نوع داروی مصرفی نیز ثبت گردید. برای مقایسه‌ی متغیرهای مورد مطالعه، از آزمون‌های t، 2χ و Mann–Whitney استفاده شد.یافته‌ها: میزان وقوع سردرد در زمان ریکاوری در مردان (8/44 درصد) (001/0 > P)، در روش اکستراکپسولار (1/57 درصد) (004/0 > P)، در روش بیهوشی عمومی (8/43 درصد) (004/0 > P)، در روش استفاده از فنتانیل (2/46 درصد) (050/0 > P)، در بیماران دارای سابقه‌ی سردرد (5/69 درصد) (001/0 > P)، در بیماران بدون سابقه‌ی مصرف کافئین (5/50 درصد) (001/0 > P)، در بیماران بدون سابقه‌ی مصرف مسکن (4/41 درصد) (001/0 > P)، در بیماران دارای درد چشم (6/41 درصد) (001/0 > P) و موارد جراحی در عصر (3/39 درصد) (001/0 > P) بیشتر از بیماران دیگر بود. این در حالی است که شیوع سردرد پس از 24 ساعت گذشت از زمان جراحی در روش اکسترا کپسولار (1/38 درصد) (001/0 > P)، در روش استفاده از فنتانیل (8/25 درصد) (027/0 > P)، در جراحی با زمان بیش از 30 دقیقه (0/40 درصد) (001/0 > P)، در بیماران با سابقه‌ی سردرد (0/32 درصد) (001/0 > P)، در بیماران با سابقه‌ی سینوزیت (4/19 درصد) (001/0 > P)، در بیماران بدون سابقه‌ی مصرف سیگار و مواد مخدر (3/18 درصد) (001/0 > P) و در بیمارانی که عصر جراحی شده بودند (2/17 درصد) (027/0 > P)، بیشتر از بیماران دیگر بود.نتیجه‌گیری: شیوع سردرد در بیماران تحت جراحی کاتاراکت بیشتر می‌باشد. از این رو، در بیمارانی که بر اساس نتایج مطالعه‌ی حاضر دارای عوامل خطر بروز سردرد (جنسیت مرد، بیهوشی عمومی، استفاده از فنتانیل، روش جراحی اکسترا کپسولار، سابقه‌ی سردرد و سینوزیت، دارای درد چشم بعد از جراحی و بیماران بدون سابقه‌ی مصرف کافئین، سیگار و مسکن) می‌باشند، باید اقدامات پیش‌گیرانه انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Factors Affecting Post Cataract Surgery Headache

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Rahimi 1
 • Khosrou Naghibi 1
 • Hadi Yazdanian 2
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Prevalence of post-surgery headache is different based on the type of operation, but there are no reports on prevalence of headache after cataract surgery. Therefore, in this study we have investigated the factors that influence this kind of headache.Methods: This study was performed on 770 patients undergoing cataract surgery. After collecting demographic information, patients underwent phacoemulsification and extracapsular cataract surgery. The data about headache after recovery period and 24 hours after surgery, surgery type, anesthesia method and drugs consumption was also recorded. The variables were analyzed using t-test, chi-square and Mann-Whitney tests.Findings: The incidence of headache in recovery period was higher among men (44.8%) (P < 0.001), extracapsular technique (57.1%) (P < 0.004), in general anesthesia (43.8%) (P < 0.004), the use of fentanyl (46.2%) (P < 0.05), in patients with a history of headache (69.5%) (P < 0.001), in patients without a history of caffeine consumption (50.5%) (P < 0.001), with no history of using analgesic drugs (41.4%) (P < 0.001), eye pain (41.6 %) (P < 0.001) and surgery in the afternoon (39.3%) (P < 0.001). Similarly, 24 hours after surgery, this number was higher in extracapsular technique (39.1%) (P < 0.001), the use of fentanyl (25.8%) (P < 0.027), surgery lasting more than 30 minutes (40.0%) (P < 0.001), in patients with a history of headache (32.0%) (P < 0.001), in patients with a history of sinusitis (19.4%) (P < 0.001), in patients without a history of smoking and drug abuse (18.3%) (P < 0.001) and surgery in the afternoon (17.2%) (P < 0.027).Conclusion: The prevalence of headache in patients undergoing cataract surgery is high and the risk factors are male, general anesthesia, use of fentanyl, extracapsular surgery, history of previous headaches, sinusitis, pain of eye after surgery and patients without a history of caffeine, cigarettes and analgesic drug use.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Headache
 • Cataract
 • Surgery
 1. Sharon R, Rayhill ML, Kurth T, Loder E. Headache rounds: sudden, transient neurologic symptoms in a woman with migraine. Headache 2015; 55(9): 1274-82.
 2. Yuan H, Silberstein SD. Vagus nerve stimulation and headache. Headache 2015.
 3. Mosek AC, Dodick DW, Ebersold MJ, Swanson JW. Headache after resection of acoustic neuroma. Headache 1999; 39(2): 89-94.
 4. Barnett SL, Whittemore B, Thomas J, Samson D. Intradural clinoidectomy and postoperative headache in patients undergoing aneurysm surgery. Neurosurgery 2010; 67(4): 906-9.
 5. Faithfull NS. Post-operative headache--a multifactorial analysis. Eur J Anaesthesiol 1991; 8(1): 59-63.
 6. Atlee JL. Complications in anesthesia. Philadelphia, PA: Saunders; 1999.
 7. Ryzenman JM, Pensak ML, Tew JM. Headache: a quality of life analysis in a cohort of 1,657 patients undergoing acoustic neuroma surgery, results from the acoustic neuroma association. Laryngoscope 2005; 115(4): 703-11.
 8. Weber JG, Ereth MH, Danielson DR. Perioperative ingestion of caffeine and postoperative headache. Mayo Clin Proc 1993; 68(9): 842-5.
 9. Prata TS, Ushida M, Dorairaj S. Cataract surgery alone cannot be considered an IOP-lowering procedure for open-angle glaucoma patients: an evidence-based perspective. Arq Bras Oftalmol 2015; 78(5): V-VI.
 10. Hashemi H, Alipour F, Rezvan F, Khabazkhoob M, Alaeddini F, Fotouhi A. Intraoperative complications of cataract surgeries in Iran: 2000-2005 Iranian cataract surgery survey. Iran J Ophthalmol 2011; 23(1): 3-10.
 11. Gil-Gouveia R, Fonseca A. Cluster headache after cataract surgery. Clin J Pain 2013; 29(11): e19-e21.
 12. Maggioni F, Dainese F, Mainardi F, Lisotto C, Zanchin G. Cluster-like headache after surgical crystalline removal and intraocular lens implant: a case report. J Headache Pain 2005; 6(2): 88-90.
 13. Manzoni GC. Cluster headache and lifestyle: remarks on a population of 374 male patients. Cephalalgia 1999; 19(2): 88-94.