بررسی مقایسه‌ی تأثیر درجات مختلف بالا بردن اندام تحتانی بر پیش‌گیری از افت فشار خون ناشی از بیهوشی اسپاینال در اعمال جراحی پایین شکم

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 سرپرستار بیهوشی، مرکز آموزشی- درمانی الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه، بیهوشی اسپاینال به طور وسیعی در جراحی‌های ژنیکولوژی و ارتوپدی استفاده می‌شود. از طرفی، افت فشار خون در طول اعمال جراحی که با بی‌حسی نخاعی انجام می‌شود، بسیار فراوان اتفاق می‌افتد و به این علت، روش‌های مختلفی نظیر روش‌های فیزیکی مثل بانداژ اندام تحتانی و یا بالا بردن ساق پا، به عنوان پیش‌گیری و درمان پیشنهاد شده‌اند، که تأثیر این روش‌ها همچنان مورد تردید است. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی تأثیر روش بالا بردن ساق پا بر میزان افت فشار خون به انجام رسید.روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، تعداد 105 بیمار کاندیدای عمل جراحی اندام تحتانی که تحت بیهوشی به روش اسپاینال قرار گرفتند، به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند و تأثیر روش بالا آوردن غیر فعال پا (Passive lumbar extension یا PLE) بر تغییرات نبض و فشار خون بیماران مورد بررسی قرار گرفت. در بیماران گروه اول، پای بیمار بالا آورده نشد. پای بیماران، در گروه دوم به میزان 15 درجه و در گروه سوم به میزان 30 درجه بالا برده شد. با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری ANOVA، تغییرات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفت.یافته‌ها: بررسی فشار خون بیماران از قبل از القای بی‌حسی تا دقیقه‌ی 60 در سه گروه پای صاف، زاویه‌ی 15 درجه و زاویه‌ی 30 درجه نشان داد که فشار خون سیستول، دیاستول و ضربان قلب در طی مدت بررسی در هر سه گروه به میزان مشابهی کاهش پیدا کرد، اما بر حسب آزمون One-way ANOVA، تفاوت معنی‌داری بین سه گروه، در هیچ یک از زمان‌ها وجود نداشت. میانگین فشار خون سیستول در قبل از عمل در سه گروه پای صاف، زاویه‌ی 15 درجه و زاویه‌ی 30 درجه، در قبل از عمل به ترتیب 4/24 ± 2/136، 0/32 ± 5/131و 3/25 ± 4/140 بود (24/0 = P). همچنین، میانگین فشار سیستول در دقیقه‌ی 60، در سه گروه پیش‌گفته به ترتیب 3/19 ± 8/109، 5/18 ± 6/118 و 8/16 ± 4/114 بود (64/0 = P).نتیجه‌گیری: برابر نتایج مطالعه‌ی حاضر، بالا بردن اندام تحتانی در پیش‌گیری از افت فشار خون در بیماران تحت بیهوشی اسپاینال، تأثیر قابل توجه و معنی‌داری نداشت، اما با توجه به نتایج سایر مطالعات، احتمال می‌رود بالا بردن پا، در پیش‌گیری از افت فشار خون کمک کننده باشد. از این رو، لازم است مطالعات بیشتری در خصوص اثبات یا رد تأثیر این روش انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effect of Different Degrees Elevation of Lower Limb in the Prevention of Hypotension Following Spinal Anesthesia for Lower Abdominal Operation

نویسندگان [English]

 • Mitra Jabalameli 1
 • Mohsen Mansouri 2
 • Effatossadat Hoseini 3
1 Professor, Department of Anesthesiology, Anesthesiology and critical Care Research Center, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Head Nurs of Anesthesia, Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Today, gynecologic and orthopedic surgeries under spinal anesthesia are widely used in the world but hypotension during anesthesia is abundantly accrued. Hence, several methods are prescribed to cure and prevent hypotension. Physical method such as leg wrapping or elevation of lower limb during surgery is one of the used methods, but its effects are suspected yet. Thus, the aim of this study was comparing the effects of different degrees of elevation of lower limb to prevent hypotension in patients under lower abdomen surgery with spinal anesthesia.Methods: In a clinical trial study, 105 candidates for lower abdomen surgery were selected and randomly divided in three groups. In the first group, patients’ legs were not elevated but in the second and third groups, they were elevated for 15 and 30 degrees, respectively and incidence of hypotension was compared between the three groups. The SPSS software was used for data analysis.Findings: According to the results of this study, systolic and diastolic blood pressure and heart rate in the above three groups was decreased to the same extent. And according to one way ANOVA, no statistically difference between the three groups was seen. The mean of systolic blood pressure before anesthesia were 136.2 ± 24.4, 131.5 ± 32.0 and 140.4 ± 25.3, respectively in the three groups (P = 0.24). Also the mean of systolic blood pressure in 60th min were 109.8 ± 19.3, 118.6 ± 18.5 and 114.4 ± 16.8, respectively in the three groups (P = 0.64).Conclusion: According to results of our study, elevation of patients’ legs during surgery under spinal anesthesia does not prevent hypotension but according to other  studies, this action may help to prevent hypotension during spinal anesthesia; thus, other studies are need to approve this method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leg elevation
 • Spinal anesthesia
 • Lower abdomensurgery
 1. Bjornestad E, Rosseland LA. Anaesthesia for caesarean section. Tidsskr Nor Laegeforen 2010; 130(7): 748-51. [In Turkish].
 2. Cyna AM, Andrew M, Emmett RS, Middleton P, Simmons SW. Techniques for preventing hypotension during spinal anaesthesia for caesarean section. Cochrane Database Syst Rev 2006; (4): CD002251.
 3. Mercier FJ, Bonnet MP, De la Dorie A, Moufouki M, Banu F, Hanaf A, et al. Spinal anaesthesia for caesarean section: fluid loading, vasopressors and hypotension. Ann Fr Anesth Reanim 2007; 26(7-8): 688-93. [In French].
 4. Bertolissi M, da Broi U, Soldano F, Bassi F. Influence of passive leg elevation on the right ventricular function in anaesthetized coronary patients. Crit Care 2003; 7(2): 164-70.
 5. Lee SC, Hong MG, Lee KW. The effect of lower extemities elevation on anesthetic level and vital signs during spinal anesthesia. Korean J Anesthesiol 1995; 28(3): 440-6.
 6. Neumann C, Foster AD, Rovenstine EA. The importance of compensating vasoconstriction in unanesthetized areas in the maintenance of blood pressure during spinal anesthesia. J Clin Invest 1945; 24(3): 345-51.
 7. Bhagwanjee S, Rocke DA, Rout CC, Koovarjee RV, Brijball R. Prevention of hypotension following spinal anaesthesia for elective caesarean section by wrapping of the legs. Br J Anaesth 1990; 65(6): 819-22.
 8. Asmussen E, Christensen EH, Nielsen M. The regulation of circulation in different postures. Surgery 1940; 8(4): 604-16.
 9. Wong DH, Tremper KK, Zaccari J, Hajduczek J, Konchigeri HN, Hufstedler SM. Acute cardiovascular response to passive leg raising. Crit Care Med 1988; 16(2): 123-5.
 10. Rutlen DL, Wackers FJ, Zaret BL. Radionuclide assessment of peripheral intravascular capacity: A technique to measure intravascular volume changes in the capacitance circulation in man. Circulation 1981; 64(1): 146-52.
 11. Shimosato S, Etsten BE. The role of the venous system in cardiocirculatory dynamics during spinal and epidural anesthesia in man. Anesthesiology 1969; 30(6): 619-28.
 12. Rout CC, Akoojee SS, Rocke DA, Gouws E. Rapid administration of crystalloid preload does not decrease the incidence of hypotension after spinal anaesthesia for elective caesarean section. Br J Anaesth 1992; 68(4): 394-7.
 13. Assali NS, Prystowsky H. Studies on autonomic blockade. II. Observations on the nature of blood pressure fall with high selective spinal anesthesia in pregnant women. J Clin Invest 1950; 29(10): 1367-75.
 14. Rout CC, Rocke DA, Gouws E. Leg elevation and wrapping in the prevention of hypotension following spinal anaesthesia for elective caesarean section. Anaesthesia 1993; 48(4): 304-8.